Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder

Styring af energiforbruget samt øget anvendelse af energi fra vedvarende energikilder er vigtige elementer i håndteringen af klimaændringer. På dette område fastsætter Den Europæiske Union (EU) en fælles ramme for produktionen af vedvarende energi og fremme af anvendelsen af den.

DOKUMENT

Europa Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF af 23. april 2009 om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder og om ændring og senere ophævelse af direktiv 2001/77/EF og 2003/30/EF

RESUMÉ

Styring af energiforbruget samt øget anvendelse af energi fra vedvarende energikilder er vigtige elementer i håndteringen af klimaændringer. På dette område fastsætter Den Europæiske Union (EU) en fælles ramme for produktionen af vedvarende energi og fremme af anvendelsen af den.

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

Dette direktiv, der ændrer og ophæver direktiv 2001/77/EF og 2003/30/EF, opretter en fælles ramme for anvendelsen af vedvarende energi i EU for at begrænse drivhusgasemissionerne og fremme renere transport. Til dette formål fastsætter det mål for alle EU-landene med det overordnede mål, at vedvarende energikilder skal udgøre 20 % af EU's energi og 10 % af energiforsyningen i transportsektoren inden 2020.

HOVEDPUNKTER

  • Hvert EU-land skal udarbejde en handlingsplan for 2020, der fastsætter vedvarende energikilder inden for transport, opvarmning og energiproduktion.
  • For at bidrage til at nå målene på en omkostningseffektiv måde, kan EU-landene udveksle energi fra vedvarende kilder (*). EU-landene kan også modtage vedvarende energi fra lande uden for EU i deres handlingsplaner, forudsat at den energi forbruges i EU, og at den produceres på moderne/effektive anlæg.
  • Hvert EU-land skal kunne garantere oprindelsen for elektricitet, opvarmning og køling, der produceres fra vedvarende energikilder.
  • EU-landene skal bygge den nødvendige infrastruktur til anvendelse af vedvarende energikilder i transportsektoren.
  • Biobrændstoffer og flydende biobrændsler skal fremstilles på en bæredygtig måde, dvs. uden brug af råmaterialer fra arealer med høj biodiversitetsværdi. I Europa-Kommissionens forslag til ændring af EU-retsakten om kvaliteten af benzin og dieselolie bør biobrændstoffernes bidrag til opfyldelsen af de nationale mål begrænses.

BAGGRUND

Dette direktiv udgør ét af 20-20-20-målene fra EU's klima- og energipakke for 2020. De to andre mål er inden 2020 at reducere drivhusgasemissionerne med 20 % i forhold til niveauet i 1990 og forbedre energieffektiviteten med 20 %.

VIGTIGE BEGREBER

(*) Energi fra vedvarende energikilder betyder energi fra ikkefossile kilder i form af: vindkraft, solenergi, geotermisk energi, hydrotermisk energi, biomasse, gas fra spildevandsanlæg (f.eks. methan).

Der er flere oplysninger på Europa-Kommissionens websted om vedvarende energi.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2009/28/EF

25.6.2009

5.12.2010

EUT L 140 af 5.6.2009, s. 16-62

TILHØRENDE DOKUMENTER

Forslag til Europa Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 98/70/EF om kvaliteten af benzin og dieselolie og om ændring af direktiv 2009/28/EF om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder (COM(2012) 595 final af 17. oktober 2012).

seneste ajourføring 06.08.2015

Top