Help Print this page 
Title and reference
Klassificering, mærkning og emballering af kemiske stoffer og blandinger

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Klassificering, mærkning og emballering af kemiske stoffer og blandinger

Den Europæiske Union (EU) tilpasser sit klassifikationssystem for kemiske stoffer og blandinger til De Forenede Nationers globale, harmoniserede system (GHS). I henhold til dette internationale system skal kemiske stoffer og blandinger deraf klassificeres i forhold til deres farlighed, og piktogrammer og andre oplysninger skal fremgå af mærkningen. De regler, som indføres med GHS, er integreret i denne forordning, som gradvist skal erstatte den gældende lovgivning om klassificering, mærkning og emballering af kemiske stoffer og blandinger deraf.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006 [Se ændringsretsakt(er)].

RESUMÉ

Denne forordning harmoniserer kravene til klassificering, mærkning og emballering af kemiske stoffer og blandinger deraf med det internationale system, som er godkendt af De Forenede Nationer. Denne harmonisering styrker beskyttelsen af helbred og miljø og forbedrer den frie bevægelighed af kemiske stoffer og blandinger deraf.

Virksomheder skal klassificere, mærke og emballere deres stoffer og blandinger i overensstemmelse med bestemmelserne i denne forordning, inden de bringes på markedet.

Anvendelsesområde

Forordningen dækker kemiske stoffer og blandinger, som består af to eller flere kemiske stoffer.

Forordningen gælder ikke for:

 • radioaktive stoffer og blandinger, der er dækket af direktiv 96/29/Euratom
 • stoffer under toldkontrol, som befinder sig i et midlertidigt depot, i en frizone eller et frilager med henblik på videreeksport, eller som er i transit
 • ikke-isolerede mellemprodukter (et stof fremstillet med henblik på kemisk omdannelse til et andet stof)
 • stoffer og blandinger, som er beregnet til videnskabelig forskning og udvikling, og som ikke markedsføres
 • affald
 • lægemidler
 • kosmetiske produkter
 • visse medicinske udstyr
 • fødevarer
 • transport af farligt gods.

Klassifikation

Klassificering af kemiske stoffer og blandinger deraf baseres på kategorier, som tager graden af farlighed og de farlige egenskaber i betragtning. Disse inkluderer brandbare stoffer eller blandinger, stoffer som er stærkt giftige, miljøfarlige osv. Bilag I fastsætter kriterier for klassificering og mærkning af farlige stoffer og blandinger.

Forordningens bilag omfatter også en liste over faresætninger, en liste over sikkerhedssætninger, piktogrammer for hver fareklasse og lister over harmoniseret klassificering og mærkning på fællesskabsplan.

Mærkning

Mærkningen skal angive:

 • stoffets eller blandingens navn og/eller et identifikationsnummer
 • leverandørens navn, adresse og telefonnummer
 • den nominelle mængde af stoffet eller blandingen.

Hvis der er relevant, skal mærkningen omfatte:

 • farepiktogrammer (se forordningens bilag V)
 • signalordene Fare eller Advarsel
 • faresætninger, for eksempel Fare for brand eller udslyngning af fragmenter, Livsfarlig ved indtagelse osv. (se forordningens bilag III)
 • sikkerhedssætninger, for eksempel Opbevares kun i den originale beholder, Beskyttes mod fugt, Opbevares utilgængeligt for børn, osv. (se forordningens bilag IV)
 • supplerende oplysninger, for eksempel om de fysiske egenskaber eller sundhedsfarer (se forordningens bilag II).

Farepiktogrammerne har form som et kvadrat stående på spidsen. De har et sort symbol på en hvid bund med en rød ramme, der er tilstrækkelig tyk, til at den er klart synlig. Hvert farepiktogram skal fylde mindst en femtendedel af den harmoniserede etikets overflade, og overfladen skal være mindst 1 cm2.

Etiketten skal have følgende dimensioner

Emballagens rumfang

Dimensioner (i millimeter)

Ikke over 3 liter

Mindst 52 x 74 hvis muligt

Over 3 liter, men under 50 liter

Mindst 74 x 105

Over 50 liter, men under 500 liter

Mindst 105 x 148

Over 500 liter

Mindst 148 x 210

Etiketten på farlige stoffer eller blandinger skal affattes på det eller de officielle sprog i det land, hvor produktet sælges, med mindre det pågældende land bestemmer andet.

