Help Print this page 
Title and reference
EU's forvaltningsorganer

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

EU's forvaltningsorganer

Med denne forordning fastlægges vedtægterne for de forvaltningsorganer, der skal administrere opgaver i forbindelse med EF-programmer. Forordningen indeholder bl.a. grundlæggende bestemmelser vedrørende struktur, opgaver, drift, finansiering, personale, kontrol og ansvar.

DOKUMENT

Rådets forordning (EF) nr. 58/2003 af 19. december 2002 om vedtægterne for de forvaltningsorganer, der skal administrere opgaver i forbindelse med EF-programmer.

RESUMÉ

Kommissionen skal varetage gennemførelsen af EF-programmerne. For at Kommissionen kan prioritere sine institutionelle opgaver, har den besluttet at uddelegere visse opgaver i forbindelse med forvaltningen af EF-programmer til tredjeparter, såkaldte forvaltningsorganer. Med denne forordning fastlægges en vedtægt for disse organer. Kommissionen må som den institution, der er ansvarlig for gennemførelsen af de forskellige EF-programmer, kunne fastsætte præcise rammer for forvaltningsorganernes virksomhed.

Kommissionen kan ud fra en costbenefitanalyse beslutte at oprette, forlænge eller opløse et forvaltningsorgan. Costbenefitanalysen omfatter flere faktorer, bl.a.:

 • identificering af, hvilke opgaver der gør eksternalisering berettiget
 • vurdering af fordele og omkostninger, herunder menneskelige ressourcer
 • effektiviteten og fleksibiliteten ved gennemførelsen af de eksternaliserede opgaver
 • forenklingen af procedurerne
 • afstanden mellem de eksternaliserede aktiviteter og de endelige modtagere.

Hvis Kommissionen konstaterer, at forvaltningsorganets eksistens ikke mere er berettiget, eller at det ikke længere er i overensstemmelse med en forsvarlig økonomisk forvaltning, træffer den afgørelse om at opløse organet.

Når Kommissionen overvejer at oprette et forvaltningsorgan, underretter den inden for rammerne af budgetproceduren budgetmyndigheden herom.

Retlig status

Forvaltningsorganet er et EF-organ, der skal yde offentlige tjenester. Forvaltningsorganet har status som juridisk person.

Opgaver

Forvaltningsorganets opgave er at gennemføre et eller flere EF-program(mer). De opgaver, der kan overdrages til forvaltningsorganet, kan bl.a. omfatte:

 • styring af og kontrol med projektets faser
 • vedtagelse af budgetgennemførelsesakter og gennemførelse af tildelingen af kontrakter og af tilskud
 • indsamling, analyse og fremsendelse til Kommissionen af oplysninger, der er nødvendige for gennemførelsen af EF-programmet.

Forvaltningsorganet kan ikke udføre opgaver, der indebærer et politisk skøn.

Kommissionen fastlægger i en retsakt om uddelegeringen de betingelser, kriterier, parametre og regler, som forvaltningsorganet skal overholde.

Intern struktur

Forvaltningsorganet administreres af en styrelseskomité og en direktør. Styrelseskomitéen består af fem medlemmer, som udpeges af Kommissionen for en toårig (fornyelig) periode. Styrelseskomitéen vedtager det årlige arbejdsprogram, driftsbudgettet, årsrapporten og vedtager og anvender foranstaltningerne til bekæmpelse af svig og uregelmæssigheder.

Forvaltningsorganets direktør udnævnes af Kommissionen for en fireårig (fornyelig) periode. Vedkommende skal være tjenestemand i De Europæiske Fællesskaber. Direktørens opgaver er:

 • repræsentation af, kontrol med og administration af forvaltningsorganet, herunder personaleadministration
 • forberedelse af styrelseskomitéens arbejde
 • gennemførelse af forvaltningsorganets årlige arbejdsprogram
 • gennemførelse af aktionsbevillingerne til EF-programmerne og forvaltningsorganets driftsbudget
 • udarbejdelse af årlige indtægts- og udgiftsoverslag for forvaltningsorganets driftsbudget
 • udarbejdelse af forvaltningsorganets rapporter, herunder årsrapporten om forvaltningsorganets aktiviteter.

Personalet består dels af EF-ansatte, der er tilknyttet som midlertidigt ansatte, og dels af andre ansatte, der rekrutteres af forvaltningsorganet gennem kontrakter.

Finansielle bestemmelser

Forvaltningsorganets driftsbudget består af et tilskud opført på Den Europæiske Unions almindelige budget, som fastsættes af Kommissionen. Driftsbudgettets gennemførelse sker i henhold til en standardfinansforordning (se tilhørende dokumenter), der vedtages af Kommissionen.

Direktøren forelægger hvert år foreløbige detaljerede regnskaber over alle indtægter og udgifter i det foregående regnskabsår for styrelseskomitéen. Styrelseskomitéen fremsender dem derefter til Kommissionens regnskabsfører og til Revisionsretten. Europa-Parlamentet meddeler sluttelig efter henstilling fra Rådet forvaltningsorganet decharge for driftsbudgettets gennemførelse.

Kontrol

Forvaltningsorganerne kontrolleres af:

 • Kommissionen, navnlig den interne revisor i Kommissionen
 • Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF)
 • Revisionsretten.

Hvert tredje år fremlægges en ekstern evalueringsrapport for forvaltningsorganets styrelseskomité, Europa-Parlamentet, Rådet og Revisionsretten. Formålet med disse rapporter at gøre det muligt for forvaltningsorganet at forbedre driften samt at Kommissionen, hvis forvaltningsorganet ikke længere er nødvendigt, kan opløse dette.

Enhver bebyrdende afgørelse truffet af et forvaltningsorgan, kan gøres til genstand for en administrativ klage. Kommissionen træffer afgørelse om klagen inden for to måneder fra indgivelsen.

Ansvar

Forvaltningsorganets ansvar i kontraktforhold, uden for kontraktforhold, samt de ansattes personlige ansvar over for forvaltningsorganet er styret af de relevante bestemmelser i de enkelte ordninger.

Aktindsigt

Offentligheden kan under visse betingelser få aktindsigt i forvaltningsorganets dokumenter. Forvaltningsorganets personale må ikke videregive oplysninger, der er omfattet af tavshedspligt.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 58/2003 [rådgivningsprocedure CNS/2000/0337]

26.1.2003

-

EFT L 11 af 16.1.2003

Seneste ajourføring: 02.04.2007

Top