Help Print this page 
Title and reference
Europæisk finansiel stabiliseringsmekanisme

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Europæisk finansiel stabiliseringsmekanisme

Denne forordning indsætter en europæisk finansiel stabiliseringsmekanisme. Denne mekanisme yder finansiel støtte til medlemsstater, som oplever økonomiske og finansielle vanskeligheder.

DOKUMENT

Rådets forordning (EF) nr. 407/2010 af 11. maj 2010 om oprettelse af en europæisk finansiel stabiliseringsmekanisme (EUT L 118 af 12.5.2010, s. 1).

RESUMÉ

Finanskrisen, som ramte verdensøkonomien i slutningen af 2008 har haft flere skadelige konsekvenser for medlemsstaternes økonomi:

  • nedsat økonomisk vækst
  • stigning i medlemsstaternes budgetunderskud, deres gældssætning
  • destabilisering af finansmarkederne.

Imidlertid kan de økonomiske vanskeligheder, som en medlemsstat har oplevet, udgøre en alvorlig trussel mod den finansielle stabilitet i EU som helhed. Det er dermed nødvendigt at indrette en europæisk finansiel støttemekanisme, som kan yde bistand til medlemsstater, der er i vanskelighed, og således bevare den finansielle stabilitet i EU.

Anvendelsesområder

Den europæiske finansielle stabiliseringsmekanisme yder hjælp til medlemsstater, når:

  • en medlemsstat oplever alvorlig finansiel uro eller trussel om alvorlig finansiel uro
  • denne finansielle uro eller trussel om finansiel uro skyldes begivenheder uden for den pågældende medlemsstats kontrol.

Finansiel støtte

Den europæiske finansielle stabiliseringsmekanisme kan tage form af et lån eller en kreditlinje, som ydes medlemsstaterne. Vi minder om, at en kreditlinje er en tilladelse, der gives en medlemsstat, til at trække på midler op til et nærmere fastsat loft i en given periode.

Procedure

Før en medlemsstat kan benytte den europæiske finansielle stabiliseringsmekanisme, skal den pågældende medlemsstat udarbejde en anmodning, der omfatter:

  • en vurdering af sine finansielle behov
  • et udkast til et økonomisk og finansielt tilpasningsprogram, der beskriver de forskellige tiltag med henblik på genoprettelsen af finansiel stabilitet.

Rådet afgør derefter, hvorvidt den vil yde finansiel støtte til medlemsstaten. Det vedtager med kvalificeret flertal på forslag af Kommissionen. Hvis Rådet vedtager at yde finansiel støtte til en medlemsstat, omfatter afgørelsen:

  • betingelserne for den finansielle støtte, såsom beløb, antal afdrag, den periode, hvori den finansielle støtte stilles til rådighed osv.
  • de generelle økonomisk-politiske betingelser: Disse betingelser fastsættes af Kommissionen. De hænger sammen med den finansielle støtte fra EU med henblik på at genoprette en stabil økonomisk situation i den støttemodtagende medlemsstat og genskabe dens kapacitet til selv at opnå finansiering på finansmarkederne
  • medlemslandets økonomiske og finansielle tilpasningsprogram.

Yderligere gøres de generelle politisk-økonomiske betingelser til genstand for et aftalememorandum mellem medlemsstaten og Kommissionen. Kommissionen skal således jævnligt tage overholdelsen af disse betingelser op til fornyet overvejelse i samarbejde med den Den Europæiske Centralbank (ECB). Ændring af disse betingelser kan eventuelt føre til en ændring i medlemsstatens økonomiske og finansielle tilpasningsprogram.

Ydelse af finansiel støtte

Udbetaling af lån eller åbning af en kreditlinje, som tildeles en medlemsstat, administreres af Kommissionen. Denne kontrollerer med regelmæssige mellemrum, om den støttemodtagende medlemsstats økonomiske politik stemmer overens med dens tilpasningsprogram.

Kommissionen har beføjelse til at optage lån på kapitalmarkederne eller fra finansielle institutioner for at kunne finansiere de lån, der er bevilget medlemsstaterne.

Endvidere har Den Europæiske Revisionsret ret til at foretage kontroller og finansielle audits for at kunne verificere, at den EU-ydede finansielle støtte forvaltes korrekt.

Forenelighed med andre finansielle støtteforanstaltninger

Den europæiske finansielle støttemekanisme er forenelig med mekanismen for mellemfristet betalingsbalancestøtte. Der gøres opmærksom på, at denne finansielle støtte tager sigte på medlemsstater, som ikke har indført euroen, og som oplever problemer med deres betalingsbalance.

Den europæiske finansielle stabiliseringsmekanisme udelukker heller ikke adgangen til ekstern finansiering i forhold til EU, blandt andet gennem Den Internationale Valutafond (EN) (ES) (FR). Kommissionen skal således undersøge den europæiske finansielle stabiliseringsmekanismes forenelighed med ekstern finansiering.

Fornyet gennemgang af den europæiske fiansielle støttemekanisme

Seks måneder efter at denne forordning er trådt i kraft, skal Kommissionen på ny vurdere, om de særlige forhold, som berettigede gennemførelsen af den europæiske finansielle stabiliseringsmekanisme, stadig består. Hvis den europæiske mekansime opretholdes, foretager Kommissionen på samme måde en revurdering hver sjette måned.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Frist for gennemførelse i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 407/2010

12.5.2010

-

EUT L 118 af 12.5.2010

Seneste ajourføring: 30.07.2010

Top