Help Print this page 
Title and reference
International handel med farlige kemikalier

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

International handel med farlige kemikalier

Den Europæiske Union (EU) fastlægger regler for eksport og import af visse farlige kemikalier og pesticider. EU har vedtaget forordning (EU) nr. 649/2012 med det formål at bringe Rotterdam-konventionen i anvendelse, fremme ansvarsdeling og samarbejde samt at sikre folkesundheden og skåne miljøet.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 649/2012 af 4. juli 2012 om eksport og import af farlige kemikalier.

RESUMÉ

Forordningen fastlægger en række regler for eksport af kemikalier, der er forbudt eller underkastet strenge restriktioner for brug i Den Europæiske Union (EU). Eksportører er pligtige til at anmelde eksport af kemiske produkter omhandlet af denne forordning, før eksport kan finde sted. Endvidere må kemikalier, der er omfattet af Rotterdam-konventionen, samt kemikalier, der er forbudt eller underlagt strenge restriktioner i EU, ikke eksporteres uden importlandets samtykke.

Nærværende forordning har til formål at sikre, at bestemmelserne i EU's forordning om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger ligeledes anvendes for alle kemikalier ved eksport fra et EU-land til andre lande, der har undertegnet Rotterdam-konventionen, eller andre lande, undtaget i tilfælde, hvor bestemmelserne er i modstrid med disse andre landes særlige krav.

Anvendelsesområde

Denne forordning finder anvendelse på:

  • visse farlige kemikalier, som er omfattet af konventionens procedure for forudgående informeret samtykke ("PIC-proceduren") ifølge Rotterdam-konventionen
  • visse farlige kemikalier, der er forbudt eller underkastet skærpede restriktioner i EU eller et EU-land
  • kemikalier, der eksporteres, for så vidt angår deres klassificering, mærkning og emballering.

Denne forordning finder ikke anvendelse på visse kemikalier:

Nationale myndigheder

Hver medlemsstat udpeger den eller de myndigheder, som skal udføre de administrative funktioner, som følger af denne forordning.

Det Europæiske Kemikalieagentur

Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA eller agenturet) bistår Europa-Kommissionen med at forvalte de tekniske, videnskabelige og administrative aspekter i forbindelse med eksport og import af de omhandlede produkter. Agenturet fremsender anmeldelser fra industrivirksomheder til importlande uden for EU, styrer al kommunikation i forbindelse hermed og fører en database over anmeldelser, der er tilgængelig fra agenturets hjemmeside.

Anmeldelsesprocedure og eksplicit samtykke

Nærværende forordning fastlægger tidsfrister og forpligtelser i forbindelse med procedure for anmeldelse og for eksplicit samtykke, alt efter hvilken kategori kemikaliet hører under.

Import

Kommissionen vedtager en importbeslutning i form af et definitivt eller midlertidigt importsvar angående det pågældende kemikalie. Underkastes et kemikalie yderligere eller ændrede restriktioner i henhold til EU-lovgivningen, vedtager Kommissionen ved en gennemførelsesretsakt en revideret importbeslutning.

Er et kemikalie forbudt eller underkastet skærpede restriktioner, tager Kommissionen hensyn hertil i sin importbeslutning.

Eksport

Eksportøren skal respektere afgørelser vedrørende import truffet af de øvrige parter. Eksport af et produkt er forbudt til lande, der ikke har taget stilling til import af det pågældende produkt. Eksport af produktet er dog tilladt, hvis den importerende part har givet eksplicit samtykke til det pågældende produkt.

Eksport af kemikalier, der er omfattet af forbud eller skærpede restriktioner ifølge EU-lovgivningen, skal anmeldes til importlandet, og landet skal anerkende modtagelse af anmeldelsen.

Informationsudveksling

Kommissionen, som bistås af agenturet, og medlemsstaterne fremmer i fornødent omfang tilvejebringelse af videnskabelige, tekniske, økonomiske og juridiske oplysninger om kemikalier, der er omfattet af denne forordning.

Teknisk bistand

Kommissionen, medlemsstaternes udpegede nationale myndigheder og agenturet samarbejder, under særlig hensyntagen til de behov, der gør sig gældende for udviklingslande og lande med overgangsøkonomi, om at fremme teknisk bistand, herunder uddannelse, til udvikling af den infrastruktur, kapacitet og ekspertise, der er nødvendig for forsvarlig håndtering af kemikalier igennem hele disses livscyklus.

Sanktioner

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser om sanktioner for overtrædelse af denne forordning. Sanktionerne skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsernes grovhed og have afskrækkende virkning.

Ophævelse

Nærværende forordning træder i stedet for forordning (EF) nr. 689/2008 med virkning fra 1. marts 2014.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EU) nr. 649/2012

16.8.2012

-

EUT L 201 af 27.7.2012

See also

  • Convention de Rotterdam (EN) (ES) (FR)

Seneste ajourføring: 31.01.2013

Top