Help Print this page 
Title and reference
Tage domfældelser i medlemsstater i betragtning i forbindelse med nye strafferetssager

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Tage domfældelser i medlemsstater i betragtning i forbindelse med nye strafferetssager

Denne rammebeslutning beskriver minimumsforpligtelserne i forhold til at tage tidligere domsfældelser i en medlemsstat i betragtning under en ny strafferetssag mod den samme person for andre forseelser i en anden medlemsstat.

DOKUMENT

Rådets rammebeslutning 2008/675/JHA af 24. juli 2008 vedrørende domfældelser i EU-medlemsstaterne, der skal tages i betragtning i forbindelse med nye strafferetssager.

SAMMENFATNING

Denne rammebeslutning klarlægger de kriterier, hvorefter tidligere domfældelser i en medlemsstat tages i betragtning under en ny strafferetssag mod den samme person, men for andre forseelser i en anden medlemsstat.

Informationer vedrørende tidligere domfældelser kan indhentes med relevante værktøjer på Gensidig retshjælp i straffesager mellem medlemsstaterne, eller på Udveksling af informationer fra straffeattesten. I forbindelse med nye strafferetssager skal medlemsstaterne sikre, at tidligere domfældelser, der er foregået i en anden medlemsstat, bliver taget i betragtning på behørig vis på samme vilkår som tidligere nationale domfældelser.

De tidligere domfældelser skal tages i betragtning både ved de indledende retsmøder og under selve retssagen samt når dommen bliver afsagt. De skal tages behørigt i betragtning, særligt i forhold til de gældende procesregler:

  • midlertidig varetægt,
  • lovovertrædelsens art,
  • type og strafferamme,
  • fuldbyrdelse af afgørelsen.

Når tidligere domfældelser tages i betragtning af den medlemsstat, som fører de nye strafferetssager, må dette ikke på nogen måde give anledning til påvirkning, tilbagekaldelse eller genoptagelse af tidligere domfældelser.

I tilfælde hvor den tidligere domfældelse ikke er sket, eller ikke er helt fuldbyrdet af en anden medlemsstat forud for tidspunktet for den lovovertrædelse, som den nye strafferetssag vedrører, kræves det ikke, at man retter sig efter nationale regler for idømmelse af straf, hvis brugen af de nationale regler ved tidligere gennemførte udenlandske domsfældelser begrænser dommerens mulighed for at idømme straf. Ikke desto mindre skal tidligere domfældelser tages i betragtning på anden vis.

Denne rammebeslutning erstatter artikel 56 i den Europæiske konvention af 28. maj 1970 vedrørende straffedommes internationale retsvirkning mellem medlemsstaterne. Artiklen giver mulighed for at tage kriminelle domfældelser, der er foretaget i andre stater, som er med i Konventionen, i betragtning.

Baggrund

Metodeprogrammet til implementering af princippet om gensidig anerkendelse af beslutninger i kriminalsager blev godkendt af Rådet d. 29. november 2000. Dette program ligger også til grund for oprettelsen af det princip, i henhold til hvilket en medlemsstat skal tage tidligere kriminelle domfældelser, der er foretaget af dommere i andre medlemsstater, i betragtning for at kunne bedømme lovovertræderens straffeattest, afgøre hvorvidt han/hun har begået den samme type lovovertrædelse igen og beslutte straftype og fuldbyrdelse.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelse

Deadline for flytning inden for medlemslandene

Officiel journal

Rådets rammebeslutning 2008/675/JHA

15.8.2008

15.8.2010

OJ L 220 af 15.8.2008

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om gennemførelsen i medlemsstaterne af rammeafgørelse 2008/675 / RIA af 24. juli 2008 om at tage hensyn til straffedomme i medlemsstater i Den Europæiske Union i forbindelse med en ny straffesag [ COM(2014) 312 final af 2.6.2014 - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

De vigtigste konklusioner i rapporten er følgende:

  • 1Rammeafgørelsen har i betydelig grad bidraget til at fremme den gensidige tillid i forbindelse med strafferetlig lovgivning og retsafgørelser i det europæiske retsområde, idet den fremmer en retskultur, hvor der i princippet tages hensyn til tidligere domme afsagt i en anden medlemsstat.
  • 2Blandt de EU-lande, der har gennemført rammeafgørelsens, varierer graden af efterlevelse af dens ånd og bogstav betydeligt.
  • 3Den manglende gennemførelse eller den kun delvise og ufuldstændige gennemførelse af rammeafgørelsen hæmmer det europæiske retsområdes effektiv funktion. Det kan endvidere underminere EU-borgernes legitime forventninger, idet de ikke kan drage fordel af dette instrument, der har til formål at mindske gerningsmændenes recidiv.
  • 4Kommissionen vil undersøge, om medlemsstaterne behørigt anvender princippet om ækvivalens, og om retsvirkningerne af udenlandske domme i princippet svarer til retsvirkningerne af indenlandske domme i medlemsstatens strafferetlige system.
  • 5Medlemsstaterne opfordres til at overveje denne rapport og til at give Kommissionen alle yderligere relevante oplysninger med henblik på at opfylde deres forpligtelser i henhold til traktaten.

Seneste ajourføring: 11.08.2014

Top