Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europa 2020: Den Europæiske Unions strategi for vækst og beskæftigelse

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Europa 2020: Den Europæiske Unions strategi for vækst og beskæftigelse

Europa 2020 fremmer en intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst. Formålet er at forbedre EU's konkurrenceevne og samtidig bevare den sociale markedsøkonomiske model og forbedre den effektive udnyttelse af ressourcerne væsentligt.

DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen af 3. marts 2010 med titlen Europa 2020: Strategi for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst [COM(2010) 2020 endelig - Ikke offentliggjort i EU-Tidende].

RESUMÉ

Den økonomiske og finansielle krise har afsløret strukturelle svagheder i den europæiske økonomi og medført en hurtig forværring af det økonomiske og sociale klima. Målet med Europa 2020-strategien er at sikre, at den økonomiske genopblomstring bliver ledsaget af en række reformer, der har til formål at skabe et solidt fundament for vækst og jobskabelse i Den Europæiske Union inden udgangen af 2020 under hensyntagen til globaliseringens langsigtede udfordringer, presset på ressourcerne og befolkningens aldring.

Europa 2020-strategien skal gøre det muligt for Den Europæiske Union at opnå vækst:

  • intelligent, gennem udvikling af kompetencer og innovation
  • bæredygtig, baseret på en økonomi som er grønnere, mere effektiv i sin forvaltning af ressourcer og mere konkurrencedygtig
  • inklusiv, som sigter efter at styrke beskæftigelsen samt den sociale og territoriale samhørighed.

EU har selv fem overordnede målsætninger for denne ambition, som skal være opfyldt senest i 2020:

  • øge beskæftigelsesgraden til mindst 75 % for den del af befolkningen der er mellem 20 og 64 år
  • investere 3 % af bruttonationalproduktet i forskning og udvikling
  • reducere drivhusgassen med mindst 20 %, øge andelen af vedvarende energikilder til 20 % og øge energieffektiviteten med 20 %
  • reducere skolefrafaldsprocenten til under 10 % og øge andelen af personer med en videregående uddannelse til mindst 40 %
  • reducere antallet af personer der er truet af fattigdom eller social udstødelse med 20 millioner.

Målsætningerne i Europa 2020-strategien er også støttet af de syv hovedinitiativer på europæisk niveau og i EU-landene: Innovationsunionen; ungdommen i bevægelse Europas digitale strategi; et Europa der bruger sine ressourcer effektivt; en industriel politik på højde med den globale tidsalderstrategien for nye kompetencer og nye jobs; den europæiske platform mod fattigdom.

På europæisk plan er det indre marked, Den Europæiske Unions budget og EU's udenrigspolitik yderligere løftestænger, der er med til at nå målsætningerne i Europa 2020-strategien.

Gennemførelse af strategien i løbet af det europæiske semester

Europa 2020-strategien gennemføres via seks brede retningslinjer for den økonomiske politik i medlemsstaterne og Unionen (Rådets henstilling af 13. juli 2010) og fire retningslinjer om beskæftigelsespolitik i medlemsstaterne (Rådets henstilling af 21. oktober 2010), der erstatter dem i Lissabontraktaten (se tilhørende retsakter).

Medlemsstaterne blev opfordret til at omsætte målene i Europa 2020 til deres egne mål på nationalt niveau. Hvert år i april offentliggør de deres nationale reformprogrammer, der fastlægger de tiltag, der er iværksat for at nå de nationale mål.

Kommissionen er ansvarlig for at følge op på udviklingen. Den fremlægger en årlig vækstgennemgang, vurderer medlemsstaternes planlagte reformer og fremsender specifikke henstillinger til hvert land.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd, Rådet, Den Europæiske Centralbank, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om status over Europa 2020-strategien for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst ( COM(2014) 130 final - corrigendum vedrørende bilag 1 til 3 ( COM(2014 130 final/2 ) [ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Formålet med denne meddelelse er, fire år efter iværksættelsen af Europa 2020-strategien, at give en status for de første år efter gennemførelsen af strategien.

Kommissionen har indledt en offentlig høring, der skal indhente meninger fra alle interessenter på baggrund af midtvejsevalueringen af strategien.

Meddelelse af 30. maj 2012 fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd, Rådet, Den Europæiske Centralbank, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og Den Europæiske Investeringsbank for stabilitet, vækst og beskæftigelse [ KOM (2012) 299 endelig ].

Efter den økonomiske krise undersøger meddelelsen både EU’s og EU-landenes rolle i et nyt vækstinitiativ, der skal genetablere en sund balance i EU’s økonomi. Kommissionen fastslår, at det er nødvendigt, at EU udnytter det eksterne vækstpotentiale, EU-midler til finansiering af den vækst, Europa har brug for, samt vækstpotentialet i Den Økonomiske og Monetære Union, det indre marked og menneskelig kapital.

Afgørelse 2010/707/EU fra Rådet af 21. oktober om retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker [EU-Tidende L 308 af 24.11.2010].

Anbefaling 2010/410/EU fra Rådet af 13. juli 2010 om de generelle retningslinjer for medlemsstaternes og Unionens økonomipolitikker [EU-Tidende L 191 af 23.7.2010].

Konklusioner fra det Europæiske Råd i Bruxelles den 25. og 26. marts 2010. Det Europæiske Råd har godkendt hovedaspekterne i strategien Europa 2020 for beskæftigelse og vækst.

Seneste ajourføring: 10.06.2014

Top