Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Skoler — EU’s dagsorden for forbedring af kompetencer og læring i det 21. århundrede

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Skoler — EU’s dagsorden for forbedring af kompetencer og læring i det 21. århundrede

 

RESUMÉ AF:

Meddelelse (KOM(2008) 425 endelig udg.) — Forbedrede kompetencer i det 21. århundrede: En dagsorden for europæisk samarbejde om skoler

HVAD ER FORMÅLET MED MEDDELELSEN?

 • Den sigter mod at hjælpe med at reformere skolesystemerne, således at enhver ung kan udvikle sit samlede potentiale.
 • Den udpeger de områder, hvor der er behov for ændringer, hvis skolerne i Den Europæiske Union (EU) skal gøre unge klar til fremtiden.

HOVEDPUNKTER

Meddelelsen trækker på svarene fra Europa-Kommissionens offentlige høring i 2007, arbejde udført af eksperter fra EU-landene og international forskning, og den foreslår en dagsorden til at styrke samarbejdet om skoler. Den udpeger udfordringer på tre områder og foreslår områder, der skal udvikles:

 • 1.

  Nøglekompetencer

Folk skal udstyres med »nye kvalifikationer til nye job«, så det samlede kvalifikationsniveau forbedres. De skal kunne styre deres egen læring:

 • kunne arbejde selvstændigt og i fællesskab,
 • søge oplysninger og støtte om nødvendigt,
 • anvende alle mulighederne i de nye teknologier.

Et skolemiljø, hvor innovation og kreativitet støttes, forstærker erhvervelsen af kompetencer som f.eks. iværksætteri og sprog. Kommissionens dagsorden fokuserer på:

 • udvikling af læsefærdighed og talfærdighed, herunder fastsættelse af mål,
 • styrkelse af tværfaglige og fagbaserede kompetencer,
 • vedtagelse af en omfattende metode til kompetenceudvikling, der omfatter:
  • læreplaner,
  • undervisningsmateriale,
  • læreruddannelse,
  • individualiseret læring,
  • evalueringsteknikker.
 • 2.

  Læring af høj kvalitet for alle elever

Intet skolesystem giver nøjagtig de samme uddannelsesmuligheder for alle elever, men der bør ikke være en kvalitetskløft mellem skolerne. De politiske aktører bør mindske forskellene og øge andelen af deltagere ved at målrette undervisningen mod de personer, der har lavere kvalifikationsniveau. Kommissionens dagsorden fokuserer på:

 • bedre adgang til førskoleundervisning af høj kvalitet,
 • måling og forbedring af uddannelsessystemers virkning med hensyn til lige adgang for alle og en mindskelse af kvalitetsforskellene mellem skoler,
 • sikring af, at skolesystemer letter en vellykket overgang mellem forskellige skoletyper og -niveauer,
 • mindskelse af frafald,
 • bedre støtte og individualiserede læringstiltag inden for den almene uddannelse for elever med særlige behov.
 • 3.

  Lærere og ansatte på skoler

Lærernes kvalitet er den vigtigste faktor i skolen, når det gælder elevernes præstationer. Det er nødvendigt, at de ansatte har kvalifikationer, så de kan give hver elev mulighed for at erhverve de nødvendige kompetencer. Lærere bør råde over tilstrækkeligt mange incitamenter i løbet af deres karriere til at revidere deres læringsbehov og til at erhverve ny viden, kvalifikationer og kompetence, herunder også sprog. Kommissionens dagsorden fokuserer på:

 • sikring af, at lærernes grunduddannelse, introduktion og løbende professionelle udvikling koordineres, er sammenhængende, får tildelt tilstrækkelige ressourcer og sikres kvalitetsmæssigt; udbuddet, kvaliteten og opfølgningen af intern læreruddannelse skal forbedres,
 • revision af lærerrekrutteringen, så man kan tiltrække de mest egnede kandidater, udvælge de bedste ansøgere og placere gode lærere på skoler med udfordringer,
 • forbedring af rekrutteringen af skoleledere, og disse skal sættes i stand til at fokusere på bedre elevlæring og udvikling af skolens ansatte.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — Forbedrede kompetencer i det 21. århundrede: En dagsorden for europæisk samarbejde om skoler (KOM(2008) 425 endelig udg. af 3.7.2008)

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rådets konklusioner om styrkelse af de grundlæggende færdigheder som led i det europæiske samarbejde om skolerne i det 21. århundrede (EUT C 323 af 30.11.2010, s. 11-14)

Konklusioner vedtaget af Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet den 21. november 2008, om forberedelse af unge til det 21. århundrede: En dagsorden for det europæiske samarbejde på skoleområdet (EUT C 319 af 13.12.2008, s. 20-22)

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Nytænkning på uddannelsesområdet: investering i kvalifikationer for bedre socioøkonomiske resultater (COM(2012) 669 final af 20.11.2012)

seneste ajourføring 08.11.2016

Top