Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Selvstændige erhvervsdrivende: ligebehandling af mænd og kvinder

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Selvstændige erhvervsdrivende: ligebehandling af mænd og kvinder

Princippet om ligebehandling mellem mænd og kvinder gælder området for selvstændigt erhverv *. Overholdelse af dette princip skal navnlig foranledige en stigning i antallet af kvinder, der udøver en sådan aktivitet. Et princip, som også skal medføre større anerkendelse af arbejde, der udføres af selvstændige erhvervsdrivendes medhjælpende ægtefælle *. Dette direktiv fastsætter nye tiltag i bekæmpelsen af diskrimination, oprettelse af virksomhed, social omsorg og barsel.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/41/EU af 7. juli 2010 om anvendelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder i selvstændige erhverv og om ophævelse af Rådets direktiv 86/613/EØF (EUT L 180 af 15.7.2010, s. 1).

RESUMÉ

Princippet om ligebehandling mellem mænd og kvinder forbyder enhver form for forskelsbehandling mellem kønnene, uanset om den er direkte * eller indirekte *. Dette princip skal respekteres ved oprettelse, indretning eller udvidelse af en virksomhed eller påbegyndelse eller udvidelse af enhver anden form for selvstændig erhvervsvirksomhed.

Chikane * og sexchikane * anses for at være kønsbaseret forskelsbehandling.

Direktivet gør det muligt for EU-landene at vedtage foranstaltninger til positiv særbehandling. Disse generelle foranstaltninger har til formål at sikre fuld lighed mellem mænd og kvinder i erhvervslivet, for eksempel for at fremme kvinders mulighed for at oprette en virksomhed.

Par, der driver fælles erhvervsvirksomhed

På dette område medfører princippet om ligebehandling mellem mænd og kvinder, at ægtefæller eller livsledsagere, der sammen opretter en erhvervsvirksomhed, behandles efter de samme betingelser som andre mennesker.

Hvis der endvidere findes en national ordning til social beskyttelse af selvstændige erhvervsdrivende, nyder disses medhjælpende ægtefæller eller livsledsagere ligeledes denne sociale beskyttelse i eget navn. Medlemsstaterne afgør, om iværksættelsen af denne sociale beskyttelse skal bygge på lovpligtig eller frivillig ordning.

Rettigheder knyttet til barsel

Kvindelige selvstændige erhvervsdrivende skal lige som selvstændige erhvervsdrivendes medhjælpende kvindelige ægtefæller eller medhjælpende kvindelige samlevere kunne få barselsydelse i mindst 14 uger. Denne ydelse skal være tilstrækkelig til, at kvinderne kan afbryde deres erhvervsaktivitet, hvis de ønsker det. Ydelsen skal derfor svare til:

  • det gennemsnitlige tab af indtægt eller fortjeneste. Dette beløb kan dog begrænses af et loft, og/eller
  • den nationalt fastsatte ydelse til sygeorlov, og/eller
  • en hvilken som helst anden af EU-medlemslandet fastsat familierelateret ydelse.

Under barselsorloven skal sådanne kvinder kunne have adgang til en afløsningsordning eller til eksisterende nationale sociale tjenesteydelser. Disse tjenesteydelser kan helt eller delvist erstatte barselsydelsen.

Kontekst

Det foregående direktiv 86/613/EØF er ophæves per 5. august 2012, på hvilken dato det nærværende direktiv skal være fuldt gennemført i alle EU-landene.

Andre direktiver beskytter ligebehandlingen af selvstændige erhvervsdrivende. Det drejer sig om direktiv 2006/54/EF gældende for erhvervslivet, om direktiv 79/7/EØF gældende på området for social sikkerhed, og om direktiv 2004/113/EF som dækker adgang til og levering af varer og tjenesteydelser fra det offentlige eller det private.

Nøglebegreber

  • Selvstændige erhvervsdrivende: enhver, der på vilkår fastsat i den nationale lovgivning arbejder i egen virksomhed med gevinst for øje, herunder også landmænd og erhvervsdrivende i de liberale erhverv.
  • Selvstændige erhvervsdrivendes ægtefæller: ægtefæller eller livsledsagere til selvstændige erhvervsdrivende, såfremt disse, og i det omfang de anerkendes i national ret, uden at være lønmodtagere eller forretningspartnere sædvanligvis og på vilkår fastsat i den nationale lovgivning, deltager i arbejdet i den selvstændige erhvervsdrivendes virksomhed og udfører de samme eller supplerende arbejdsopgaver.
  • Direkte forskelsbehandling: en situation, hvor en person behandles ringere på grund af køn, end en anden bliver.
  • Indirekte forskelsbehandling: En situation, hvor en tilsyneladende neutral bestemmelse, betingelse eller praksis stiller personer af samme køn i et særligt ufordelagtigt forhold. Med mindre forskelsbehandlingen kan retfærdiggøres objektivt begrundet i et legitimt mål, og midlerne til at opfylde det er hensigtsmæssige og nødvendige.
  • Chikane: en situation, hvor der udvises en uønsket adfærd i relation til en persons køn med det formål, eller den virkning, at krænke denne persons værdighed og skabe et truende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt klima.
  • Sexchikane: en situation, hvorved der udvises enhver form for verbal, ikke-verbal eller fysisk adfærd med seksuelle undertoner med det formål eller den virkning at krænke denne persons værdighed og navnlig ved at skabe et truende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt klima.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Frist for gennemførelse i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2010/41/EU

4.8.2010

5.8.2012

EUT L 180 af 15.7.2010

Seneste ajourføring: 15.09.2010

Top