Help Print this page 
Title and reference
Fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder

Dette direktiv fastsætter en fælles ramme for anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder med henblik på at begrænse drivhusgasemission og fremme et renere transportsystem. Med dette formål er der fastlagt nationale handlingsplaner og anvendelsesmåder for biobrændstof.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF af 23. april 2009 om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder og om ændring og senere ophævelse af direktiv 2001/77/EF og 2003/30/EF (EØS-relevant tekst).

RESUMÉ

Dette direktiv etablerer en fælles ramme om produktion af energi fra vedvarende energikilder og fremme af brugen af den.

Nationale mål og foranstaltninger

Hver medlemsstat har fastsat et mål, der er beregnet ud fra mængden af energi fra vedvarende energikilder i det udvidede endelige energiforbrug for 2020. Dette mål skal være i overensstemmelse med Den Europæiske Unions (EU) overordnede20-20-20-mål.

Endvidere skal andelen af energi fra vedvarende energikilder i transportsektoren være lig med eller mindre end 10 % af dette områdes endelige energiforbrug frem til 2020.

National handlingsplan for vedvarende energi

Hver medlemsstat skal iværksætte en national handlingsplan for 2020, som fastsætter andelen af energi fra vedvarende energikilder:

 • inden for transport;
 • inden for produktion af elektricitet,
 • inden for opværmning.

Disse handlingsplaner skal tage hensyn til andre foranstaltninger vedrørende energieffektiviteten navnlig målet om at reducere det samlede energiforbrug Disse planer skal endvidere etablere, hvorledes reformer af planlægning og prisfastsættelse samt adgang til elnettet kan gennemføres med henblik på at fremme energi fra vedvarende energikilder.

Samarbejde mellem medlemsstaterne

Medlemsstaterne kan bytte en mængde energi fra vedvarende energikilder med en statistisk baseret kurs, iværksætte fælles projekter i forbindelse med fremstilling af energi til elektricitet og opvarmning fra vedvarende energikilder.

Det er endvidere muligt at etablere et samarbejde med tredjelande. Følgende betingelser skal være opfyldt:

 • elektriciteten skal forbruges i EU
 • elektriciteten skal være fremstillet på et værk opført efter juni 2009
 • den fremstillede og eksporterede energimængde må ikke nyde anden støtte.

Oprindelsesgaranti

Enhver medlemsstat skal være i stand til at garantere oprindelsen af energi fra vedvarende energikilder, uanset om den benyttes til elektricitet, varme eller afkøling. Information, der skal være indeholdt i disse oprindelsesgarantier er normbestemt og skal være anerkendt i samtlige medlemsstater. Den kan ligeledes bruges til at give forbrugerne oplysninger om mikset af de forskellige elektricitetskilder.

Adgang til og forvaltning af forsyningsnet

Medlemsstaterne skal etablere den infrastruktur, som er nødvendig for brug af energi fra vedvarende energikilder i transportsektoren. Disse skal:

 • overvåge, at operatørerne garanterer transport og distribution af elektricitet fra vedvarende energikilder
 • skabe en prioriteret adgang for denne type energi.

Biobrændstof og flydende biobrændsel

Direktivet omfatter energi fra biobrændstof og flydende biobrændsel. Disse skal medvirke til besparelse af mindst 35 % af drivhusgasemissionerne for at blive taget i betragtning. Fra den 1. januar 2017 skal deres andel af besparelsen af emissionerne være nået op på 50 %.

Biobrændstof og flydende biobrændsel fremstilles fra råvarer, der kan komme fra Fællesskabet eller uden for. Biobrændstof og flydende biobrændsel må ikke fremstilles af råvarer, der stammer fra arealer med værdifuld biodiversitet, eller hvor der er store CO2-forekomster. For at blive berettiget til økonomisk støtte skal de have betegnelsen vedvarende i henhold til kriterierne i dette direktiv.

Kontekst

Direktivet udgør en del af pakken Energi og klimaændringer, som danner en lovmæssig ramme om målene for reduktion af drivhusgasemissionerne i EU. Dette tilskynder til enegieffektivitet, forbrug af energi fra vedvarende energikilder, forbedring af energiforsyningen og økonomisk stimulering af en dynamisk sektor, hvor Europa er et eksempel til efterfølgelse.

