Help Print this page 
Title and reference
Fødevarehygiejne

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Fødevarehygiejne

I forbindelse med revisionen af fødevarelovgivningen (hygiejnepakken) lægges vægten i denne forordning på at få fastlagt de mål, der skal nås på fødevaresikkerhedsområdet, idet lederne for fødevarevirksomhederne overlades det fulde ansvar for at vedtage og gennemføre foranstalt-nin-ger, som skal sikre sunde fødevarer.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne [Se ændringsretsakt(er)].

RESUMÉ

Denne forordning erstatter direktiv 93/43/EØF vedrørende fødevarehygiejne med henblik på at indføre en global, integreret politik, som skal finde anvendelse på alle fødevarer, fra jord til bord.

Anvendelsesområde

Forordningen har til formål at sikre fødevarehygiejnen i alle produktionsled, lige fra primærproduktion til salg til den endelige forbruger. Forordningen dækker ikke spørgsmål om ernæring eller fødevarernes sammensætning og kvalitet.

Forordningen finder anvendelse på fødevarevirksomheder, ikke primærproduktion eller privatpersoners tilberedning af fødevarer til eget forbrug.

Generelle og specifikke bestemmelser

Lederne af fødevarevirksomheder sikrer, at alle de led, de har ansvar for - fra og med primærproduktionen til og med det led, hvor fødevarerne udbydes til salg eller leveres til den endelige forbruger - gennemføres på en hygiejnisk måde i overensstemmelse med bestemmelserne i denne forordning.

Ledere af fødevarevirksomheder, der driver primærproduktion og visse aktiviteter, skal overholde de generelle hygiejnebestemmelser i del A i bilag I. Bestemmelserne kan fraviges for små virksomheder, såfremt fravigelserne ikke er til hinder for opfyldelsen af forordningens mål.

Bestemmelserne gælder følgende forbundne aktiviteter:

 • transport, opbevaring og håndtering af primærprodukter på produktionsstedet, forudsat at det ikke ændrer deres karakter væsentligt
 • transport af levende dyr, når det er nødvendigt
 • transport fra produktionsstedet til en virksomhed af vegetabilske produkter, fiskevarer og vildtlevende vildt, når deres karakter ikke er blevet væsentligt ændret.

Desuden skal ledere af fødevarevirksomheder, der driver andre aktiviteter end primærproduktion overholde de generelle hygiejnebestemmelser i bilag II.

I bilaget beskrives bestemmelserne vedrørende:

 • lokaler og udendørsarealer
 • transportforhold
 • udstyr
 • fødevareaffald
 • vandforsyning
 • personlig hygiejne for personer, der er i kontakt med fødevarer
 • selve fødevarerne
 • indpakning og emballering
 • varmebehandling, som anvendes til forarbejdning af visse fødevarer
 • personaleuddannelse.

Medlemsstaterne kan tilpasse kravene i bilag II og dermed tage hensyn til behovene i fødevarevirksomheder, der ligger i områder med særlige geografiske vanskeligheder, eller som har forsyningsproblemer og leverer til det lokale marked, eller tage hensyn til traditionelle produktionsmetoder og virksomhedernes størrelse. Dette må dog ikke indvirke negativt på fødevaresikkerheden .

Ledere af fødevarevirksomheder skal desuden overholde bestemmelserne i forordning (EF) nr. 853/2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer, opfylde de mikrobiologiske kriterier for fødevarer, opfylde temperaturkontrolkrav for fødevarer og bevare kølekæden samt foretage prøveudtagninger og analyser.

HACCP-systemet

Ledere af fødevarevirksomheder (ud over virksomheder, der driver primærproduktion) anvender principperne i HACCP-systemet (risikoanalyse og styring af kritiske punkter), som blev indført med Codex Alimentarius (internationale fødevarestandarder udarbejdet inden for rammerne af FN’s Levnedsmiddel- og Landbrugsorganisation).

