Help Print this page 
Title and reference
Milleniumsudviklingsmålene (MDG): handlingsplan i tolv punkter

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Milleniumsudviklingsmålene (MDG): handlingsplan i tolv punkter

Der er stadig behov for en indsats for at nå alle milleniumsudviklingsmålene (MDG) frem til 2015, selv om der er gjort betydelige fremskridt i visse regioner i verden og på visse områder. Kommissionen fremlægger en mellemlang handlingsplan med det formål at fremskynde processen. Denne handlingsplan har fungeret som grundlag ved udarbejdelsen af en fælles europæisk holdning til "FN-topmødet i New York den 20.-22. september om milleniumsudviklingsmålene.

DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget af 21. april 2010 "En EU-handlingsplan i tolv punkter til støtte af Milleniumsudviklingsmålene" [KOM(2010) 159 endeligt - Ikke offentliggjort i EU-Tidende].

RESUMÉ

Den Europæiske Union (EU) forpligter sig til at bidrage til at fremskynde processen med realisering af Milleniumsudviklingsmålene (MDG) frem til 2015.

Der er ikke sket de samme fremskridt i de enkelte udviklingslande, idet der har været væsentlige forsinkelser på visse områder og i visse regioner For eksempel er der gennemført forbedringer til mindskelse af ekstrem fattigdom, omkring almen grundskoleuddannelse og adgang til vand. Men 1,4 milliarder mennesker lever stadig i elendighed (51 % af dem i Afrika syd for Sahara), og en sjettedel af verdens befolkning er underernæret. Der er så at sige ikke gjort fremskridt hvad angår mindskelse af mor/barn dødeligheden, og det samme gælder udsigterne til adgang til sanitære faciliteter.

Indfrielse af de offentlige udviklingsbistandstiltag

EU har forpligtet sig til at øge sin offentlige udviklingsbistand (ODA) og nå op på 0,7 % af sit bruttonationalprodukt (BNI) i 2015. Dette tilsagn skal overholdes på trods af de vanskeligheder, der hænger sammen med finanskrisen. Kommissionen foreslår at:

 • opstillle årlige handligsplaner for at optimere gennemførelsen af det offentlige udviklingsbistandsprogram, ODA
 • styrke EU's ansvarlighedsmekanisme beroende på en ODA "Peer Review"
 • udarbejde national lovgivning til fastsættelse af ODA-mål.

Kommissionen opfordrer endvidere de øvrige internationale bidragydere til at øge deres bistand, således at de bringes på linje med EU's ODA.

Forbedre bistandens effektivitet

EU skal styrke effektiviteten af udviklingsbistanden og korrdineringen blandt forskellige implicerede aktører. I denne optik foreslår Kommissionen navnligt at:

 • gradvist og senest i 2013 anvende en tidsramme og et programmeringsforløb, der er fælles for EU og medlemslandene
 • iværksætte en operationel ramme til en dagsorden for bistandseffektiviteten, arbejdsfordelingen, økonomisk gennemsigtighed, gensidig ansvarlighed mellem EU og udviklingslandene
 • anspore andre donorer til at følge dagsordenen for bistandseffektivitet.

Handlingsplan til en "genvej" til gennemførelsen af MDG

For at fremskynde gennemførelsen af MDG foreslår Kommissionen:

 • først og fremmest at fokusere på de stater og befolkninger, som er længst bagud, herunder særligt skrøbelige lande og lande, der har opnået det de ringeste resultater (MDG)
 • at sigte mod de MDG-lande der er længst bagud og styrke europæiske sektorspecifikke politikkers afsmitning, især inden for centrale sektorer som sundhed, uddannelse, fødevaresikkerhed og ligestilling af kønnene
 • atstyrke ejerskabet af milleniumsudviklingsmålene WMD i partnerlandene, især ved at indarbejde disse mål i landenes egne udviklingsstrategier og gennem en højnelse af kvaliteten af statistiske data
 • at vedtage et arbejdsprogram for politiksammenhæng til befordring af udvikling vedrørende alle de fælles europæiske politikker, som forventes at have en afsmitning på partnerlandene. Dette især inden for centrale områder som handel og økonomi, klimaændringer, fødevaresikkerhed, migration og sikkerhed
 • at fremme mobiliseringen af indenlandske ressourcer , især gennem en bedre national og intenational skatteforvaltning og en styrkelse af beskatningssystemerne i partnerlandene
 • at fremme regional integration og samhandel, som virker beskæftigelsesfremmende
 • at identificere og fremme nye finansieringskilder, herunder gennem offentlig-private partnerskaber, til sikring af stabile indkomster til en bæredygtig udvikling, herunder også i de fattigste og mest sårbare lande
 • at støtte strategier til tilpasning til og imødegåelse af klimaændringerne i partnerlandene, især ved at fremme samarbejde, forskning og adgang til grøn teknologi.
 • at skabe betingelser for langsigtet sikkerhed i betragtning af, at størstedelen af de lande, der er bagud med MDG er blevet sårbare på grund af væbnede konflikter
 • at give nye impulser til reformprocessen i den international forvaltningskultur for derved at fremme processens effektivitet og legitimitet ved bedre at inkludere de fattigste lande, hvis interesser ofte marginaliseres.

Disse mål skal tages i anvendelse af Rådet og EU-landene. Kommissionen skal gå videre med opfølgning af handlingsplanen og finasieringen af den.

Seneste ajourføring: 04.08.2010

Top