REFERENCER

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Frist for gennemførelse i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2009/28/EU

25.6.2009

5.12.2010

EUR L 140 af 5.6.2009

TILHØRENDE DOKUMENT

Rapport af 25. februar 2010 fra Kommissionen til Europa-Parlamentet om bæredygtighedskrav for anvendelsen af fast og gasformig biomasse til elproduktion, opvarmning og køling [ KOM(2010) 11 endelig - Ikke offentliggjort i EU-Tidende]

Denne rapport ledsages af en konsekvensanalyse (SEC(2010) 65) og af et sammendrag af konsekvensanalysen (SEK(2010) 66).

Nærværende rapport viser resultaterne af analysen foretaget af Kommissionen om nødvendigheden af en bæredygtighedsordning for energianvendelse af biomasser bortset fra biobrændstof og flydende biobrændsel (dvs. fast og gasformig elproduktion, opvarmning og køling).

I sin analyse af kravene til EU's udvidelse af bæredygtighedsordningen til også at omfatte faste og gasformige brændstoffer fra biomassen til anvendelse til elektricitet, opvarmning og køling, har Kommissionen fastholdt tre principper, som en EU-politik for bæredygtighed af biomassen, skal overholde:

 • effektiv håndtering af problemer med bæredygtig anvendelse af biomasse
 • målsætningerne på en omkostningseffektiv måde
 • overensstemmelse med de eksisterende politikker.

På baggrund af disse analyseresultater konkluderer rapporten, at det på dette stadie ikke er nødvendigt at oprette en forpligtende og harmoniseret europæisk ordning på dette område, og at de eksisterende foranstaltninger er tilstrækkelige til at garantere, at fast og gasformig biomasse, der anvendes i EU til elektricitet, opvarmning og køling er bæredygtig.

Imidlertid har Kommissionen opstillet anbefalinger i forhold til bæredygtighed og opfordrer på det kraftigste medlemsstaterne til at tage disse til efterretning med henblik på at sikre en vis sammenhæng mellem eksisterende og fremtidige nationale bæredygtighedsordninger. Anbefalingerne er primært baseret på bæredygtighedsordningen, der er indeholdt i direktiv 2009/28/EF hvad angår biobrændstoffer og flydende biobrændsler med nogle undtagelser.

Kommissionen peger i sin rapport på, at konklusionerne af analysen skal gøres til genstand for rapportering og kontrol. Derfor præciseres i denne rapport, at der frem til 31. december 2011 skal udarbejdes en ny rapport, der viser, om de nationale ordninger på tilfredsstillende måde har taklet bæredygtighedsproblemerne i forbindelse med anvendelse af biomasse fra EU og tredjelande, og hvorvidt disse ordninger har skabt hindringer for handel med og udvikling af bioenergi. Den har en undersøgelse om, hvorvidt yderligere foranstaltninger, som fælles bæredygtighedskriterier inden for EU, vil være hensigtsmæssige.

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget - Statusrapport om vedvarende energi ( COM (2013)0175 final ) [Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Hovedformålet med denne rapport er at vurdere medlemsstaternes fremskridt, med hensyn til at fremme brugen af vedvarende energi for at nå 2020-målene. I rapporten konstateres det, at gennemførelsen af direktivet om vedvarende energi og de nationale politikker som planlagt i de nationale handlingsplaner har betydet en betydelig vækst i vedvarende energikilder i de fleste medlemsstater set i forhold til Kommissionens sidste rapport. Men hindringerne for denne vækst forsvinder kun langsomt og perspektivet for 2020 er temmelig dystert. Yderligere foranstaltninger vil derfor være nødvendige på medlemsstatsplan med henblik på fortsat fremskridt i retning af opfyldelsen af de fastsatte mål.

Disse bestræbelser bør fokusere på:

 • forenkling og tydeliggørelse af de administrative procedurer for planlægning og godkendelse samt for udvikling og anvendelse af infrastruktur,
 • administration af produktionen af vedvarende energi i det elektriske system,
 • effektiviteten af støtteordninger til vedvarende energi.

Teknologisk udvikling og omkostningsreduktion er også væsentlig, og dette spørgsmål vil blive behandlet i en kommende meddelelse fra Kommissionen om teknologi og innovation i energisektoren.

Seneste ajourføring: 06.02.2014

Top