Help Print this page 
Title and reference
EU’s energieffektivitetsplan 2011

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

EU’s energieffektivitetsplan 2011

Energieffektivitet er en central komponent i energipolitikken i Den Europæiske Union (EU) og et effektivt værktøj til at bekæmpe klimaændringer, nedbringe elregningerne og gøre EU mindre afhængig af eksterne leverandører.

DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Energieffektivitetsplan 2011 (KOM(2011) 109 endelig af 8.3.2011).

RESUMÉ

Energieffektivitet er en central komponent i energipolitikken i Den Europæiske Union (EU) og et effektivt værktøj til at bekæmpe klimaændringer, nedbringe elregningerne og gøre EU mindre afhængig af eksterne leverandører.

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE MEDDELELSE?

Den fastlægger planer, som fremmer en økonomi, der respekterer planetens ressourcer, implementerer et lavemissionssystem, forbedrer EU’s energiuafhængighed og styrker energiforsyningssikkerheden.

HOVEDPUNKTER

Et lavt energiforbrug i byggesektoren er meget vigtigt, da denne sektor står for næsten 40 % af det endelige energiforbrug. Dette dokument fremhæver metoder, der forbedrer energieffektiviteten i denne sektor, som for eksempel uddannelse af arkitekter og ingeniører gennem en dagsorden for nye kvalifikationer og job og mulighed for. at energitjenesteselskaber kan give penge til offentlige myndigheder for at reducere energiforbruget.

Dokumentet tilskynder industrien til at anskaffe nyt udstyr og nye infrastrukturer, som overholder direktivet om handel med emissionskvoter og direktivet om industrielle emissioner.

Dette dokument foreslår at genindføre direktivet om miljøvenligt design og definere strenge standarder for husholdningsapparater såsom vandvarmere og computere. Samtidig vil det være med til at fremme energieffektive produkter for at øge forbrugernes kendskab til miljømærket.

Dette dokument omtaler finansielle instrumenter som f.eks. programmet Intelligent energi i Europa og Den europæiske økonomiske genopretningsplan som metoder til at finansiere energieffektivitet. I henhold til energieffektivitetsdirektivet, som udsprang af dette dokument, kommer finansieringen af energieffektivitet dog fra finansieringsplaner såsom Horisont 2020, den europæiske energieffektivitetsfond og de europæiske struktur- og investeringsfonde.

BAGGRUND

Denne plan er en del af 20-20-20-målene i EU’s klima- og energipakke for 2020. De to andre mål er at have reduceret drivhusgasemissionerne med 20 % i forhold til 1990-niveauerne, samt at 20 % af EU’s energi skal komme fra vedvarende energikilder i 2020.

For yderligere oplysninger henvises til Europa-Kommissionens websteder om energieffektivitet, miljøvenligt design og intelligent energi i Europa.

VIGTIGE BEGREBER

Splittede incitamenter beskriver den ofte forekommende situation, hvor ejer og lejer begge tøver med at betale for forbedringer i energieffektiviteten i en ejendom, fordi modparten også vil få fordel af investeringen.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF af 21. oktober 2009 om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter (EUT L 285 af 31.10.2009, s. 10-35).

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU af 25. oktober 2012 om energieffektivitet, om ændring af direktiv 2009/125/EF og 2010/30/EU samt om ophævelse af direktiv 2004/8/EF og 2006/32/EF (EUT L 315 af 14.11.2012, s. 1-56).

Seneste ajourføring: 27.08.2015

Top