Help Print this page 
Title and reference
Bygningers energimæssige ydeevne

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Bygningers energimæssige ydeevne

Bygninger står for 40 % af det samlede energiforbrug i Den Europæiske Union (EU). En reduktion af energiforbruget på dette område har derfor høj prioritet i 20-20-20-målsætningen for energieffektivitet. Dette direktiv støtter dette formål med forslag til retningslinjer for medlemsstaterne vedrørende bygningers energimæssige effektivitet.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/31/EU af 19. maj 2010 om bygningers energimæssige ydeevne.

RESUMÉ

Dette direktiv har til formål at fremme bygningers og bygningsdeles energimæssige ydeevne . Direktivets formål er at præcisere og styrke bestemmelserne i direktiv 2002/91/EF - som det ophæver - med henblik på at udvide dets anvendelsesområde og mindske de betydelige forskelle mellem medlemsstaterne med hensyn til bygningers energimæssige ydeevne. Dets bestemmelser dækker energibehov til opvarmning af lokaler, produktion af varmt vand, køling, ventilation og belysning i nye og eksisterende bygninger, uanset om de er til beboelse eller andre formål.

Metode til beregning af bygningers energimæssige ydeevne

Medlemsstaterne skal på nationalt eller regionalt plan vedtage en metode til beregning af bygningers energimæssige ydeevne, som tager bestemte elementer i betragtning, blandt andre:

 • bygningens termiske karakteristika (varmekapacitet, isolering etc.);
 • opvarmningsanlæg og varmtvandsforsyning;
 • klimaanlæg;
 • indbyggede belysningsinstallationer;
 • indeklima.

Den positive indvirkning af andre forhold, for eksempel lokal soleksponering, naturlig belysning, produktion af kraftvarme, fjernvarme- eller fællesvarmeanlæg og fjernkøle- eller fælleskøleanlæg skal også tages i betragtning.

Fastlæggelse af mindstekrav

Medlemsstaterne skal med anvendelse af førnævnte beregningsmetode fastsætte mindstekrav til den energimæssige ydelse, så der opnås et omkostningsoptimalt resultat. Niveauet for disse krav skal revideres hvert 5. år.

Ved fastsættelsen af mindstekravene kan medlemsstaterne skelne mellem nye og eksisterende bygninger og mellem forskellige bygningskategorier.

Nybygninger skal overholde disse krav og der skal foretages en vurdering af muligheden for at installere anlæg til vedvarende energi, varmepumper, fjernvarme- eller fællesvarmeanlæg, fjernkøle- eller fælleskøleanlæg samt kraftvarmeanlæg inden opførelsen påbegyndes, .

Eksisterende bygninger, som undergår større renoveringer, skal have deres energimæssige ydeevne forbedret, således at de ligeledes opfylder mindstekravene.

Følgende kan fritages for minimumskravene:

 • fredede bygninger (for eksempel historiske bygninger);
 • bygninger, der tjener religiøse formål;
 • midlertidige bygninger;
 • beboelsesbygninger, som kun er beregnet til beboelse en del af året;
 • selvstændige bygninger med et samlet beboelsesareal under 50 m2.

Ved nyinstallation, udskiftning eller modernisering skal de tekniske bygningsanlæg, for eksempel varmeanlæg, varmtvandsanlæg, luftkonditionerings- eller store ventilationsanlæg ligeledes opfylde kravene til energimæssig ydeevne.

Bygningselementer, der er en del af bygningens klimaskærm, og som har en væsentlig indflydelse på denne klimaskærms energimæssige ydeevne (for eksempel vinduesrammer), skal også opfylde mindstekravene til energimæssig ydeevne, når de udskiftes eller renoveres, for at opnå et omkostningsoptimalt resultat.

Dette direktiv opfordrer stærkt til at indføre intelligente systemer til måling af energiforbrug i henhold til direktiv om fælles regler for det indre marked for elektricitet.

