Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Fælles nomenklatur for regionale enheder til statistiske formål

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Fælles nomenklatur for regionale enheder til statistiske formål

Siden 1970’erne har Den Europæiske Union (EU) udviklet et system kaldet NUTS (nomenklaturen for statistiske regionale enheder), der opdeler området geografisk til beregning af regionale statistikker. Det anvendes især til at vurdere graden af støtteberettigelse til EU’s strukturfonde på grundlag af objektive og kvantitative kriterier.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003 af 26. maj om indførelse af en fælles nomenklatur for regionale enheder (NUTS) (Se ændringsretsakter).

RESUMÉ

Alle EU-lande har deres egne systemer til organisering af regering og forvaltning, nogle mere centraliserede end andre. Der er også enorme forskelle hvad angår befolkning, overfladeareal og udviklingsniveau. NUTS er udviklet af Eurostat med særligt henblik på de forskelligartede betingelser. NUTS har siden 2003, med vedtagelsen af forordning (EF) nr. 1059/2003, haft retlig status, og der er vedtaget regler for fremtidige ændringer i nomenklaturen. Dette er for at sikre, at data henviser til samme regionale enhed i et bestemt tidsrum, hvilket især er vigtigt i forhold til tidsrækkerne.

NUTS-hierarkiet

For hvert EU-land findes der et hierarki i tre niveauer bestående af regionale underområder baseret på minimums- og maksimumsgrænser for befolkningstal:

  • NUTS 1: større socioøkonomiske regioner, f.eks. tyske delstater, belgiske regioner, polske regioner og rumænske makroregioner
  • NUTS 2: basale regioner til anvendelsen af regionale politikker, f.eks. belgiske provinser, danske regioner, tjekkiske regioner (oblasti)
  • NUTS 3: små regioner til specifikke diagnoser, f.eks. bulgarske provinser (oblasti), italienske provinser.

Det tredje niveau er et underområde af det andet niveau, det andet niveau af det første og det første niveau af landene. NUTS dækker ikke over det lokale (kommunale) niveau. Hvis et EU-lands befolkning ligger under minimumstærsklen for et givet NUTS-niveau, er hele medlemsstaten én NUTS-regional enhed på dette niveau.

Klassificeringskriterier

NUTS skal tage højde for de eksisterende administrative enheder i medlemsstaterne. Det passende NUTS-niveau for et eksisterende administrativt niveau bestemmes på grundlag af den administrative enheds gennemsnitlige befolkningsstørrelse som følger:

Niveau

Mindste befolkning

Største befolkning

NUTS 1

3 millioner

7 millioner

NUTS 2

800 000

3 millioner

NUTS 3

150 000

800 000

Hvis der i en medlemsstat for et givet klassificeringsniveau ikke findes administrative enheder af en passende størrelse, dannes dette niveau ved at aggregere et passende antal eksisterende mindre administrative enheder, der grænser op til hinanden. De aggregerede enheder danner et ikkeadministrativt niveau, hvor ikkeadministrative enheder skal respektere den ovennævnte befolkningstærskel.

Den gældende NUTS-nomenklatur, gyldig fra 1. januar 2012 til 31. december 2014, identificerer 97 regioner på NUTS 1-niveau, 1 270 regioner på NUTS 2 og 1 294 på NUTS 3. På grund af Kroatiens tiltrædelse 1. juli 2013 blev NUTS-nomenklaturen udvidet med 1 NUTS 1-region, 2 NUTS 2-regioner og 21 NUTS 3-regioner. Forordning (EU) nr. 1319/2013 angiver opdelingen af NUTS-niveau 1, 2 og 3, der gælder fra 1. januar 2015.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 1059/2003

11.7.2003

-

EUT L 154 af 21.6.2003

Ændringsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 1888/2005

26.11.2005

-

EUT L 309 af 25.11.2005

Forordning (EF) nr. 105/2007

2.3.2007

-

EUT L 39 af 10.2.2007

Forordning (EF) nr. 176/2008

6.3.2008

-

EUT L 61 af 5.3.2008

Forordning (EF) nr. 1137/2008

11.12.2008

-

EUT L 311 af 21.11.2008

Forordning (EU) nr. 31/2011

7.2.2011

-

EUT L 13 af 18.1.2011

Forordning (EU) nr. 517/2013

1.7.2013

-

EUT L 158 af 10.6.2013

Forordning (EU) nr. 1319/2013

7.1.2014 Gennemførelse: 1.1.2015

-

EUT L 342 af 18.12.2013

Forordning (EU) nr. 868/2014

2.9.2014 Gennemførelse: 1.1.2016

-

EUT L 241 af 13.8.2014

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens forordning (EF) nr. 11/2008 af 8. januar 2008 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003 om indførelse af en fælles nomenklatur for regionale enheder (NUTS) for så vidt angår indberetningen af tidsrækker efter den nye regionale opdeling (Den Europæiske Unions Tidende L 5 af 9.1.2008).

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1578/2007/EF om Fællesskabets statistiske program 2008-2012 (Den Europæiske Unions Tidende L 344 af 28.12.2007).

Seneste ajourføring: 02.07.2014

Top