Help Print this page 
Title and reference
Bedre beskyttelse af ofre for kriminalitet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Bedre beskyttelse af ofre for kriminalitet

EU-direktiv 2012/29 om ofres rettigheder (offerdirektivet) styrker landenes nuværende foranstaltninger med minimumsstandarder for hele EU for så vidt angår rettigheder, støtte og beskyttelse af ofre for kriminalitet i hver enkelt medlemsstat.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/29/EU af 25. oktober 2012 om minimumsstandarder for ofre for kriminalitet med hensyn til rettigheder, støtte og beskyttelse og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2001/220/RIA.

RESUMÉ

Direktivet blev vedtaget den 25. oktober 2012 og gælder i hele EU undtagen i Danmark.

Dets vigtigste formål er at sikre, at ofre for kriminalitet får den fornødne information, støtte og beskyttelse, og at de kan deltage i straffesagen, når skaden er sket i EU.

Hvert EU-land skal sikre, at ofre for kriminalitet anerkendes og behandles respektfuldt, taktfuldt og professionelt i overensstemmelse med den enkeltes behov og uden nogen form for diskrimination (f.eks. baseret på nationalitet, bopælsstatus, etnisk tilhørsforhold, religion, alder, køn osv.).

Direktivet stipulerer minimumsstandarder for alle ofre for så vidt angår alle typer af kriminalitet, uanset offerets nationalitet eller bopælsstatus. Når der er begået kriminalitet, eller der er iværksat retsforfølgning i EU, skal offeret gives de rettigheder, der er anført i offerdirektivet. I henhold til direktivet anses familiemedlemmer til afdøde ofre selv for ofre.

Direktivet fastsætter følgende rettigheder:

1.

Oplysninger og støtte

Ofre har ret til:

at forstå og blive forstået, når de er i kontakt med en myndighed (f.eks. enkelt og klart sprog)

at få oplysninger fra den første kontaktperson hos en myndighed

at indgive en formel klage og modtage en skriftlig kvittering

tolkning og oversættelse (som minimum, når offeret afhøres/udspørges)

at modtage løbende oplysninger om sagens gang

adgang til støttetjenester for ofre.

2.

Ofre med en formel rolle i retssagen

Disse ofre er berettigede til:

at få deres sag behandlet af retten

at få prøvet en domstols beslutning om ikke at rejse tiltale

at få deres udgifter refunderet

at få fri proces

at få stjålen ejendom tilbage.

Når offeret er bosat i et andet EU-land end det, hvor forbrydelsen er sket, skal landets myndigheder sørge for, at offeret møder så få vanskeligheder som muligt.

3.

Beskyttelse af ofre (og deres familie)/anerkendelse af særlige behov

Dette omfatter retten til:

en individuel vurdering, som skal definere bestemte behov for beskyttelse

at undgå at komme i kontakt med lovovertræderen

hurtigt gennemførte og kortest mulige afhøringer i forbindelse med den strafferetlige efterforskning

beskyttelse af fortrolige oplysninger

at få individuelle vurderingsbehov og specifikke behov for beskyttelse dækket under straffesagen.

Direktivet omfatter ligeledes uddannelse af jurister og samarbejde og koordinering mellem myndigheder.

Direktivet erstatter EU’s rammeafgørelse af 2001/220/JHA om ofres stilling i forbindelse med straffesager

REFERENCER

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

EU-direktiv 2012/29/EU om ofres rettigheder

15.11.2012

16.11.2015

EUT L 315/57 af 14.11.2012

Seneste ajourføring: 20.03.2014

Top