Help Print this page 
Title and reference
En Small Business Act for de europæiske SMV’er

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

En Small Business Act for de europæiske SMV’er

Small Business Act (SBA) eller loven om de små og mellemstore virksomheder (SMV) skaber en strategisk ramme, som gør det lettere at udnytte små og mellemstore virksomheders (SMV) vækst- og innovationspotentiale. Dette skal fremme en bæredygtig konkurrenceevne i Den Europæiske Union (EU) og EU’s overgang til vidensøkonomi.

RETSAKT

Meddelelse af 25. juni 2008 fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Think Small First:Fortrinsret til SMV’er - En Small Business Act for Europa [KOM(2008) 394 endelig – Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

RESUMÉ

Initiativet med titlen Small Business Act (SBA) for Europa tager sigte på at skabe gunstige betingelser for vækst og bæredygtig konkurrenceevne for små og mellemstore virksomheder (SMV) i Europa. Fællesskabs- og nationalpolitikkerne skal lægge mere vægt på SMV’ernes betydning for den økonomiske vækst og for skabelsen af arbejdspladser.

SBA bygger på ti principper, som skal danne ramme for definitionen af fællesskabs- og nationalpolitikkerne såvel som for, hvordan de iværksættes.

Udvikling af et gunstigt miljø for iværksættere for at gøre det lettere at starte SMV’er og støtte til overdragelse af virksomheder, især når det drejer sig om små og mellemstore familievirksomheder (SMV).

Kommissionen skal fremme iværksætterkulturen, særligt gennem etablering af netværk for virksomheder og udveksling af erfaringer. Medlemsstaterne skal yde tiltag inden for undervisning, uddannelse, skatteforhold og støtte til iværksættere, særligt specielle grupper som kvinder og unge iværksættere.

Støtte til oprigtige iværksættere, som ønsker at genstarte en virksomhed efter indlevering af et regnskab.

Kommissionen støtter udviklingen af en ny chance politik. I denne optik skal medlemsstaterne indføre støtteordninger og forkorte perioden for insolvensbehandling, som følger af uforsætlig konkurs.

Udarbejdelse af lovgivningen efter princippet Fortrinsret til SMV’er (Think Small First).

Før de nye bestemmelser bliver vedtaget, skal Kommissionen og medlemsstaterne evaluere deres virkning gennem en SMV- test og gennemføre høringer af de berørte parter. Der skal fastsættes særlige forholdsregler for de små og meget små virksomheder med henblik på adgang til oplysninger og indberetning.

Tilpasning af den offentlige administration i forhold til SMV’ers behov og fjernelse af administrative hindringer.

Medlemsstaterne skal i større omfang benytte forenklede procedurer, online administration og fælles skranke-systemet. De forpligter sig til at fremskynde procedurerne for oprettelse af virksomhederne og opstarten af de forretningsmæssige aktiviteter.

Tilpasning af de redskaber, som de offentlige myndigheder har til rådighed, med henblik på overdragelse af offentlige markeder og støtteordninger.

Kommissionen skal navnlig fremsætte et kodeks for god praksis tiltænkt de ordregivende offentlige kontrakter og en håndbog om statsstøtte tiltænkt SMV’erne. Medlemsstaterne skal indføre specifikke foranstaltninger for SMV’er og give dem bedre information om eksisterende muligheder.

Anvendelse af forskellige finansieringstyper: Risikokapital, mikrokreditter og mellemstore kreditter.

Kommissionen skal skabe gunstige betingelser for investeringer, særligt på tværs af grænserne. Medlemsstaterne skal lancere nye tilskyndelsesprogrammer og udnytte de muligheder, som findes i Fællesskabets fonde: Kommissionens program for innovation og konkurrencedygtighed 2007-2013 (CIP), programmerne for samhørighedspolitikken og Den Europæiske Landbrugsfond for udvikling af landdistrikterne (ELFUL).

Tilpasning af politikken på det indre marked til SMV’ernes forudsætninger, og forbedring af politikkens forvaltning og synlighed.

Kommissionen skal sørge for, at SMV’erne drager fordel af de muligheder, som findes på det fælles marked, især gennem regler om EF-patent og EF-varemærker. Endvidere skal medlemsstaterne holde øje med, at Princippet om ensidig anerkendelse bliver overholdt, og at netværket SOLVIT er velfungerende.

Kommissionen skal støtte SMV’ernes deltagelse I EU-forskningsprogrammerne som Leonardo Da Vinci-programmet for lærlingemobilitet og rammeprogrammet for forskning og udvikling (RPFU). Den skal lette deres adgang til statsstøtte.