I henhold til disse principper skal man overholde en række krav i hele produktions- forarbejdnings- og distributionsforløbet, således at man ved hjælp af en risikoanalyse kan afdække de kritiske punkter, der skal kontrolleres for at sikre fødevaresikkerheden:

 • identifikation af farer, der skal forebygges, fjernes eller reduceres til et acceptabelt niveau
 • identifikation af de kritiske punkter, hvor det er vigtigt at føre kontrol
 • fastsættelse af kritiske grænser, som, hvis de overskrides, fordrer indgreb
 • indførelse og anvendelse af effektive overvågningsprocedurer for de kritiske punkter
 • indførelse af afhjælpende foranstaltninger, hvis det ved overvågningen viser sig, at et kritisk kontrolpunkt ikke er under kontrol
 • Fastsættelse af procedurer for egenkontrol af de trufne foranstaltningers effektivitet
 • Oprettelse af registre med henblik på at dokumentere, at de trufne foranstaltninger anvendes effektivt og på at lette den kompetente myndigheds kontrolarbejde.

Retningslinjer for god praksis og anvendelse af HACCP-systemet

Medlemsstaterne tilskynder ledere af fødevarevirksomheder til at udarbejde nationale retningslinjer for god praksis med gode råd om, hvordan man overholder de generelle hygiejnebestemmelser og HACCP-princippet. Medlemsstaterne evaluerer disse retningslinjer for at sikre, at indholdet kan omsættes til praksis, at der er taget hensyn til de generelle principper for fødevarehygiejne i Codex Alimentarius, og at alle interesserede parter er blevet hørt. Retningslinjer, der vurderes til at være i overensstemmelse med reglerne, sendes til Kommissionen, der indfører dem i et register.

Hvis en medlemsstat eller Kommissionen mener, at der bør udarbejdes ensartede EU-retningslinjer, undersøger Kommissionen, om sådanne retningslinjer er relevante. De stående komitéer, som bistår Kommissionen, sikrer, at indholdet kan omsættes til praksis, at der er taget hensyn til de generelle principper for fødevarehygiejne i Codex Alimentarius, og at alle interesserede parter er blevet hørt.

Ledere af fødevarevirksomheder kan enten følge medlemsstaternes eller EU’s retningslinjer.

Registrering eller autorisation af fødevarevirksomheder

Ledere af fødevarevirksomheder skal samarbejde med de kompetente myndigheder og navnlig sikre, at alle virksomheder, som de er ansvarlige for, registreres hos den relevante myndighed, og give denne meddelelse om enhver væsentlig ændring i aktiviteterne (såsom virksomhedslukning).

Når det er påkrævet i den nationale lovgivning eller EU-lovgivningen, skal fødevarevirksomhederne autoriseres af den kompetente myndighed og kan ikke drive virksomhed uden en sådan autorisation.

Sporbarhed og tilbagetrækning af fødevarer

I henhold til forordning (EF) nr. 178/2002 skal ledere af fødevarevirksomheder indføre systemer og procedurer, hvorved man kan spore og følge en ingrediens eller fødevare eller evt. et dyr, der anvendes i fødevareproduktionen.

Det gælder endvidere, at når en leder af en fødevarevirksomhed konstaterer, at en fødevare udgør en alvorlig sundhedsrisiko, trækker den pågældende uden ophold fødevaren tilbage fra markedet og orienterer den kompetente myndighed og forbrugerne.

Offentlig kontrol

Anvender ledere af fødevarevirksomheder HACCP-principperne kan disse dog ikke træde i stedet for offentlig kontrol, som udføres af den kompetente myndighed. Ledere af fødevarevirksomheder skal samarbejde med de kompetente myndigheder i overensstemmelse med gældende EU-lovgivning eller, i mangel heraf, med national lovgivning.

Ekstern dimension

Fødevarer, der importeres til EU, skal overholde EU’s hygiejnenormer eller tilsvarende normer.

Animalske produkter, som eksporteres til tredjelande, skal mindst opfylde samme krav som dem, der finder anvendelse på markedsføring deraf i EU, ud over krav, som det pågældende tredjeland måtte stille.

Rapport til Rådet og Parlamentet

Kommissionen forelægger senest fem år efter denne forordnings ikrafttræden Europa-Parlamentet og Rådet en rapport, eventuelt ledsaget af relevante forslag, om sine erfaringer med gennemførelsen af denne forordning, og om muligheden for, at ledere af fødevarevirksomheder, der udfører primærproduktion og dermed forbundne aktiviteter som beskrevet ovenfor, kan anvende HACCP-principperne.

