Help Print this page 
Title and reference
Økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter

Harmoniseringen af produktionen og mærkningen af og kontrollen med økologiske produkter sikrer en loyal konkurrence mellem producenterne og styrker tilliden blandt forbrugerne, hvoraf der bliver flere og flere i Europa.

DOKUMENT

Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 af 28. juni 2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2092/91 [Se ændringsretsakt(er)].

RESUMÉ

Med denne forordning fastsættes en ny retlig ramme for økologiske produkter. Heri fastsættes de mål og principper, der gælder for denne form for produktion, og reglerne for produktion, mærkning, kontrol og samhandel med tredjelande belyses. Denne forordning træder i kraft den 1. januar 2009.

Anvendelsesområde

Denne forordning gælder for:

 • uforarbejdede og forarbejdede landbrugsprodukter, herunder også akvakulturprodukter, beregnet til konsum
 • foder
 • vegetativt formeringsmateriale og frø til udsæd
 • gær til konsum eller til foder.

Med denne forordning fastsættes de mål og generelle principper, der danner grundlaget for økologisk landbrug. Målene omfatter et bæredygtigt landbrug og produktionens kvalitet, der skal opfylde forbrugernes behov. De generelle principper vedrører bl.a. specifikke produktionsmetoder, anvendelse af naturlige ressourcer og en strengt begrænset anvendelse af kemisk fremstillede input. Endvidere indeholder forordningen særlige principper, der gælder for landbrug, for forarbejdning af økologiske fødevarer og af økologisk foder.

Produktionsregler

Ifølge de generelle regler for økologisk produktion er genetisk modificerede organismer (gmo'er) forbudt i alle former. Reglerne for mærkning af fødevarer gør det muligt for erhvervsdrivende at sikre sig, at dette forbud er overholdt. Behandling med ioniserende stråling er ligeledes forbudt.

Erhvervsdrivende, der ønsker at anvende de to former for landbrugsproduktion (økologisk og ikke økologisk) samtidig skal holde dyr og jordarealer adskilt.

Den økologiske vegetabilske produktion skal overholde visse regler vedrørende:

 • jordbearbejdningsmetoder, der respekterer jordbundens liv og naturlige fertilitet
 • forebyggelse af skader, der skal baseres på naturlige metoder, men der kan anvendes et begrænset antal plantebeskyttelsesmidler godkendt af Kommissionen
 • udsæd og vegetativt formeringsmateriale, der skal produceres i henhold til den økologiske metode
 • midler til rengøring, der skal være godkendt af Kommissionen.

Vilde planter, der indsamles i visse områder, klassificeres som økologiske produkter, forudsat at de overholder visse krav til indsamlingsmetode og oprindelsesområde. Tangplanter kan også betragtes som økologiske produkter, forudsat at deres produktionsområde og indsamlingen opfylder visse krav.

Den økologiske animalske produktion skal overholde visse regler vedrørende:

 • dyrenes oprindelse, idet de skal være født og opdrættet på økologiske bedrifter
 • opdrætsmetoder, der bl.a. vedrører opstaldningsforholdene
 • dyreavlsmetoder, der generelt er naturlige
 • foder, der skal være af økologisk oprindelse
 • forebyggelse af sygdomme
 • rengøring og desinficering, der kun indebærer anvendelse af produkter godkendt af Kommissionen.

Der findes tilsvarende specifikke regler for dyr inden for akvakultur.

Kommissionen giver tilladelse til anvendelse af et begrænset antal produkter og stoffer inden for økologisk landbrug. Disse produkter kan være beregnet til behandling af planter, dyrefoder og rengøring af anlæg, der anvendes til animalsk og vegetabilsk produktion. Kommissionen kan også fastsætte visse grænser og betingelser for anvendelse af disse produkter.

Bedrifter, der omlægger til økologisk produktion skal gennemgå en omlægningsperiode. Reglerne i denne forordning gælder også for denne omlægningsperiode.

Forarbejdet foder til dyr skal indeholde økologiske råstoffer og må ikke være forarbejdet ved hjælp af kemisk fremstillede opløsningsmidler. Forarbejdede fødevarer skal hovedsagelig være fremstillet af ingredienser af landbrugsoprindelse. Andre ingredienser er tilladt, hvis de er godkendt af Kommissionen. Ved fremstilling af økologisk gær skal der anvendes økologisk fremstillede substrater og andre godkendte ingredienser.

