Help Print this page 
Title and reference
Bekæmpelse af ulovlig skovdrift

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Bekæmpelse af ulovlig skovdrift

Ulovlig skovdrift og afskovning bidrager til klimaforandringen og til en formindskelse af den biologiske mangfoldighed. Denne forordning forbyder markedsføring i Europa af træ, som er fældet ulovligt, samt indfører forhåndsbetingelser for handel med træ og afledte produkter og fastsætter kravene til kontrolorganisationer.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 995/2010 af 20. oktober 2010 om fastsættelse af krav til virksomheder, der bringer træ og træprodukter i omsætning (EØS-relevant tekst).

RESUMÉ

Ved ulovlig skovdrift forstås alle former for fældning, bearbejdning eller handel med træ, som overtræder lovgivningen i landet, hvor fældningen finder sted. Ved den afskovning og forringelse, som det forårsager, har en sådan praksis alvorlige virkninger på miljøet, for eksempel tab af biologisk mangfoldighed og en forøgelse af CO2-udledningen. Ulovlig skovdrift har også økonomiske og sociale virkninger.

Produkter, der er dækket af forordningen: træ og træprodukter

Forordningen gælder ikke kun importeret træ, men også træ, som er inden for Den Europæiske Union. Den dækker et bredt udvalg af træprodukter, der i bilag er opregnet efter betegnelserne i EF-toldkodeksen.

Træ og træprodukter, der ledsages af en FLEGT-licens (licensordning, der blev indført ved forordning (EF) nr. 2173/2005) eller en CITES-tilladelse (licensordning, der blev indført ved forordning (EF) nr. 338/97) anses imidlertid for at opfylde kravene i forordningen.

Virksomhedernes forpligtelser

Forordningen fastsætter tre hovedforpligtelser:

  • forbud mod markedsføring af ulovligt fældet træ og træprodukter i EU
  • forpligtelse for EU-virksomhederne, som markedsfører træ og træprodukter, til at benytte en due diligence-ordning. Due diligence-ordningen er en ordning til forvaltning af risici med det formål at minimere risikoen for, at der findes ulovligt træ i forsyningskæden. Virksomhederne skal være i stand til at fremlægge bestemte oplysninger om træet og træprodukterne, som markedsføres, og de skal foretage en risikoanalyse
  • forpligtelse for erhvervsdrivende, som køber eller sælger træ eller træprodukter, der allerede er bragt i omsætning med henblik på at identificere deres leverandører og kunder for at sikre en minimal sporbarhed af træet.

Due diligence-ordning og overvågningsorganer

Forordningen giver virksomhederne mulighed for at benytte due diligence-ordninger, som er etableret af overvågningsorganerne. Det drejer sig om organer med ekspertise og analysekapacitet, som kan hjælpe deres medlemmer til at overholde reglerne.

For at blive anerkendt af Kommissionen som overvågningsorgan skal ansøgeren demonstrere, at denne ikke alene har tilstrækkelig ekspertise og en due diligence-ordning med de rette procedurer, til at ordningen fungerer korrekt, men også en strategi for at undgå interessekonflikter.

Ikrafttrædelse

Forordningens ikrafttrædelsesdato er den 3. marts 2013. Forordningen er bindende i alle EU-lande.

REFERENCER

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Frist for gennemførelse i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EU) nr. 995/2010

2.12.2010

-

EUT L 295 af 12.11.2010

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rådets forordning (EF) nr. 2173/2005 af 20. december 2005 om indførelse af en FLEGT-licensordning for import af træ til Det Europæiske Fællesskab.

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 363/2012 af 23. februar 2012 om procedureregler for anerkendelse og inddragelse af anerkendelse af overvågningsorganer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 995/2010 om fastsættelse af krav til virksomheder, der bringer træ og træprodukter i omsætning.

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 607/2012 af 6. juli 2012 om de nærmere regler for due diligence-ordningen samt hyppigheden og arten af det tilsyn med overvågningsorganer, der skal føres i henhold til Rådets og Europa-Parlamentets forordning (EU) nr. 995/2010 om fastsættelse af krav til virksomheder, der bringer træ og træprodukter i omsætning (EØS-relevant tekst).

Seneste ajourføring: 17.01.2014

Top