Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Dyrevelfærd under transport

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Dyrevelfærd under transport

Den Europæiske Union (EU) har foretaget en komplet omarbejdning af reglerne vedrørende dyrevelfærd under transport. Den nye lovgivning identificerer alle de aktører, der er involveret i transport af dyr og deres ansvar. Bestemmelserne vedrørende overvågning styrkes, og reglerne for lange transporter og for de anvendte transportmidler strammes.

DOKUMENT

Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 af 22. december 2004 om beskyttelse af dyr under transport og dermed forbundne aktiviteter og om ændring af direktiv 64/432/EØF og 93/119/EF og forordning (EF) nr. 1255/97.

RESUMÉ

Denne tekst har til formål at fastsætte regler for transport af levende hvirveldyr inden for Den Europæiske Union, når transporten finder sted i forbindelse med økonomisk virksomhed, og skal sikre at dyrene transporteres uden risiko for, at de kan komme til skade eller blive påført unødig lidelse, og at dyrenes behov under transporten opfyldes.

Hensigten med denne forordning er at styrke lovgivningen vedrørende dyrevelfærd under transport ved at bestemme de aktører, der er involveret i transport af dyr, og deres ansvar, ved at indføre strammere autorisationsbestemmelser og kontrol samt ved at fastsætte strammere regler for dyretransport.

Aktører, der er involveret i transport af dyr, og deres ansvar

Forordningen udvider ansvaret inden for dyrevelfærd til at omfatte alle de aktører, der er involveret i processen, også før og efter selve transporten. Alle er ansvarlige for, at lovgivningen overholdes under udførelsen af deres pligter.

Denne forordning omfatter transportvirksomhederne (som ligeledes var omfattet af den tidligere lovgivning), transportorganisatorer og chauffører samt "brugere" af dyretransport (personale på samlestationer og markeder, slagterier og opdrættere).

Alle aktører og deres personale skal have modtaget tilstrækkelig undervisning. Navnlig skal chauffører og ledsagere have et kompetencebevis som dokumentation for, at de er uddannet i dyrevelfærd under transport. Kompetencebeviset tildeles efter bestået eksamen ved et uafhængigt organ, der er bemyndiget af de kompetente myndigheder.

Autorisationer og kontrol

Ved transport af dyr på strækninger, der er længere end 65 kilometer skal transportvirksomheden være i besiddelse af en autorisation, udstedt af de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor virksomheden er etableret eller repræsenteret. For at opnå en sådan autorisation skal ansøgeren bl.a. dokumentere, at han råder over et tilstrækkeligt og egnet personale og udstyr samt tilstrækkelige og egnede driftsprocedurer.

Ved lange transporter, hvis varighed overstiger 8 timer, skal ansøgeren ligeledes kunne fremvise:

  • særlige dokumenter: kompetencebevis for chauffører og ledsagere, godkendelsescertifikat for det anvendte transportmiddel, oplysninger om de midler, der gør det muligt at spore og registrere bevægelserne for vejkøretøjer, samt beredskabsplaner til brug i nødsituationer
  • dokumentation for, at der anvendes et satellit navigationssystem i nye vejtransportmidler fra 1. januar 2007 og i alle vejtransportmidler fra 1. januar 2009.

Disse autorisationer har en gyldighedsperiode på fem år. Autorisationerne, der er udformet i et standardiseret europæisk format, er registreret i en elektronisk database, som myndighederne i alle medlemsstaterne har adgang til.

Transportvirksomheden skal ved lang transport, der strækker sig over flere lande, desuden kunne forevise en standardiseret logbog, som organisatoren udfærdiger, og som indeholder en række oplysninger om transporten (bestemmelse af dyrene og de personer, der er ansvarlige for deres transport, afgangsstedet og bestemmelsesstedet samt kontrol, der er gennemført på forskellige tidspunkter under transporten, etc.).

10.De kompetente myndigheder skal sørge for kontrol på særlige tidspunkter under transporten, især ved udgangssteder og grænsekontrolsteder. Yderligere kontrol, målrettet eller stikprøvekontrol, kan gennemføres på ethvert tidspunkt under transporten.