Omskabelse af miljømæssige udfordringer til muligheder med hensyn til produktion og afsætning af varer og tjenesteydelser.

Kommissionen skal især lette adgangen til Fællesskabsordningen for miljøledelse og miljørevision (EMAS). Medlemsstaterne opfordrer SMV’erne til at udvikle nye varer og tjenesteydelser, som tager hensyn til miljøet, og til at indføre effektive økosystemer.

SMV’erne skal have yderligere støtte for at kunne overvinde hindringerne i samhandelen med tredjelandene, og især i forbindelse med de frembrydende markeder. I den hensigt opretter Kommissionen europæiske virksomhedscentre på internationalt plan, først i Kina og Indien, og støtter åbning af private og offentlige markeder i tredjelandene.

Lovforslag

SBA fastsætter ligeledes en samling nye lovbestemmelser, som modsvarer SMV’ernes behov. Disse forslag vedrører mulighederne for SMV’erne med henblik på statsstøtte, som er forenelige med det indre marked, statut for det europæiske selskab (SE), nedsættelse af visse momstakster, forenkling og harmonisering af faktureringsreglerne, såvel som nedsættelse i antallet af forsinkede udbetalinger.

Kontekst

Det handelsmæssige miljø er blevet forbedret for SMV’erne, navnlig takket være indførelse af politiske redskaber på europæisk plan: En moderne SMV-politik og Europæisk charter for små virksomheder. Alligevel mangler der et udtømmende politisk svar på den nye økonomiske udvikling, navnlig på grund af finanskrisen og dens indflydelse på den reelle økonomi.

Small Business Act er formelt blevet vedtaget i Konkurrencerådets forslag til afgørelse af 1. og 2. december 2008.

TILHØRENDE DOKUMENTER

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET Smart regulering - reaktion på små og mellemstore virksomheders behov [ COM (2013) 0122 endelig udgave].

Meddelelsen gør status over tiltagene, som Kommissionen har taget siden2011 for at løse problemer relateret til SMV'ers udgifter. Siden vedtagelsen af Small Business Act har Kommissionen forsøgt at reducere bureaukrati og forenkle de eksisterende lovgivningsmæssige rammer. Meddelelsen kigger på fremskridt indenfor følgende områder:

  • Mikrovirksomheder fritages for EU-lovgivning:Ved brug af konsekvensanalyse evalueres omkostningerne ved lovgivningen for SMV'er systematisk inden lovgivningsmæssige forslag vedtages af Kommissionen. Konsekvensanalysen bestemmer muligheden for, at mikrovirksomheder kan fritages for lovgivningen, hvor det er relevant.
  • Understøtte ordninger for SMV'er, som er mere enkle:I de tilfælde, hvor SMV'er ikke kan fritages, kan lovmæssige forslag introducere ordninger med mindre belastende krav til små virksomheder (f.eks. i forbindelse med information og høring af arbejdstagere, fødevarehygiejne, affald og årsregnskaber).
  • Offentliggørelse af en årlig oversigt for SMV'er:Kommissionen offentliggør årligt en oversigt, hvori man kan læse om lovgivningsinitiativer, som menes at have væsentlig betydning for SMV'er. Oversigten åbner op for muligheden for at måle fremskridt indenfor lovgivningen for SMV'er. Den kan også bruges til at få et overblik over den lovgivningsproces, som sker løbende på baggrund af Kommissionens forslag om implementering i medlemsstaterne.
  • Støtte og rådgive SMV'er:Med brug af køreplaner, rådgiver Kommissionen interessenter såsom virksomheder, arbejdsmarkedets parter og organisationer i civilsamfundet og fører en åben dialog med dem for at sikre sig, at deres forslag er i overensstemmelse med virkeligheden i erhvervslivet. Implementeringen af SBA er understøttet af netværket af repræsentanter fra nationale SMV'er.

Det nye program for effektiv og målrettet regulering (REFIT), som blev lanceret i december 2012, sikrer identificeringen af mulighederne for forenkling, at der ikke opstår unødvendige reguleringsomkostninger samt identificerer områder, hvor ydeevnen skal forbedres. Det er en integreret og kontinuerlig del af processen i arbejdet hen imod målsætningerne.

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget - Iværksætteri 2020 handlingsplan - En saltvandsindsprøjtning til iværksætterånden i Europa [ KOM(2012) 795 endelig ].

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget Status over Small Business Act for Europa [ KOM(2011) 78 endelig - Ikke offentliggjort i Tidende].

Seneste ajourføring: 08.11.2013

Top