Help Print this page 
Title and reference
SET-plan til udvikling en af teknologi med lav CO2

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

SET-plan til udvikling en af teknologi med lav CO2

Som en del af strategien om at udvikle en økonomi med lav CO2-udledning har Den Europæiske Union (EU) opstillet nogle klima- og energipolitiske mål for 2020 for sig selv. Teknologi kan spille en stor rolle i forbindelse med at opfylde disse målsætninger. SET-planen er den teknologiske søjle i EU's energi- og klimapolitik.

DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget - - Investering i udvikling en af teknologi med lav CO2-udledning (SET-planen) (KOM(2009) 519 endelig udg. af 7. oktober 2009)

RESUMÉ

Som en del af strategien om at udvikle en økonomi med lav CO2-udledning har Den Europæiske Union (EU) opstillet nogle klima- og energipolitiske mål for 2020 for sig selv. Teknologi kan spille en stor rolle i forbindelse med at opfylde disse målsætninger. SET-planen er den teknologiske søjle i EU's energi- og klimapolitik.

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE PLAN?

Den strategiske energiteknologiplan (SET-planen) har til formål at sætte fart i udviklingen og brugen af lav-CO2-teknologier inden 2020. Den fremmer samarbejdet mellem EU-landene, virksomheder og forskningsinstitutioner, der ved at samle færdigheder og anlæg kan reducere omkostningerne. Den kan også bidrage til at finansiere projekter.

HOVEDPUNKTER

Der findes europæiske industriinitiativer for forskellige energiformer. Andelen af elproduktion, som de kan producere inden 2020, er angivet i parenteserne: vindenergi (20 %), solenergi (15 %), bioenergi (14 %).

Det europæiske elnetinitiativ er udviklet til, at gøre 50 % af nettene i Europa i stand til at integrere vedvarende energikilder, så der skabes balance mellem udbud og efterspørgsel inden 2020.

Initiativet om CO2-opsamling, -transport og -oplagring har til formål at gøre de involverede teknologier kommercielt levedygtige.

Initiativet om bæredygtig nuklear fission sigter på at tage første generation-IV-reaktorerne i brug inden 2020.

Initiativet energieffektivitet bør sikre, at 25-30 »intelligente«byer (dvs. byer, der benytter digitale teknologier, som giver dem mulighed for at tilbyde bedre offentlige tjenesteydelser til borgerne, udnytte ressourcerne bedre og med mindre miljøpåvirkning) fører an i overgangen til en fremtid med lavere CO2-udledning.

Den europæiske energiforskningsalliance fremmer koordineret samarbejde mellem nationale forskningsinstitutioner om fælles programmer. Den ledsages af mobiliseringer af videnskabs- og forskningspoler.

Kommissionen undersøger andre teknologiske muligheder såsom vedvarende offshoreenergi (vindenergi, tidevandskraftværker osv.), energilagring og teknologier til opvarmning og køling ved hjælp af vedvarende energikilder. I kernekraftsektoren tager den udfordringerne om forlængelse af anlæggenes levetid og bortskaffelse af nukleart affald op.

EU samarbejder aktivt med mange af dens internationale partnere i for eksempel det strategiske forum for internationalt videnskabeligt og teknologisk samarbejde.

Der er flere oplysninger på webstedet for den strategiske energiteknologiplan.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Energiteknologier og innovation (COM(2013) 253 final af 2.5.2013).

Seneste ajourføring: 05.08.2015

Top