Help Print this page 
Title and reference
Indførelse af euroen: konvergenskriterierne

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Indførelse af euroen: konvergenskriterierne

Inden en medlemsstat kan indføre euroen som fælles mønt, skal den opfylde bestemte økonomiske betingelser, de såkaldte konvergenskriterier. Der er fire betingelser:

  • prisstabilitet;
  • status for de offentlige finanser;
  • deltagelse i det europæiske monetære systems valutakursmekanisme;
  • konvergens af rentesatserne.

Når en medlemsstat ansøger om at indføre euroen, efterprøver Rådet for Den Europæiske Union (EU), om denne medlemsstat opfylder alle fire kriterier. Hvis dette er tilfældet, vedtager Rådet, at medlemsstaten kan indføre euroen, idet det beskriver, hvordan medlemsstaten har opfyldt konvergenskriterierne.

Prisstabilitet

Medlemsstaterne skal fremvise en varig prisstabilitet. For at efterprøve dette kriterium, iagttager Rådet inflationsraten i medlemsstaten over en periode på et år. Dernæst sammenholder det denne rate med inflationsraten i de tre medlemsstater, som har den bedste prisstabilitet. Hvis raten i ansøgermedlemsstaten ikke overstiger raten i de tre bedste medlemsstater med mere end 1,5 %, så er prisstabilitetskriteriet opfyldt.

Status for de offentlige finanser

Ansøgermedlemsstaten skal fremvise bæredygtige offentlige finanser. Med andre ord må medlemsstatens budget ikke udvise et umådeholdent underskud.

Deltagelse i det europæiske monetære systems valutakursmekanisme

Den europæiske valutamekanisme er en valutakursmekanisme mellem euroen og valutaerne i de medlemsstater, som endnu ikke har indført euroen. Dens hovedformål er at stabilisere de europæiske valutakurser, så store udsving i værdien af euroen i forhold til de øvrige nationale valutaer undgås.

En medlemsstat, som ansøger om at indføre euroen, skal have deltaget i den europæiske valutakursmekanisme i mindst to år. Desuden må den ikke have oplevet et alvorligt pres på sin valuta i løbet af disse to år.

Konvergens af langfristede rentesatser

De langfristede rentesatser beregnes på grundlag af de af medlemsstaterne optagne lån, det vil sige, når de udsteder obligationer eller tilsvarende værdipapirer.

Den langfristede rentesats i en medlemsstat, der ansøger om at indføre euroen, skal sammenlignes med en referenceværdi. Referenceværdien er gennemsnittet af de langfristede rentesatser i de tre EU-medlemsstater, som har den bedste prisstabilitet. For at opfylde dette kriterium må rentesatsen i ansøgerlandet ikke overstige referenceværdien med mere end 2 %.

Konvergensrapporter

Der er en undtagelse i den tredje fase af Den Økonomiske og Monetære Union (DE) (EN) (FR) (ØMU'en) for de medlemsstater, som ikke opfylder konvergenskriterierne. Mindst hvert andet år udarbejder Europa-Kommissionen og Den Europæiske Centralbank konvergensrapporter over medlemsstaterne. I disse rapporter vurderes medlemsstaternes fremskridt angående konvergenskriterierne.

Det erindres, at Danmark og Det Forenede Kongerige har en fritagelse fra den tredje fase af Den Økonomiske og Monetære Union. Disse to medlemsstater agter i øjeblikket ikke at indføre euroen. Derfor gælder kravene i konvergenskriterierne ikke for dem.

Kontekst

Det juridiske grundlag for konvergenskriterierne er artikel 140 i traktaten om Den Europæiske Unions (EU's) funktionsmåde og protokol nr. 13, som er bilag til EU's stiftende traktater.

Seneste ajourføring: 15.10.2010

Top