KONTEKST

Forordningen indgår i hygiejnepakken, som omfatter en række retsakter om regler for fødevarehygiejne. Pakken omfatter ud over denne forordning også følgende retsakter:

 • forordning (EF) nr. 853/2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer med henblik på at garantere et højt beskyttelsesniveau med hensyn til fødevaresikkerhed og folkesundhed
 • forordning (EF) nr. 854/2004 om særlige bestemmelser for tilrettelæggelsen af den offentlige kontrol af animalske produkter til konsum, som indeholder særlige regler for fersk kød, levende toskallede bløddyr, mælk og mejeriprodukter.

Desuden supplerer følgende retsakter EF-lovgivningen vedrørende fødevarehygiejne:

 • forordning (EF) nr.178/2002, som vedrører de generelle principper i fødevarelovgivningen. Forordningen fastlægger procedurerne for fødevaresikkerhed og opretter Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet
 • forordning (EF) nr. 882/2004, som omorganiserer den offentlige kontrol af foderstoffer og fødevarer med henblik på at integrere kontrol i alle produktionsstadier og alle sektorer
 • direktiv 2002/99/EF, som fastlægger betingelserne for at bringe animalske produkter i omsætning og restriktionerne for produkter fra tredjelande eller -områder, som er underlagt dyresundhedsmæssige restriktioner.

REFERENCER

Retsakt

Ikrafttrædelse

Frist for gennemførelse i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 852/2004

20.5.2004

-

EUT L 139 af 30.4.2004

Ændringsretsakt

Ikrafttrædelse

Frist for gennemførelse i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 219/2009

20.4.2009

-

EUT 87 af 31.3.2009

Forordning (EU) nr. 517/2013

1.7.2013

-

EUT L 158 af 10.6.2013

Efterfølgende ændringer og rettelser til forordning (EF) nr. 852/2004 er blevet integreret i grundteksten. Denne konsoliderede version er kun til dokumentations-brug.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens forordning (EF) nr. 2073/2005 af 15. november 2005 om mikrobiologiske kriterier for fødevarer [Den Europæiske Unions Tidende L 338 af 22.12.2005].

Se denkonsoliderede udgave

Kommissionens forordning (EF) nr. 2074/2005 af 5. december 2005 om gennemførelsesbestemmelser vedrørende visse produkter i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 og vedrørende offentlig kontrol i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, om fravigelse fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 og om ændring af forordning (EF) nr. 853/2004 og (EF) nr. 854/2004 [Den Europæiske Unions Tidende L 338 af 22.12.2005].

Se den konsoliderede udgave

Rapport fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om erfaringerne med anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets hygiejneforordninger (EF) nr. 852/2004, (EF) nr. 853/2004 og (EF) nr. 854/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne [KOM(2009) 403 endelig udg. - ikke offentliggjort i EU-Tidende].

Kommissionen gennemgår de indhøstede erfaringer ved gennemførelsen af nævnte forord-ninger. Den fremlægger de erfaringer, som alle de berørte aktører har haft med gennemførelsen af hygiejnepakken i 2006, 2007 og 2008, herunder de problemer, de har haft. Den konkluderer, at medlemsstaterne generelt har iværksat de nødvendige administrative foranstaltninger og kontroltiltag for at sikre, at lovgivningen overholdes, men at der stadig er plads til forbedringer med hensyn til gennemførelsen. De største vanskeligheder angår:

 • visse undtagelser fra hygiejneforordningernes anvendelsesområde
 • visse definitioner i forordningerne
 • visse praktiske aspekter i forbindelse med autorisation af virksomheder, der forarbejder animalske fødevarer, og mærkning af disse fødevarer
 • importordningen for visse fødevarer
 • gennemførelse af HACCP-baserede procedurer (risikoanalyse og styring af kritiske punkter) i visse fødevarevirksomheder samt
 • gennemførelse af offentlig kontrol i bestemte brancher af området.

Rapporten foreslår ikke nogen detaljeret løsning. Kommissionen vil dog på grundlag af de konstaterede problemer overveje behovet for forslag til forbedring af fødevarehygiejnepakken.

Seneste ajourføring: 18.06.2014

Top