Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EU’s lovgivning om håndtering af affald

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

EU’s lovgivning om håndtering af affald

Før var affaldsproduktion et uundgåeligt og uheldigt biprodukt af økonomisk aktivitet og vækst. Med moderne teknologi og forsvarlig drift kan denne cyklus brydes.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. november 2008 om affald og om ophævelse af visse direktiver.

RESUMÉ

Før var affaldsproduktion et uundgåeligt og uheldigt biprodukt af økonomisk aktivitet og vækst. Med moderne teknologi og forsvarlig drift kan denne cyklus brydes.

HVAD ER FORMÅLET MED DETTE DIREKTIV?

Det opretter en retlig ramme for affaldsbehandling i Den Europæiske Union (EU). Det har til formål at beskytte miljøet og menneskers sundhed ved at understrege vigtigheden af passende affaldshåndtering, nyttiggørelses- og genanvendelsesteknikker, der mindsker presset på ressourcer og gør anvendelsen af dem mere effektiv.

HOVEDPUNKTER

  • Lovgivningen fastsætter et affaldshierarki: forebyggelse, genbrug, genanvendelse, nyttiggørelse til andre formål såsom energi og bortskaffelse.
  • Direktivet bekræfter »princippet om, at forureneren betaler«, hvor den oprindelige affaldsproducent skal betale for omkostningerne ved affaldshåndtering.
  • Det indfører konceptet om »udvidet producentansvar«. Dette kan omfatte, at producenten er forpligtet til at modtage og bortskaffe returprodukter efter anvendelse.
  • Det skelner mellem affald og biprodukter*.
  • Affaldshåndtering foretages, uden at der opstår risiko for hverken vand, luft, jord, planter eller dyr, uden at der forvoldes støj- og lugtgener, og uden at landskaber eller områder af særlig interesse påføres skade.
  • Producenter eller indehavere af affald skal selv udføre håndteringen eller få den udført af en officielt anerkendt operatør. De skal have en tilladelse og kontrolleres regelmæssigt.
  • De kompetente nationale myndigheder skal udarbejde affaldshåndteringsplaner og affaldsforebyggelsesprogrammer.
  • Der gælder særlige betingelser for farligt affald, olieaffald og bioaffald.
  • Direktivet indfører nyttiggørelses- og genanvendelsesmål for 2020, hvad angår husholdningsaffald (50 %) og bygge- og nedrivningsaffald (70 %).
  • Lovgivningen omfatter ikke visse affaldstyper, såsom radioaktive stoffer, udrangeret sprængstof, fækalier, spildevand og døde dyr.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Fra den 12. december 2008.

VIGTIGE BEGREBER

* Biprodukt: resultatet af en produktionsproces, som ikke primært sigter mod fremstilling af sådanne stoffer. I modsætning til affald skal det kunne anvendes efterfølgende. Direktivet tillader Europa-Kommissionen at fastsætte kriterier, der skal overholdes for stoffer, så der kan skelnes mellem biprodukter og affald.

Se Europa-Kommissionens websted om rammedirektivet om affald for yderligere oplysninger.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2008/98/EF

12.12.2008

12.12.2010

EUT L 312 af 22.11.2008, s. 3-30

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EU) nr. 1357/2014

8.1.2015

-

EUT L 365 af 19.12.2014, s. 89-96

Efterfølgende ændringer og rettelser til direktiv 2008/98/EF er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens afgørelse 2014/955/EU af 18. december 2014 om ændring af beslutning 2000/532/EF vedrørende listen over affald i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF (Den Europæiske Unions Tidende L 370 af 30.12.2014, s. 44-86).

seneste ajourføring 10.06.2015

Top