Help Print this page 
Title and reference
Affaldsdirektivet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Affaldsdirektivet

Med henblik på at bryde den sammenhæng, der eksisterer i dag mellem vækst og generering af affald, har Den Europæiske Union (EU) skabt en lovramme, der sigter mod at styre hele affaldscyklussen fra generering til bortskaffelse med eftertryk på genvinding og genanvendelse.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. november 2008 om affald og om ophævelse af visse direktiver (EUT L 312 af 22.11.2008, s. 3).

RESUMÉ

Dette direktiv etablerer en lovramme for behandling af affald inden for EU. Det sigter mod at beskytte miljøet og folkesundheden ved at forebygge skadevirkninger fra generering og håndtering af affald.

Direktivet gælder for affald med undtagelse af:

 • luftformigt affald
 • radioaktive stoffer
 • udrangerede sprængstoffer
 • fækalier
 • spildevand
 • animalske biprodukter
 • døde dyr, som ikke er døde ved slagtning
 • stoffer, der kommer fra mineralressourcer.

Affaldshierarki

For bedre at beskytte miljøet skal medlemsstaterne træffe foranstaltninger til at behandle deres affald i følge følgende hierarki i prioriteret rækkefølge:

 • forebyggelse
 • forberedelse til genbrug
 • genanvendelse
 • anden nyttiggørelse , specielt energiudvinding
 • bortskaffelse.

Medlemsstaterne kan iværksætte lovforanstaltninger med det formål at styrke dette hierarki for affaldsbehandling. De skal imidlertid sikre, at håndteringen af affaldet ikke bringer menneskers sundhed i fare og ikke skader miljøet.

Affaldshåndtering

Enhver, som genererer eller opbevarer affald, skal selv foretage behandlingen deraf eller lade det foretage af en forhandler, et anlæg eller en virksomhed. Om nødvendigt kan medlemsstaterne samarbejde om at etablere et netværk af bortskaffelsesanlæg. Dette netværk skal kunne være uafhængigt af Den Europæiske Union i forhold vedrørende affaldsbehandling.

Farligt affald skal opbevares og behandles under forhold, som sikrer beskyttelse af miljø og sundhed. Det må under ingen omstændigheder blandes med andet farligt affald og skal emballeres eller mærkes i overensstemmelse med internationale eller fællesskabsstandarder.

Tilladelse og registrering

Alle anlæg eller virksomheder, som ønsker at behandle affald, skal indhente en tilladelse fra de kompetente myndigheder, som blandt andet fastsætter mængden og arten af behandlet affald, den benyttede metode samt overvågning og kontrol.

Forbrændings- eller medforbrændingsmetoder, som går efter en energiudvinding, må kun benyttes, hvis denne udvinding kan ske med stor energieffektivitet.

Planer og ordninger

De kompetente myndigheder skal etablere en eller flere forvaltningsplaner, som dækker medlemsstatens samlede territorium. Disse planer skal blandt andet indeholde affaldstype, -mængde og -kilde, de eksisterende indsamlingsordninger samt kriterier for placering.

Der skal også udarbejdes forebyggelsesplaner i den hensigt at bryde sammenhængen mellem økonomisk vækst og miljøpåvirkninger, som stammer fra generering af affald.

Medlemsstaterne giver Europa-Kommissionen meddelelse om disse planer.

Kontekst

Genereringen af affald er stigende inden for Den Europæiske Union. Det er derfor af største betydning at fastslå grundbegreber som nyttiggørelse og bortskaffelse for bedre at kunne planlægge tiltag på affaldshåndteringsområdet.

Det er desuden også vigtigt at styrke foranstaltningerne på forebyggelsesområdet samt reducere miljøpåvirkningen fra generering og håndtering af affald. Endelig skal nyttiggørelsen af affald fremmes for at bevare de naturlige ressourcer.

Dette direktiv ophæver direktiverne 75/439/EØF , 91/689/EØF og 2006/12/EF.

REFERENCER

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Frist for gennemførelse i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2008/98/EF

12.12.2008

12.12.2010

EUT L 312 af 22.11.2008

TILHØRENDE DOKUMENTER

Forslag til Rådets Forordning om fastsættelse af kriterier for, hvornår returpapir ophører med at være affald i henhold til artikel 6, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF om affald [COM(2013) 502 final - Ikke udgivet i Den Europæiske Unions Tidende].

Seneste ajourføring: 07.04.2014

Top