Help Print this page 
Title and reference
Reduktion af drivhusgasemissioner frem til 2020

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Reduktion af drivhusgasemissioner frem til 2020

Denne beslutning bidrager til Den Europæiske Unions forpligtelse til at reducere 20 % af sine drivhusgasemissioner frem til 2020 i forhold til niveauet i 1990. Den fastsætter emissionsreduktionsmålene for hver af medlemsstaterne og definerer, hvorledes opfyldelsen af målene skal verificeres.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 406/2009/EF om medlemsstaternes indsats for at reducere deres drivhusgasemissioner med henblik på at opfylde Fællesskabets forpligtelser til at reducere drivhusgasemissionerne frem til 2020.

RESUMÉ

Denne bestemmelse fastsætter medlemsstaternes mindstebidrag for så vidt angår emission af drivhusgasser , som følge af unionsforpligtelsen for perioden 2013-2020.

Emissionsniveauer for 2013-2020 og fleksibilitet

Medlemsstaterne disponerer hver over en årlig emissionstildeling, der har et lineært forløb fra 2013 til 2020. Hvert år fra 2013 til 2020 skal medlemsstaternes emissioner være mindre end den anførte årlige emission. Den årlige emissionstildeling for 2020 svarer til en procentsats, der er fastsat for hver medlemsstat i beslutningens bilag II.

I perioden 2013-2019 kan en medlemsstat fra det følgende år overføre en mængde på op til 5 % af sin årlige emissionstildeling . Den uudnyttede del af en årlig emissionstildeling kan overføres til det følgende år. Det er ligeledes muligt under visse omstændigheder at overføre en del af denne tildeling til andre medlemsstater.

Energieffektivitet

I 2012 vil Kommissionen evaluere de fremskridt, Fællesskabet og dets medlemsstater har gjort til gennemførelse af handlingsplanen for energieffektivitet. Som følge af denne evaluering foreslår Kommissionen i påkommende tilfælde nye eller mere gennemgribende foranstaltninger.

Anvendelse af kreditter fra projektaktiviteter

For at opfylde deres forpligtelser kan medlemsstaterne anvende de følgende kreditter fra reduktion af drivhusgasemissioner:

 • certificerede emissionsreduktioner (CER) og emissionsreduktionsenheder (ERU), som er godkendt inden for rammerne af direktiv 2003/87/EF, der er udstedt for emssionsreduktioner for perioden 2008-2012 og som svarer til projekter, der er registreret inden 31. december 2012
 • CER udstedt for emissionsreduktioner fra projekter, der iværksat i LDC (mindst udviklede lande)
 • midlertidige CER (tCER) eller langfristede CER (lCER) fra skovrejsnings- og skovplantningsprojekter.

En medlemsstat kan hvert år til en anden medlemsstat overføre den uudnyttede del af sin årlige mængde inden for et loft på 3 %. Den kan også overføre den uudnyttede mængde til de efterfølgende år.

Rapportering, evaluering af opnåede fremskridt, tilpasning og revidering.

I henhold til beslutning 280/2004/EF skal medlemsstaterne i deres rapporter redegøre for følgende forhold:

 • deres årlige drivhusgasemissioner
 • anvendelse af, geografisk fordeling af og hvilke typer kreditter, der er anvendt
 • forventede fremskridt og nationale fremskrivninger
 • information om nationale politikker og foranstaltninger.

Hvert andet år skal Fællesskabet evaluere opnåede fremskridt og overholdelsen af sine forpligtelser.

Korrigerende foranstaltninger

Overstiger et medlemsland sine fastsatte emissionstildelinger, skal dette medlemsland tage følgende foranstaltninger:

 • fratrækning fra medlemslandets emissionstildeling for det følgende år
 • udarbejdelse af en korrigerende handlingsplan
 • midlertidig suspension af overførsel af en del af medlemslandets emissionstildeling og retten til at anvende sine kreditter til projekter i en anden medlemsstat.

