Help Print this page 
Title and reference
Uddannelse 2020 (ET 2020)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Uddannelse 2020 (ET 2020)

“Uddannelse 2020” (ET 2020) er en ny strategiramme for det europæiske samarbejde på uddannelsesområdet, der bygger på det tidligere “Uddannelse 2010” (ET 2010) arbejdsprogram. Strategirammen fastlægger de fælles strategiske målsætninger for medlemsstaterne, herunder en række principper for, hvordan målsætningerne nås, samt fælles arbejdsmetoder med prioriterede områder for hver arbejdscyklus.

DOKUMENT

Rådets konklusioner af 12. maj 2009 om en strategiramme for det europæiske samarbejde på uddannelsesområdet (ET 2020) [Den Europæiske Unions Tidende C 119 af 28.5.2009].

RESUMÉ

Med disse konklusioner fastsættes en strategiramme for det europæiske samarbejde på uddannelsesområdet frem til 2020. Strategirammen bygger videre på de resultater, der blev opnået ved gennemførelsen af “Uddannelse 2010” (ET 2010) arbejdsprogrammet, med henblik på at imødegå de udfordringer, der skal tages op for at opbygge et vidensbaseret Europa og gøre livslang læring en realitet for alle.

Det primære mål med strategirammen er at støtte medlemsstaterne i at videreudvikle uddannelsessystemerne. Disse skal i højere grad give alle borgere mulighed for at udnytte deres potentiale og samtidig sikre bæredygtig økonomisk velstand og beskæftigelsesegnethed. Strategirammen skal omfatte hele spektret af uddannelsessystemer ud fra et perspektiv om livslang læring og dække alle niveauer og sammenhænge (herunder også ikke-formel og uformel læring).

Rådets konklusioner fastlægger fire strategiske mål for rammen:

  • Virkeliggørelse af livslang læring og mobilitet – der er behov for en yderligere indsats for at gennemføre strategierne bag livslang læring, udarbejde nationale kvalifikationsrammer med forbindelse til den europæiske referenceramme for kvalifikationer og mere fleksible læringsforløb. Mobiliteten bør udvides og det europæiske kvalitetscharter for mobilitet bør finde anvendelse.
  • Højere kvalitet og større effektivitet i uddannelsen – alle borgere skal have mulighed for at tilegne sig nøglekompetencer, og alle uddannelsesniveauer skal have en større ekspertise og tiltrækningskraft.
  • Lige muligheder for alle, social samhørighed og aktivt medborgerskab – via uddannelse skal alle borgere kunne tilegne sig og udbygge de færdigheder og kompetender, der kræves med henblik på beskæftigelsesegnethed og for at skabe fortsatte læringsmuligheder, aktivt medborgerskab og interkulturel dialog. Uddannelsesmæssige skævheder bør forebygges ved en inkluderende førskoleundervisning af høj kvalitet.
  • Fremme af kreativitet og innovation, herunder iværksætterkultur, på alle uddannelsesniveauer – alle borgere skal i større omfang kunne tilegne sig tværgående kompetencer, og man skal sikre en velfungerende videntrekant (uddannelse-forskning-innovation). Partnerskaber mellem erhvervslivet og uddannelsesinstitutionerne samt bredere læringsmiljøer med inddragelse af civilsamfundet og andre interessenter bør fremmes.

For at kunne overvåge udviklingen i retning af opfyldelse af målsætningerne, ledsages de af et sæt indikatorer og europæiske benchmarks (fremgår af bilag I til konklusionerne).

Der fastlægges også et sæt principper, der bør overholdes i bestræbelserne på at nå de ovennævnte strategiske mål. De omfatter gennemførelse af det europæiske samarbejde på uddannelsesområdet med et livslangt læringsperspektiv, idet der gøres effektiv brug af den åbne koordinationsmetode og udvikles synergier mellem de forskellige uddannelsessektorer. Det europæiske samarbejde på uddannelsesområdet skal gå på tværs af sektorer og anvende gennemsigtige metoder, og altså inddrage de relevante politikområder og interessenter. Resultaterne af samarbejdet skal formidles og revideres regelmæssigt. Der bør også tilsigtes en større kompatibilitet med både København- og Bolognaprocessen og øget dialog og samarbejde med tredjelande og internationale organisationer.

Med henblik på at etablere effektive og fleksible arbejdsmetoder i det europæiske samarbejde på uddannelsesområdet fastlægger rammen en række arbejdscyklusser frem til 2020, og den første dækker perioden 2009-2011. Der vedtages en række prioriterede områder for hver cyklus med udgangspunkt i ovennævnte strategiske målsætninger. Bilag II beskriver de prioriterede områder for første arbejdscyklus. Samarbejdet gennemføres i form af gensidige læringsinitiativer på grundlag af klare mandater, tidsplaner og planer for resultaterne. Resultaterne af samarbejdet formidles bredt blandt politiske beslutningstagere og interessenter med henblik på at øge synlighed og gennemslagskraft. En fælles rapport fra Rådet og Kommissionen udarbejdes ved afslutningen af hver cyklus, og den danner også udgangspunkt for fastlæggelsen af de prioriterede områder for næste cyklus. Sammen med medlemsstaterne vil Kommissionen overvåge samarbejdet på uddannelsesområdet.

Medlemsstaterne skal samarbejde ved hjælp af den åbne koordinationsmetode med henblik på at udvikle et europæisk samarbejde på uddannelsesområdet baseret på ovennævnte strategiske målsætninger, principper og arbejdsmetoder. Samtidig bør medlemsstaterne vedtage nationale foranstaltninger, der kan bidrage til at nå målsætningerne og de europæiske benchmarks.

Kommissionen opfordres til at støtte samarbejdet mellem medlemsstaterne, gøre status på fremskridtene med hensyn til at nå målsætningerne og indfri benchmarks, samt fortsat arbejde med benchmarks for mobilitet, beskæftigelsesegnethed og sproglæring. Derudover bør Kommissionen sammen med medlemsstaterne undersøge, hvordan den sammenhængende ramme af indikatorer og benchmarks baseret på ET 2010 arbejdsprogrammet kan harmoniseres med ET 2020.

Seneste ajourføring: 23.10.2009

Top