Farepiktogrammer, faresætninger og sikkerhedssætninger placeres samlet på etiketten i den orden leverandøren bestemmer, men dog således at signalordene holdes samlet for hvert sprog.

Emballage

Emballeringen af farlige stoffer og blandinger skal opfylde følgende bestemmelser

 • Emballagen skal forhindre, at indholdet trænger ud
 • Emballagen skal være lavet af materialer, som ikke ændres ved kontakt med indholdet
 • Emballagen skal være solid og modstandsdygtig
 • Emballagen skal kunne lukkes tæt til

I visse tilfælde kræves børnesikrede lukninger og følbare fareangivelser.

Harmoniseringsprocedure

For at igangsætte harmoniseringsproceduren for klassificering og mærkning af stoffer kan medlemsstaterne eller tillige fabrikanter, importører eller aftagere af et stof indlevere et forslag til Det Europæiske Kemikalieagentur om harmonisering af klassificeringen og mærkningen af stoffer vedlagt de i bilag VI, del 1, til denne forordning angivne oplysninger. Almindeligvis er det kun de stoffer, som opfylder kriterierne for at klassificeres som luftvejssensibiliserende i kategori 1, mutagene, kræftfremkaldende eller reproduktionstoksiske eller aktive stoffer i pesticider eller biocider, som skal harmoniseres, men andre stoffer kan harmoniseres, hvis det påvises, at det er nødvendigt.

Senest atten måneder fra modtagelsen af forslaget skal udvalget for risikovurdering afgive en udtalelse om forslaget.

Agenturet sender denne udtalelse til Kommissionen, som, hvis den skønner at harmoniseringen er berettiget, sørger for at inkludere det pågældende stof og dets klassificering og mærkning i bilag VI, del 3, til denne forordning (se Bilagsændringer).

Fortegnelse over klassificeringer og mærkninger

Senest én måned efter at have bragt et stof på markedet skal fabrikanten eller importøren give agenturet meddelelse med oplysninger om stoffets identitet, fareklasse, koncentrationsgrænser osv. Alle oplysningerne medtages i en fortegnelse over klassificeringer og mærkninger, som agenturet ajourfører regelmæssigt.

Kontekst

Denne forordning supplerer REACH-systemet til registrering, evaluering, tilladelse og begrænsninger af kemiske stoffer.

Denne forordning ændrer direktiv 67/548/EØF om kemiske stoffer og direktiv 1999/45/EF om blandinger og ophæver dem pr. 1. juni 2015.

REFERENCER

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Frist for gennemførelse i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 1272/2008

20.1.20091.12.2010 (afsnit II, III et IV for stoffer)1.6.2015 (afsnit II, III et IV for blandinger)

-

EUT L 353, 31.12.2008

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Frist for gennemførelse i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EU) nr. 790/2009

25.9.2009

-

EUT L 235, 5.9.2009

Forordning (EU) nr. 286/2011

19.4.2011

-

EUT L 83, 30.3.2011

Forordning (EU) nr. 618/2012

31.7.2012

-

EUT L 179, 11.7.2012

BILAGSÆNDRINGER

Bilag I – Klassificerings- og mærkningskrav

Forordning (EU) nr. 286/2011 [EU-Tidende L 83 af 30.3.2011].

Bilag II – Særregler for mærkning og emballering

Forordning (EU) nr. 286/2011 [EU-Tidende L 83 af 30.3.2011].

Bilag III – Liste over faresætninger

Forordning (EU) nr. 286/2011 [EU-Tidende L 83 af 30.3.2011].

Bilag IV – Liste over sikkerhedssætninger

Forordning (EU) nr. 286/2011 [EU-Tidende L 83 af 30.3.2011].

Bilag V – Farepiktogrammer

Forordning (EU) nr. 286/2011 [EU-Tidende L 83 af 30.3.2011].

Bilag VI – Harmoniseret klassificering og mærkning af farlige stoffer

Forordning (EF) nr. 790/2009 [EU-Tidende L 235 af 5.9.2009]

Forordning (EU) nr. 286/2011 [EU-Tidende L 83 af 30.3.2011]

Forordning (EU) nr. 618/2012 [EU-Tidende L 179 af 11.7.2012].

Bilag VII – Tabel for oversættelse

Forordning (EU) nr. 286/2011 [EU-Tidende L 83 af 30.3.2011].

Seneste ajourføring: 14.01.2014

Top