Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Udveksling af oplysninger om strafferegistre mellem EU-landene

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Udveksling af oplysninger om strafferegistre mellem EU-landene

I 2009 besluttede landene i Den Europæiske Union (EU) at indføre et system, hvor de kunne udveksle oplysninger om strafferegistre. Formålet var at hindre, at kriminelle kunne stikke af fra deres fortid ved at flytte til et andet EU-land end det, hvor de blev dømt.

DOKUMENT

Rådets rammeafgørelse 2009/315/RIA af 26. februar 2009 om tilrettelæggelsen og indholdet af udvekslinger af oplysninger fra strafferegistre mellem medlemsstaterne.

RESUMÉ

I 2009 besluttede landene i Den Europæiske Union (EU) at indføre et system, hvor de kunne udveksle oplysninger om strafferegistre. Formålet var at hindre, at kriminelle kunne stikke af fra deres fortid ved at flytte til et andet EU-land end det, hvor de blev dømt.

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE RAMMEAFGØRELSE?

Den fastsætter de generelle principper for, hvordan systemet fungerer sammen med Rådets afgørelse 2009/316/RIA, som indfører det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre (ECRIS).

HOVEDPUNKTER

Målene med rammeafgørelsen er at:

  • definere, hvordan et EU-land overfører oplysninger om dommen til det EU-land, hvori domfældte er statsborger
  • fastsætte de forpligtelser for så vidt angår opbevaring af oplysninger, der påhviler det EU-land, hvori den pågældende person er statsborger, samt hvilke krav sidstnævnte skal opfylde, når det besvarer en anmodning om oplysninger om landets statsborgere
  • fastlægge en ramme for at udvikle et computerbaseret system til udveksling af oplysninger om domme.

EU-landene skal udpege centrale myndigheder, der udfører opgaverne i forbindelse med udvekslingen af oplysninger.

Et domsland skal registrere nationaliteten/-erne på den domfældte og give de(t) EU-land(e), hvor han/hun er statsborger, besked om en enhver dom i personens strafferegister. Oplysningerne omfatter:

  • oplysninger om den domfældte
  • dommens form og indhold
  • lovovertrædelsen, der førte til dommen.

EU-landet, hvor den domfældte er statsborger, skal opbevare tilsendte oplysninger for at kunne svare på anmodninger om oplysninger om dets statsborgeres domme. Svaret skal:

  • indeholde oplysninger om domme på dets område, i andre EU-lande og ikke-EU-lande
  • fuldføres inden for 10 arbejdsdage eller 20, hvis en person anmoder om oplysninger om vedkommendes eget strafferegister.

Oplysningerne kan udveksles til brug for en straffesag eller til ethvert andet formål, f.eks. en ansættelsesproces. Svar på anmodninger til brug for straffesager er obligatoriske. Svar i forbindelse med andre formål skal derimod ske i overensstemmelse med national lovgivning.

Når en central myndighed i et EU-land bliver anmodet om oplysninger fra enhver relevant national myndighed, må dette land til gengæld bede om oplysninger fra et andet EU-land, navnlig fra det land, hvor personen er statsborger. Når et EU-land modtager en anmodning fra en statsborger i et andet EU-land i forbindelse med vedkommendes eget strafferegister, skal det bede om oplysninger fra det EU-land, hvor han/hun er statsborger, og medtage dem i den udstedte attest.

De fleste EU-lande har indført systemet. I henhold til protokol 36 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde har Det Forenede Kongerige besluttet fortsat at deltage i ECRIS fra 1. december 2014. Dette blev bekræftet ved Kommissionens afgørelse 2014/858/EU.

Der er flere oplysninger på Europa-Kommissionens websted om det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Rammeafgørelse 2009/315/RIA

27.4.2009

27.4.2012

EUT L 93 af 7.4.2009, s. 23-32

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rådets afgørelse 2009/316/RIA af 6. april 2009 om indførelse af det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre (ECRIS) i henhold til artikel 11 i rammeafgørelse 2009/315/RIA (Den Europæiske Unions Tidende L 93 af 7.4.2009, s. 33-48).

Kommissionens afgørelse 2014/858/EU af 1. december 2014 om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands meddelelse om, at det ønsker at deltage i Unionens retsakter på området politisamarbejde og retligt samarbejde i straffesager, der er vedtaget inden Lissabontraktatens ikrafttrædelse, og som ikke indgår i Schengenreglerne (Den Europæiske Unions Tidende L 345 af 1.12.2014, s. 6-9).

seneste ajourføring 10.06.2015

Top