Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud

 

RESUMÉ AF:

Rådets forordning (EF) nr. 479/2009 — om gennemførelse af protokollen om proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

Den fastlægger procedurerne for, hvordan offentlige* instanser i EU giver Europa-Kommissionen oplysninger om nationale underskud* og gæld*.

HOVEDPUNKTER

 • EU-landene underretter Eurostat, Kommissionens statistiske afdeling, om det faktiske* og forventede* offentlige underskud og den offentlige gæld to gange om året.
 • Inden den 1. april i indeværende år (kendt som »år n«) omfatter dataene:
  • det seneste skøn for det foregående år (n-1), faktiske underskud for de tre foregående år (n-2, n-3, n-4) og det forventede offentlige underskud for indeværende år
  • den faktiske gæld for de fire foregående år (n-1, n-2, n-3, n-4) og den forventede offentlige gæld den 31. december i indeværende år.
 • Inden den 1. oktober omfatter dataene:
  • det faktiske underskud for de fire foregående år (n-1, n-2, n-3, n-4) og det ajourførte forventede offentlige underskud og den offentlige gæld for indeværende år.
 • EU-landene underretter også Eurostat om:
  • data fra de nationale regnskaber
  • data for deres offentlige investeringer*
  • det faktiske BNP for de fire foregående år og det forventede BNP for indeværende år
  • supplerende spørgeskemaer og beretninger i forbindelse med indberetningerne om underskud og gæld
  • detaljeret oversigt over de metoder, procedurer og kilder, der anvendes ved udarbejdelsen af dataene om det faktiske underskud og den faktiske gæld og de tilgrundliggende offentlige regnskaber
  • bistand fra nationale eksperter, hvis der anmodes om det.
 • Hvis finansåret ikke er sammenfaldende med kalenderåret, giver EU-landene data for de to finansår, der er gået forud for det indeværende finansår.
 • Eurostat:
  • vurderer regelmæssigt kvaliteten af de nationale data og de tilgrundliggende regnskaber for det offentlige
  • aflægger regelmæssigt rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om kvaliteten af de nationale data
  • er i løbende kontakt med de nationale statistiske myndigheder
  • afholder regelmæssige dialoger og metodebesøg til EU-landene for at gennemgå data, overvåge procedurerne og kontrollere regnskaberne
  • fremlægger data om det faktiske nationale underskud og den faktiske nationale gæld inden for tre uger efter fristerne i april og oktober i form af pressemeddelelser.

I 2014 ændrede Kommissionens forordning (EU) nr. 220/2014 forordning (EF) nr. 479/2009, der erstatter det tidligere europæiske national- og regionalregnskabssystem (ENS-95) med ESN-2010.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Forordning (EF) nr. 479/2009 er den kodificerede udgave af et oprindeligt dokument (forordning (EF) nr. 3605/93) med senere ændringer. Den har været gældende siden den 30. juni 2009.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

* VIGTIGE BEGREBER

Offentlig: henviser i denne forbindelse til generelle, offentlige, centrale, statslige og lokale fonde samt sociale kasser.

Det offentlige underskud (overskud): er den offentlige sektors nettofordringserhvervelse.

Den offentlige gæld: er den samlede værdi af den offentlige sektors udestående forpligtelser ved årets udgang.

Det faktiske offentlige underskud og den faktiske offentlige gæld: de anslåede, foreløbige eller endelige resultater for et afsluttet år.

Det forventede offentlige underskud og den forventede offentlige gæld: de seneste officielle prognoser under hensyntagen til de budgetmæssige beslutninger, den økonomiske udvikling og de økonomiske udsigter.

Offentlige investeringer: den offentlige sektors faste bruttoinvesteringer.

HOVEDDOKUMENT

Rådets forordning (EF) nr. 479/2009 af 25. maj 2009 om gennemførelse af den protokol om proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud, der er knyttet som bilag til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (kodificeret udgave) (EUT L 145 af 10.6.2009, s. 1-9)

Efterfølgende ændringer af Rådets forordning (EF) nr. 479/2009 er indarbejdet i den originale tekst. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

seneste ajourføring 06.02.2017

Top