Målsætning: næsten energineutrale bygninger

Fra den 31. december 2020 skal alle nybygninger have et energiforbrug, som er næsten nul. Nybygninger, som benyttes eller ejes af offentlige myndigheder, skal opfylde de samme kriterier fra den 31. december 2018.

Kommissionen opfordrer til at forøge antallet af denne type bygninger ved at etablere nationale planer, som omfatter:

 • en teknisk beskrivelse af, hvordan medlemsstaten definerer bygninger med et energiforbrug, som næsten er nul;
 • delmålsætninger om at forbedre den energimæssige ydeevne i nybygninger frem til 2015;
 • oplysninger om politikker og finansielle foranstaltninger, som indføres for at tilskynde til forbedring af bygningers energimæssige ydeevne.

Finansielle incitamenter og markedshindringer

Medlemsstaterne skal opstille en fortegnelse over de eksisterende og potentielle instrumenter, som har til formål at fremme en forbedring af bygningers energimæssige ydeevne. Denne fortegnelse skal ajourføres hvert tredje år.

Energiattester

Medlemsstaterne skal iværksætte et system til attestering af bygningers energimæssige ydeevne. Denne skal blandt andet indeholde oplysninger om bygningernes energiforbrug samt anbefalinger til forbedring af omkostningerne,

Når en bygning eller en bygningsenhed sættes til salg eller til leje, skal indikatoren for energimæssig ydeevne fra energiattesten anføres ved annoncering i kommercielle medier.

Når en bygning eller bygningsenhed opføres, sælges eller udlejes, skal energiattesten forevises for en potentiel ny lejer eller køber og overdrages til køberen eller den nye lejer.

For bygninger, hvor mere end 500 m2 bruges af en offentlig myndighed, og for bygninger med et samlet nytteareal på mere end 500 m2, som hyppigt besøges af offentligheden, skal energiattesten være opslået på et sted og på en måde, så den tydeligt kan ses (den 9. juli 2015 sænkes denne tærskel til 250 m2).

Staterne skal etablere et system til regelmæssig kontrol af bygningers opvarmnings- og luftkonditioneringssystemer.

REFERENCER

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Frist for gennemførelse i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2010/31/EU

8.7.2010

9.7.2012

EUT L 153 af 18.6.2010

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 244/2012 af 16. januar 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/31/EU om bygningers energimæssige ydeevne, hvori der fastlægges en ramme for en sammenligningsmetode til beregning af omkostningsoptimale niveauer for mindstekrav til bygningers og bygningsdeles energimæssige ydeevne [Den Europæiske Unions Tidende L 81 af 21.3.2012].

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet: Økonomisk støtte til energieffektivitet i bygninger ( COM (2013)0225 final ) [Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

I henhold til direktiv 2010/31/EU om bygningers energimæssige ydeevne skal Kommissionen fremlægge en rapport om medlemsstaternes fremskridt i forhold til at øge antallet af bygninger med et energiforbrug på næsten nul. Der skal afgives en rapport hvert tredje år.

Rapporten konkluderer, at medlemsstaterne ikke har gjort tilstrækkelige fremskridt i forhold til bygninger med et energiforbrug på næsten nul inden for rammerne af de fastsatte mål for 2020, idet ved udgangen af november 2012 havde kun ni medlemsstater havde underrettet Kommissionen om deres nationale plan på dette område.

De gjorte fremskridt, der har været langsomme og kun delvise, øger risikoen for, at medlemsstaterne ikke overholder de gældende frister for at sikre, at bygningerne har et energiforbrug på næsten nul. Hertil kommer, at fraværet af klare definitioner, mellemfristede mål og specifikke støtteforanstaltninger manifesterer sig som usikkerhed i byggebranchen vedrørende den lovgivningsmæssige og politiske ramme, hvilket forsinker de nødvendige investeringer i teknologi, processer og uddannelse samt skader sektorens konkurrenceevne.

Seneste ajourføring: 06.02.2014

Top