Tilpasning, som finder anvendelse efter Fællesskabets godkendelse af den internationale klimaaftale

Efter at Fællesskabet har undertegnet en international klimaaftale, efter hvilken der skal ske en reduktion på mere end 20 % af drivhusgasemissionen i forhold til 1990, skal Kommissionen senest tre måneder herefter fremlægge en rapport, der omhandler følgende aspekter:

 • arten af de foranstaltninger, der er vedtaget på internationalt plan
 • de handlinger, som Fællesskabet skal gennemføre for at nå reduktionsmålet på 30 %, som blev godkendt af Det Europæiske Råd i marts 2007
 • indvirkningen på fremstillingsvirksomheder og landbruget, herunder risikoen for CO2-udslip
 • den internationale aftales indvirkning på andre økonomiske sektorer
 • midler til indregning af emissioner i tilknytning til arealanvendelse og skovbrug
 • midler i forhold til skovrejsning, skovgenplantning, skovrydning og ødelæggelse af skovområder i tredjelande
 • behovet for yderligere politikker og foranstaltninger.

Kontekst

De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer (UNFCCC), vedtaget i henhold til beslutning 94/69/EF, har stabilisering af koncentrationen af drivhusgasser som målsætning. Det er af den yderste vigtighed, at den globale årsmiddeltemperatur ikke overstiger det førindustrielle niveau med mere end 2 grader. I denne optik skal 50 % af emissionen af disse gasser reduceres frem til 2050.

REFERENCER

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Frist for gennemførelse i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 406/2009/EU

25.6.2009

-

EUT L 140 af 5.6.2009

TILHØRENDE DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget af 26. maj 2010 - Analyse af mulighederne for at nedbringe drivhusgasemissionerne ud over 20 % og vurdering af risikoen for udflytning af CO2-emissionskilder. [ KOM(2010) 265 endelig - Ikke offentliggjort i EU-Tidende].

Denne meddelelse analyserer konsekvenserne af en politik, der skal nedbringe drivhusgasemissionerne med 30 %.

Finanskrisen i 2008 medførte et kraftigt fald i CO2-emissionerne. Faktisk faldt drivhusgasemissionerne i Den Europæiske Union (EU) i 2009 med 14 % i forhold til 1990-niveauet, mens det registrerede fald i 2008 kun var 11,6 %.

Ud fra den betragtning forekommer muligheden for at overstige målene for 2020 realistisk, såfremt følgende muligheder iværksættes:

 • tilpasning af systemet til udveksling af emissionstildelinger ved at reservere en del af de tildelinger, der auktioneres bort
 • ved at kompensere de aktører i systemet, som hurtigst investerer i de mest effektive emissionsreducerende teknologier med en gratis ekstra tildeling
 • indførelse af CO2-afgifter
 • anvendelse af EU-politikker, der skal tilskynde til nedbringelse af emissionsniveauet
 • anvendelse af internationale kreditinstrumenter til fordel for indførelsen af de mest effektive emissionsreducerende teknologier.

Imidlertid understreger meddelelsen, at totalomkostningen til en emissionsreduktion på 30 % i forhold til udgifterne til realisering af målet på 20 %, vil være 81 milliarder euro. Dette beløb ligger betragteligt over den oprindelige udgift til klima- og energipakken, der blev anslået til 70 milliarder euro.

Yderligere er det vigtigt, at et reduktionsmål for CO2-emissioner på 30 % også skal gennemføres i tredjelandene for at undgå en CO2-udslip. En international koordinering på dette område er derfor uomgængelig.

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 529/2013/EU af 21. maj 2013 om regnskabsregler vedrørende drivhusgasemissioner og -optag i forbindelse med aktiviteter, der vedrører arealanvendelse, ændret arealanvendelse og skovbrug, og oplysninger om handlingsplaner, der vedrører disse aktiviteter.

Denne afgørelse fastlægger de regnskabsregler, der gælder for emission og optag af drivhusgasser fra arealanvendelse, ændringer i arealanvendelse og skovbrug (LULUCF), hvilket er et første skridt mod integration af disse aktiviteter i den forpligtelse, som EU har påtaget sig med hensyn til emissionsreduktion. Afgørelsen fastlægger medlemsstaternes forpligtelse til at meddele oplysninger vedrørende LULUCF-tiltag med henblik på at begrænse eller reducere emissioner og bevare eller forstærke absorptionen, men fastlægger ikke regnskabs- eller oplysningsforpligtelser for private enheder.

Seneste ajourføring: 27.02.2014

Top