De kompetente myndigheder skal kontrollere gyldigheden af autorisationer, godkendelsescertifikater, kompetencebeviser såvel som oplysningerne i logbogen. Embedsdyrlægen skal desuden kontrollere dyrenes tilstand, og om de kan tåle den videre transport. Ved søtransport af dyr skal det også kontrolleres, om det søgående fartøj er i god stand, og om det lever op til de gældende krav.

Tekniske regler for dyretransport

Denne forordning indfører strengere regler for transport af en varighed, der overstiger otte timer. Disse regler omfatter såvel transportmidlet som dyrene.

I henhold til forordningen skal transportmidlerne være bedre udstyret, dvs. især med varmeregulerende anordninger (mekanisk ventilation, temperaturmåling, advarselssystem i førerkabinen), mulighed for permanent vanding af dyrene, bedre forhold på skibe til transport af levende dyr(ventilation, vandingssystemer, godkendelsessystem, etc.).

Transport af visse dyr er forbudt. Det gælder meget unge dyr (kalve på under ti dage, svin på under tre uger og lam på under én uge), medmindre dyrene skal transporteres mindre end 100 km. Forordningen forbyder ligeledes transport af dyr på sidste drægtighedsstadium og i én uge efter fødselen.

Desuden er betingelserne for hestetransport af længere varighed forbedret, især fordi der kræves systematisk anvendelse af individuelle bokse.

Reglerne vedrørende transportens varighed og pladsen til dyrene er uforandrede i forhold til den tidligere lovgivning. I henhold til forordningen gælder der således forskellige varigheder for transport af forskellige dyr: ikke-afvænnede dyr, der stadig drikker mælk (9 timers kørsel, derefter 1 times pause til vanding, derefter 9 timers kørsel), svin (24 timers transport, forudsat at der er mulighed for permanent vanding), heste (24 timers transport, med vanding hver 8. time), kvæg, får og geder (14 timers transport, 1 times pause til vanding og 14 timers transport). De ovenstående transporttider kan gentages, hvis dyrene læsses af, vandes, fodres og får hvile i mindst 24 timer på et godkendt kontrolsted.

Kontekst

Senest fire år efter at denne forordning træder i kraft, skal medlemsstaterne fremsætte et forslag vedrørende en revision af de maksimale varigheder for transport af dyr og den plads, som dyrene skal have under transport (to områder, hvor der ikke er sket ændringer i forhold til den tidligere lovgivning). Forslaget skal udarbejdes under hensyn til medlemsstaternes gennemførelse af de nye regler.

Denne forordning ophæver og erstatter direktiv 91/628/EØF med virkning fra 5. januar 2007.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Rådets forordning (EF) nr. 1/2005

25.1.2005anvendelse: 5.1.2007 (med undtagelse af artikel 6, stk. 5: 5.1.2008)

-

EUT L 3 af 5.1.2005

TILHØRENDE RETSAKTER

Rådets afgørelse 2004/544/EF af 21. juni 2004 om undertegnelse af den reviderede europæiske konvention om beskyttelse af dyr under international transport [Den Europæiske Unions Tidende nr. L 241 af 13.7.2004]. Den europæiske konvention om beskyttelse af dyr under international transport trådte oprindeligt i kraft i 1971. I 1995 besluttede de kontraherende parter at ajourføre disse bestemmelser for at tage højde for den videnskabelige udvikling og den erhvervede erfaring på dette område. Den reviderede konvention fastlægger præcise regler, der gælder alle dyrearter, og den afspejler ligeledes de ændringer, der er foretaget inden for EU-lovgivningen. I dag har de femten oprindelige EU-medlemsstater, såvel som Cypern, Island, Norge, Polen, Den Tjekkiske Republik, Rumænien, Rusland, Schweiz og Tyrkiet, tiltrådt denne konvention.

Rådets forordning (EF) nr. 1255/97 om fællesskabskriterier for mellemstationer og tilpasning af den ruteplan, der er omhandlet i direktiv 91/628/EØF [Den Europæiske Unions Tidende L 174 af 2.7.1997]. Den Europæiske Union fastsætter fælles kriterier for kontrolsteder (eller mellemstationer), hvor dyrene skal læsses af, når der er tale om længere transport. Formålet med disse regler er at sikre dyrenes sundhed og velfærd under sådanne ophold.

Seneste ajourføring: 17.05.2011

Top