Kommissionen kan dispensere fra reglerne om målene og produktions- og mærkningsreglerne. Disse dispensationer er tidsbegrænsede og begrænset til særlige tilfælde.

Mærkning

Mærkningen, reklamen eller handelsdokumenterne kan indeholde angivelser som "øko-" og "bio-" som betegnelse for et økologisk produkt, ingredienserne eller råvarerne heri.

Mærkningen af et økologisk produkt skal være letlæselig på emballagen og indeholde en henvisning til det kontrolorgan, der certificerer det pågældende produkt, fællesskabslogoet og en angivelse af, hvor de landbrugsråvarer, som indgår i produktet, er produceret.

Fra 1. juli 2010 bliver det obligatorisk at bruge EU-logo på fødevareprodukter dyrket i økologisk landbrug, samt angivelse af oprindelsessted for de råvarer, der indgår i produktet. Angivelsen skal placeres sammen med fællesskabets logo.

Kontrol

Overholdelse af bestemmelserne i denne forordning garanteres ved hjælp af en kontrolordning baseret på forordning (EF) nr. 882/2004 og forsigtigheds- og kontrolforanstaltninger, der vedtages af Kommissionen. Denne ordning sikrer fødevarernes sporbarhed i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 178/2002.

Hyppigheden af kontrolforanstaltningerne fastsættes på grundlag af en vurdering af risikoen for overtrædelser. Kontrolforanstaltningerne forvaltes af myndigheder udpeget af medlemsstaterne. Disse myndigheder kan på visse betingelser uddelegere kontrolopgaverne til akkrediterede kontrolorganer, men de har fortsat ansvaret for at føre tilsyn med den udførte kontrol og med beføjelsen til at give dispensationer. Medlemsstaterne sender regelmæssigt Kommissionen listen over myndigheder og kontrolorganer (liste over de organer eller myndigheder, der varetager kontrol i 2007).

Myndighederne skal også kontrollere hver enkelt erhvervsdrivende, der deltager i markedsføringen af et økologisk produkt, inden det bringes på markedet. Når kontrollen er udført, modtager den erhvervsdrivende et dokument, hvoraf det fremgår, at han overholder bestemmelserne i forordningen. Hvis der konstateres en uregelmæssighed, skal kontrolmyndigheden sikre, at der ikke henvises til den økologiske produktionsmetode i forbindelse med mærkning af og reklame for de pågældende produkter.

Samhandel med tredjelande

Et produkt, der importeres fra et tredjeland, kan markedsføres i Fællesskabet som økologisk, hvis det er i overensstemmelse med bestemmelserne i denne forordning og er blevet kontrolleret. Denne kontrol kan udføres enten af et organ, der er anerkendt af Fællesskabet, eller af et akkrediteret kontrolorgan.

Markedsføring og statistisk kontrol

En medlemsstats myndigheder (bortset fra den myndighed, der har kontrolleret produktet) kan på ingen måde begrænse markedsføringen af et økologisk produkt.

Kommissionen foretager statistisk kontrol baseret på oplysninger, som medlemsstaterne fremsender. Den Stående Komité for Økologisk Landbrug (EN) bistår Kommissionen med fastlæggelsen af politikker for økologisk landbrug.

Baggrund

Denne forordning er udarbejdet som en del af en række initiativer vedrørende økologisk landbrug. I samme forbindelse vedtog Kommissionen i 2004 EU-aktionsplanen for økologiske fødevarer og økologisk landbrug.

Den første retlige ramme for økologisk produktion blev fastlagt i 1991 med forordning (EF) nr. 2092/91. Siden da er forordningen blevet ændret adskillige gange, da den økologiske produktion er blevet mere og mere omfattende i alle medlemsstater (den årlige vækst inden for sektoren blev anslået til at være næsten 25 % i perioden 1993-1998 og omkring 30 % siden 1998). En rapport om økologisk produktion vil blive offentliggjort inden udgangen af 2011.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 834/2007

27.7.2007

-

EUT L 189 af 20.7.2007

Ændringsretsakter

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 967/2008

10.10.2008

-

EUT L 264 af 3.10.2008

TILHØRENDE DOKUMENTER

Gennemførelsesbestemmelser

Kommissionens forordning (EF) nr. 889/2008 af 5. september 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter, får så vidt angår økologisk produktion, mærkning og kontrol [Den Europæiske Unions Tidende L 250 af 18.9.2008].

Seneste ajourføring: 20.11.2008

Top