Help Print this page 
Title and reference
Gældende krav til EU-landenes budgetrammer

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Gældende krav til EU-landenes budgetrammer

Dette direktiv fastlægger detaljerede regler for medlemsstaternes nationale budgetrammer. Reglerne er en del af rammerne for budgetovervågning i Den Europæiske Union (EU). Reglerne skal bidrage til at sikre, at EU-medlemsstaterne overholder deres forpligtelser i henhold til stabilitets- og vækstpagten.

DOKUMENT

Rådets direktiv 2011/85/EU af 8 november 2011 om krav til medlemsstaternes budgetmæssige rammer [Den Europæiske Unions Tidende L 306 af 23.11.2011].

RESUMÉ

Dette direktiv omhandler EU-medlemsstaternes budgetmæssige rammer. De er et sæt ordninger, procedurer, regler og institutioner, som ligger til grund for gennemførelsen af EU-medlemsstaternes budget- og finanspolitik via landenes offentlige myndigheder.

Regnskabssystemer i den offentlige sektor og statistikker

Medlemsstaterne skal råde over nationale, offentlige regnskabssystemer, der på omfattende og kohærent vis dækker alle delsektorer i sektoren offentlig forvaltning og service.

Medlemsstaterne sikrer, at de finanspolitiske data, der er baseret på kasseregnskabsmetoden, for alle delsektorer i sektorens offentlige forvaltning og service offentliggøres rettidigt og regelmæssigt, og at de indeholder de oplysninger, der kræves for at udarbejde pålidelige data på linje med de nationale regnskabssystemers definitioner og koncepter.

Disse regnskabssystemer for den offentlige sektor skal underlægges intern kontrol og uafhængig revision.

Endelig opfordrer direktivet Kommissionen til at vurdere hensigtsmæssigheden af de internationale regnskabsstandarder for den offentlige sektor for medlemsstaterne før udgangen af 2012.

Prognoser for den finanspolitiske planlægning

Medlemsstaterne sikrer, at den finanspolitiske planlægning baseres på realistiske makroøkonomiske og budgetmæssige prognoser, hvortil der anvendes de mest aktualiserede oplysninger. Inden for rammerne af en følsomhedsanalyse skal de makroøkonomiske og budgetmæssige prognoser undersøge de vigtigste finanspolitiske variablers udvikling under forskellige antagelser om vækst og rentesatser.

Medlemsstaterne offentliggør de officielle makroøkonomiske og budgetmæssige prognoser, der er udarbejdet til den finanspolitiske planlægning, herunder de metoder, antagelser og relevante parametre, der understøtter disse prognoser. Medlemsstaterne specificerer, hvilken institution der er ansvarlig for udarbejdelsen af makroøkonomiske og budgetmæssige prognoser.

Medlemsstaternes prognoser sammenlignes med de prognoser, som Kommissionen udarbejder. Kommissionen offentliggør ligeledes de metoder, antagelser og relevante parametre, som understøtter dens makroøkonomiske og budgetmæssige prognoser. Der bør foreligge begrundede beskrivelser af betydelige forskelle mellem medlemsstatens og Kommissionens prognose.

Numeriske finanspolitiske regler

EU's budgetovervågning bør baseres på landespecifikke, numeriske finanspolitiske regler. Reglerne har til formål at forhindre uforholdsmæssigt store budgetunderskud og for stor offentlig gæld.

De landespecifikke finanspolitiske regler skal især omfatte:

 • reglernes måldefinition og anvendelsesområde
 • en effektiv og rettidig overvågning af, om reglerne overholdes, baseret på pålidelige og uafhængige analyser udført af uafhængige organer eller organer udstyret med funktionsmæssig autonomi i forhold til medlemsstaternes finanspolitiske myndigheder
 • konsekvenser i tilfælde af manglende overholdelse.

Mellemfristede budgetmæssige rammer

Medlemsstaterne fastlægger mellemfristede budgetmæssige rammer. Rammerne skal sikre, at den finanspolitiske planlægning følger et flerårigt politisk planlægningsperspektiv. De ledsages af bestemmelser om vedtagelsen af en finanspolitisk planlægningshorisont på mindst tre år.

Budgetrammen indeholder procedurer for fastlæggelse af følgende:

 • omfattende og gennemsigtige flerårige budgetmål, hvad angår sektoren offentlig forvaltning og services underskud eller gæld
 • fremskrivninger for hver enkelt overordnet udgifts- og indtægtspost for sektoren offentlig forvaltning og service
 • en beskrivelse af mellemfristede planlagte politikker med en indvirkning på de offentlige finanser
 • en vurdering af, hvordan de planlagte politikker i lyset af deres langsigtede direkte indvirkning på de offentlige finanser formentlig vil påvirke den langsigtede holdbarhed af de offentlige finanser.

Kontekst

Stabilitets- og vækstpagten er et regelsæt, der fastlægger den økonomiske og finansielle overvågning på EU-plan med henblik på at sikre økonomisk og finansiel stabilitet i EU.

I 2011 undergik stabilitets- og vækstpagten en omfattende revision. Stabilitets- og vækstpagten omfatter herefter seks retsakter, der trådte i kraft den 13. december 2011:

 • Forordning (EU) nr. 1173/2011 om en effektiv håndhævelse af budgetovervågningen i euroområdet
 • Forordning (EU) nr. 1174/2011 om håndhævelsesforanstaltninger til at korrigere uforholdsmæssigt store makroøkonomiske ubalancer i euroområdet
 • Forordning (EU) nr. 1175/2011 om ændring af overvågningen af budgetstillinger
 • Forordning (EU) nr. 1176/2011 om forebyggelse og korrektion af makroøkonomiske ubalancer
 • Forordning (EU) nr. 1177/2011 om ændring af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud
 • nærværende direktiv om krav til medlemsstaternes budgetmæssige rammer. Hele direktivet er i dag gældende, eftersom fristen for dets gennemførelse i medlemsstaterne var den 31. december 2013, fordi Kommissionen skulle fremlægge en foreløbig fremskridtsrapport om direktivets gennemførelse ved udgangen af 2012.

REFERENCER

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Frist for gennemførelse i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2011/85/EU

13.12.2011

31.12.2013

EUT L 306 af 23.11.2011

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rapport fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om implementering af harmoniserede regnskabsstandarder for den offentlige sektor i medlemsstaterne Hensigtsmæssigheden af IPSAS for medlemsstaterne [ COM(2013) 114 final -ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om kvaliteten af de budgetdata, medlemsstaterne indberettede i 2013 [ COM(2014) 122 final -ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tiende].

Rapporten er baseret på de vigtigste resultater fra vurderingen af de data, der blev indsendt under proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud (EDP). Kommissionen bemærker generelt, at kvaliteten af indberetningerne af budgetdata løbende er blevet forbedret i løbet af 2013.

Seneste ajourføring: 27.06.2014

Top