Help Print this page 
Title and reference
Chartret om grundlæggende rettigheder i praksis

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Chartret om grundlæggende rettigheder i praksis

Denne meddelelse præsenterer Kommissionens strategi for en effektiv anvendelse af Den Europæiske Unions (EU) Charter om grundlæggende rettigheder. Den diskuterer de grundlæggende rettigheders rolle i lovgivningsprocessen, herunder Kommissionens metodeanvendelse i processens forberedende fase, samt i gennemførelsen af EU-lovgivningen.

DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen af 19. oktober 2010 – Strategi for Den Europæiske Unions effektive gennemførelse af chartret om grundlæggende rettigheder [COM(2010) 573 endelig – Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

RESUMÉ

Med Lissabon-traktatens ikrafttræden den 1. december 2009 blev Den Europæiske Unions (EU) charter om grundlæggende rettigheder juridisk bindende. Chartrets nye status styrker EU's indsats for overholdelse af de grundlæggende rettigheder. Denne meddelelse beskriver en strategi for gennemførelse af chartret i den nuværende juridiske ramme.

Kommissionens strategi sigter mod at sikre en effektiv håndhævelse af de grundlæggende rettigheder, som chartret beskriver. I den sammenhæng skal EU gå foran med et godt eksempel med henblik på at:

 • sikre, at mennesker, der bor i EU, nyder de rettigheder, der er stadfæstet i chartret
 • opbygge gensidig tillid mellem EU-landene
 • opbygge offentlig tillid til EU's politikker
 • øge troværdigheden i EU's menneskerettighedsindsats udadtil.

En kultur i Kommissionen, der støtter grundlæggende rettigheder

Kommissionen gennemfører regelmæssige kontroller for at sikre, at de udarbejdede lovforslag og love overholder chartret. Den bør imidlertid styrke kontrollen i de forskellige departementer, der udarbejder lovforslag og love, og opbygge en "kultur, der understøtter grundlæggende rettigheder" i alle procedurens faser. Det er særligt vigtigt ved vurdering af forslagenes nødvendighed og proprotionalitet, især da nogle rettigheder er absolutte (f.eks. menneskelig værdighed, forbud mod tortur, osv.), hvor andre rettigheder under visse omstændigheder kan være indskrænkede.

Kommissionen følger en metodologi til at sikre en systematisk og grundig kontrol vedrørende overholdelse af de grundlæggende rettigheder i udkast til lovforslag under:

 • indledende høringer
 • konsekvensanalyser
 • udarbejdelse af udkast til love.

Kommissionen foretager også kontroller for at sikre, at chartret afspejles i ex post evalueringen af EU's instrumenter. Der er dog behov for en yderligere indsats for at anvende metodologien i praksis. Kommissionen vil være særlig opmærksom på forslag og retsakter, der rejser særlige spørgsmål om forenelighed med chartret, eller som specifikt tager sigte på at fremme en af chartrets grundlæggende rettigheder.

Chartret og lovgivningsprocessen

Kommissionens metodologi anvendes kun i lovgivningsprocessens indledende trin, og følgelig kan Kommissionens forslag efterfølgende blive ændret af Rådet eller Europa-Parlamentet uden en systematisk analyse af ændringernes konsekvenser og deres forenelighed med grundlæggende rettigheder. Kommissionen er derfor indstillet på at bistå de øvrige institutioner med effektivt at tage højde for de følger, som deres ændringsforslag har på gennemførelsen af chartret. I tilfælde, hvor ændringer til Kommissionens forslag ikke i tilstrækkelig grad sikrer overholdelse af de grundlæggende rettigheder, vil Kommissionen tydeligt give udtryk for sin uenighed i en nedsættelse af beskyttelsesstandarderne, og den vil til dette formål anvende de midler, den råder over, herunder at forslaget trækkes tilbage. Ændringsforslag, der rejser spørgsmål om forenelighed med chartret, skal omfattes af en åben interinstitutionel dialog.

Chartret og EU-landene

Bestemmelserne i chartret er udelukkende rettet til medlemsstaterne "når de gennemfører EU-retten". Følgende principper vil være vejledende for Kommissionens indsats for at sikre overholdelse af de grundlæggende rettigheder:

 • at minde EU-landene om deres pligt til at overholde chartret og bistå dem i gennemførelsen af EU-lovgivningen
 • at indføre traktatbrudsprocedurer mod et EU-land, der ikke overholder sine forpligtelser.

Information til offentligheden

Borgerne skal oplyses om de rettigheder, der er fastsat i chartret, og om, hvordan de kan håndhæve dem, når de krænkes, særligt hvad angår børns rettigheder. Det er vigtigt, at borgerne kender de til rådighed værende retsmidler, og at de har alle relevante oplysninger til hjælp for at søge erstatning. Derfor ønsker Kommissionen at gøre en målrettet og skræddersyet indsats for at lette kommunikationen, herunder:

 • yderligere oplysning om EU's rolle og beføjelser med hensyn til grundlæggende rettigheder
 • tiltag til at sikre, at praktisk information om de eksisterende retsmidler er til rådighed, helt konkret via e-justice portalen.

Årsrapporter om gennemførelsen af chartret

Med henblik på en status på gennemførelsen af chartret og for at sikre en løbende udveksling af synspunkter med Europa-Parlamentet og Rådet udarbejder Kommissionen årsrapporter om anvendelsen af chartret. Kommissionen udarbejder rapporterne i tæt samabejde med alle institutioner og relevante interessenter.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Beretning for 2011 om anvendelsen af EU’s charter om grundlæggende rettigheder [KOM (2012) 169 endelig – ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]. Efter en Eurobarometerundersøgelse, der har vist, at respondenter i hele EU ønsker bedre oplysning om EU’s charter om grundlæggende rettigheder, fastslår rapporten, at der dog ses et vist fremskridt med hensyn til at sikre en effektiv gennemførelse af chartret og fremhæver den vigtige udvikling i løbet af 2011. Rapporten konkluderer, at EU i 2011 traf konkrete foranstaltninger til en effektiv implementering af chartret. De omfattede:

 • en streng håndhævelse af borgernes ret til fri bevægelse
 • fremme af børns rettigheder gennem vedtagelse af en EU-dagsorden for børns rettigheder samt vedtagelse af nye regler om bekæmpelse af seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi
 • styrkelse af ofres rettigheder og processuelle rettigheder gennem forslag om et nyt sæt instrumenter for at sikre, at ofre behandles med respekt og værdighed
 • fremhævelse af Kommissionens konsekvente bekæmpelse af hadefuld tale, der opfordrer til fremmedhad og racisme
 • bidrag til EU’s konkurrenceevne – ret til effektive retsmidler af hensyn til håndhævelsen af EU’s erhvervsrelaterede lovgivning, der skal bidrage til vækst. Den sikrer, at virksomhederne effektivt kan gøre de rettigheder gældende, der er sikret i EU-lovgivningen.

Rapporten fremhæver ligeledes de vigtige skridt, der er taget til at udarbejde et forslag om nye EU-regler for databeskyttelse, der vil blive fremlagt i 2012.

Seneste ajourføring: 05.02.2013

Top