Help Print this page 
Title and reference
Sikkerhed i fødevarer og foder

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Sikkerhed i fødevarer og foder

Nærværende forordning styrker de gældende regler for fødevaresikkerhed gældende for fødevarer og foder, der bringes i omsætning på EU’s indre marked. Forordningen etablerer et sæt rammer for tilsyn og kontrol med produktion, forebyggelse og risikostyring. Ved forordningen oprettes endvidere Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA), som er reference for videnskabelig kontrol og evaluering af fødevarer.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed [Se ændringsretsakt(er)].

RESUMÉ

Nærværende forordning skal sikre kvaliteten i fødevarer til humant konsum og i dyrefoder. Den sikrer ligeledes fri bevægelighed for sunde og sikre fødevarer på Den Europæiske Unions (EU) indre marked.

Derudover beskytter EU’s fødevarelovgivning forbrugerne mod urimelig handelspraksis og svindel. Lovgivningen har ligeledes til sigte at beskytte dyrevelfærd, dyrs og planters sundhed og miljøet.

Sikkerhedsstandarder

Fødevarer, der udgør en sundhedsrisiko og/eller er uegnede til konsum, må ikke bringes i omsætning på markedet. Ved undersøgelse af, om en fødevare udgør en fare, tages der højde for

 • normale brugssituationer
 • forbrugeroplysninger
 • umiddelbar eller langsigtet indvirkning på sundheden
 • sandsynlige kumulative toksiske virkninger
 • sundhedssensitivitet hos bestemte forbrugerkategorier.

Såfremt den farlige fødevare er en del af en sending eller et parti af samme klasse eller betegnelse, antages det, at samtlige fødevarer i den pågældende sending eller det pågældende parti er farlige.

Tilsvarende må foder ikke markedsføres eller gives til dyr, der anvendes i fødevareproduktionen, hvis det er farligt.

Fødevare- og foderstofvirksomhedernes ansvar

Fødevare- og foderstofvirksomheder sikrer, at de krav i fødevarelovgivningen, der er relevante for deres aktiviteter, er opfyldt for fødevarer og foder i alle produktions-, tilvirknings- og distributionsled i virksomheden og kontrollerer, at de pågældende krav overholdes.

Ligeledes skal sporbarheden i alle produktions-, tilvirknings- og distributionsled sikres for fødevarer, foder og dyr, der anvendes i fødevareproduktionen, samt for ethvert andet stof, der er bestemt til, eller som kan forventes at blive tilsat en fødevare eller et foder.

Hvis en fødevarevirksomhed antager, at en fødevare ikke overholder kravene til fødevaresikkerhed træffer den straks forholdsregler med henblik på at trække den pågældende fødevare tilbage fra markedet og informerer de kompetente myndigheder herom. Hvis et produkt er nået ud til forbrugerne, skal virksomheden informere forbrugerne og om nødvendigt kalde varen tilbage.

Analyse af fødevarerisici

Risikoanalyser af sundhedsrisici udføres i flere faser: risikovurdering, risikostyring og kommunikation til offentligheden. Analyserne følger en uafhængig, objektiv og transparent proces og bygger på tilgængelig videnskabelig dokumentation.

Når en analyse afdækker en foreliggende risiko, kan EU-landene og Kommissionen anvende forsigtighedsprincippet og vedtage midlertidige og afbalancerede risikostyringsforanstaltninger.

Det internationale marked

Lovgivningen gælder for fødevarer, der eksporteres eller reeksporteres til EU før afsætning i et tredjeland, med mindre importlandet træffer andre afgørelser.

EU bidrager til udformningen af internationale tekniske standarder for fødevarer og foder og internationale standarder for menneskers, dyrs og planters sundhed.

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA)

EFSA har til opgave at udarbejde videnskabelige vurderinger og yde videnskabelig og teknisk bistand på alle områder, som har indflydelse på fødevaresikkerheden. Den giver uafhængig information og underretter offentligheden om risici.

EU-landene kan deltage i EFSA, og det samme gælder lande, der anvender EU-bestemmelserne om fødevaresikkerhed.

EFSA har ligeledes til opgave

 • at koordinere risikovurdering og identificere opstående risici
 • at yde videnskabelig og teknisk støtte til Kommissionen, herunder som led i krisestyringsprocedurerne
 • at indsamle og offentliggøre videnskabelige og tekniske data på fødevaresikkerhedsområdet
 • at etablere netværk bestående af europæiske organisationer, der er aktive på fødevaresikkerhedsområdet.

Hurtigt varslingssystem

Det hurtige varslingssystem RASFF (varslingssystem for fødevarer og foder) omfatter EU-landene, Kommissionen og EFSA. Det muliggør informationsudveksling vedrørende

 • foranstaltninger, som har til formål at begrænse markedsføringen af fødevarer eller foder eller at tilbagekalde fødevarer eller foder
 • tiltag over for erhvervsledere, som har til formål at regulere brug af fødevarer og foder
 • afvisning af et parti fødevarer eller foder ved et EU-grænsekontrolsted.

I tilfælde af fødevarerisiko, skal oplysninger udsendt via varslingssystemet være tilgængelige for offentligheden.

Krisesituationer

Hvis fødevarer eller foder, herunder importeret fra et tredjeland, udgør en alvorlig og ukontrollerbar risiko for menneskers sundhed, dyresundheden eller miljøet, iværksætter Kommissionen beskyttelsesforanstaltninger

 • suspension af markedsføringen eller brugen af produkter med oprindelse i EU
 • suspension af importen af produkter med oprindelse i tredjelande.

Såfremt et EU-land informerer Kommissionen om behovet for at iværksætte beredskabsforanstaltninger, og Kommissionen ikke handler, kan EU-landet vedtage beskyttelsesforanstaltninger. Kommissionen forelægger senest ti arbejdsdage herefter sagen for Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed med henblik på forlængelse, ændring eller ophævelse af de nationale beskyttelsesforanstaltninger.

Krisestyringsplan

I situationer, der indebærer en direkte eller indirekte risiko for menneskers sundhed, som ikke er omhandlet i forordningen, kan Kommissionen, EFSA og EU-landene udarbejde en generel krisestyringsplan.

I situationer, der indebærer en alvorlig risiko, ikke kan bringes under kontrol på grundlag af de eksisterende bestemmelser, opretter Kommissionen ligeledes straks en krisestab, hvori autoriteten deltager, og hvori den yder videnskabelig og teknisk bistand. Krisestaben indsamler og evaluerer alle relevante oplysninger og fastslår, hvilke muligheder der er for at forebygge, eliminere eller reducere den pågældende risiko for menneskers sundhed.

Kontekst

Beslutning 68/361/EØF, 69/414/EØF og 70/372/EØF ophæves.

REFERENCER

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 178/2002

21.2.2002

1.1.2005

EFT L 31, 1.2.2002

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato imedlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 1642/2003

1.10.2003

-

EUT L 245, 29.9.2003

Forordning (EF) nr. 575/2006

28.4.2006

-

EUT L 100, 8.4.2006

Forordning (EF) nr. 202/2008

25.3.2008

-

EUT L 60, 5.3.2008

Forordning (EF) nr. 596/2009

7.8.2009

-

EUT L 188, 18.7.2009

Efterfølgende ændringer og rettelser til forordning (EF) nr. 178/2002 er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens forordning (EF) nr. 2230/2004 af 23. december 2004 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 for så vidt angår netværkssamarbejde mellem organisationer, der beskæftiger sig med områder, som hører under Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritets kommissorium [Den Europæiske Unions Tidende nr. L 379 af 24.12.2004].

Kommissionens beslutning 2004/478/EF af 29. april 2004 om vedtagelse af en generel plan for krisestyring på fødevare- og foderområdet [Den Europæiske Unions Tidende L 160 af 30.4.2004; berigtigelse: Den Europæiske Unions Tidende L 212 af 12.6.2004].

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 af 29. april 2004 om særlige bestemmelser for tilrettelæggelsen af den offentlige kontrol af animalske produkter til konsum [Den Europæiske Unions Tidende L 139 af 30.4.2004].

Kommissionens gennemførelsesforordning EU) nr. 284/2012 af 29. marts 2012 om særlige importbetingelser for foder og fødevarer, der har oprindelse i eller er afsendt fra Japan efter ulykken på atomkraftværket i Fukushima, og om ophævelse af gennemførelsesforordning (EU) nr. 961/2011 [De Europæiske Fællesskabers Tidene L 92 of 30.3.2012].

Denne forordning opdaterer de særlige betingelser for import af fødevarer og foder, der er pålagt i forhold til Japan efter Fukushima-ulykken med henblik på at afspejle ændringer i situationen.

Seneste ajourføring: 20.01.2015

Top