Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EU's retningslinjer vedrørende vold mod kvinder og piger

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

EU's retningslinjer vedrørende vold mod kvinder og piger

Disse retningslinjer beskriver Den Europæiske Unions (EU) operationelle målsætninger og inverventionsredskaber i indsatsen udadtil for at bekæmpe vold mod kvinder og piger, herunder alle former for diskrimination mod dem.

DOKUMENT

EU's retningslinjer vedrørende vold mod kvinder og piger og bekæmpelse af alle former for diskrimination mod dem. Rådet ("almindelige anliggender") af 8 december 2008 [Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

RESUMÉ

Vold mod kvinder og piger er et globalt og systemisk fænomen, der varierer alt efter den sociale, økonomiske, kulturelle og politiske kontekst i samfundene. Den har alvorlige følger for ofrenes fysiske og mentale sundhed og for samfundsudviklingen generelt. Den skyldes hovedsageligt økonomiske uligheder og ulige styrkeforhold mellem køn samt skikke, traditioner, religiøse værdier, politisk ustabilitet og væbnede konflikter.

Begrebet "vold mod kvinder" skal forstås som "enhver kønsbestemt voldshandling, der resulterer i eller sandsynligvis vil resultere i fysisk, seksuel eller psykologisk skade eller lidelse for kvinder, herunder trusler om sådanne handlinger, tvang eller vilkårlig frihedsberøvelse, hvad enten den forekommer i det offentlige liv eller privatlivet".

Med vedtagelsen af disse retningslinjer forpligter Den Europæiske Union (EU) sig politisk og langsigtet til at kæmpe for kvinders rettigheder. Indsatsen for at bekæmpe vold mod kvinder koncentreres om tre indbyrdes afhængige mål:

 • forebyggelse af vold
 • beskyttelse og støtte til ofrene
 • retsforfølgning af gerningsmændene.

For at realisere målene fastlægger disse retningslinjer følgende operationelle målsætninger:

 • fremme af ligestilling mellem mænd og kvinder og bekæmpelse af diskrimination mod kvinder, særligt i privatlivet og i lovgivning og offentlige politikker
 • indsamling af oplysninger om vold mod kvinder og udarbejdelse af indikatorer, hvortil EU vil udpege egnede værktøjer og støtte EU-landenes arbejde med dataindsamling
 • indførelse af effektive og samordnede strategier med en indsats på alle niveauer og i alle samfundets sektorer for at forebygge vold og beskytte ofrene
 • bekæmpelse af straffrihed for de ansvarlige for vold mod kvinder ved at sikre, at lovgivningen straffer vold mod kvinder og piger, samt tiltag til at sikre voldsofrenes retsadgang.

EU's interventionsredskaber

Interventionsredskaberne skal gøre det muligt at inddrage alle relevante aktører. De skal understøtte de operationelle målsætninger og anvendes i synergi med EU's øvrige retningslinjer vedrørende menneskerettigheder, såsom retningslinjerne vedrørende børns rettigheder og menneskerettighedsforkæmpere.

Som et af de generelle skridt skal vold mod kvinder og piger samt de former for diskrimination, der ligger bag, nævnes i alle forbindelser med tredjelande og regionale organisationer. Disse skridt skal især rettes mod den nationale retlige rammes overensstemmelse med staternes internationale standarder og forpligtelser på området og den effektive iværksættelse heraf samt opfølgningen. I den sammenhæng vil EU endvidere opfordre til undertegning af relevante konventioner og protokoller, især FN-konventionen om afskaffelse af alle former for diskrimination mod kvinder.

De konkrete supplerende tiltag til bekæmpelse af vold mod kvinder omfatter

 • fremme af opfordringen fra FN's særlige rapportør om vold mod kvinder i tilfælde, hvor vold mod kvinder er meget udbredt og i vidt omfang ikke straffes, og sikre, at dennes anbefalinger følges
 • observation af enhver retssag vedrørende vold mod kvinder og piger
 • støtte til kvinderettighedsforkæmpere og kvindelige menneskerettighedsforkæmpere
 • støtte til politikker og oplysningkampagner.

Ved særlig alvorlige enkelttilfælde, især vold begået eller tolereret af staten under krænkelse af internationale forpligtelser, vil EU overveje særlige skridt.

Vold mod kvinder og diskrimination, der fører til sådan vold, er en integreret del af EU's særlige dialoger om menneskerettigheder og om nødvendigt EU's andre politiske dialoger. I denne forbindelse vil EU opfølge anbefalinger og konklusioner fra de internationale og regionale mekanismer for beskyttelse af kvinders rettigheder. EU vil også fortsat fremme forebyggelse af vold mod kvinder internationalt, og særligt inden for FN.

EU-missionscheferne bør systematisk i deres rapporter vedrørende menneskerettigheder medtage en analyse af respekten for kvinders grundlæggende rettigheder. EU's særlige repræsentanter og udsendinge skal tage hensyn til kvinders rettigheder og medtage oplysninger herom i deres rapporter.

I det bilaterale og multilaterale samarbejde til forsvar for menneskerettighederne vil EU lægge særlig vægt på bekæmpelse af vold mod kvinder og piger. Det vil ske i tæt samarbejde med civilsamfundet, herunder på det retlige område og på uddannelsesområdet. Der vil blive lagt hovedvægt på samarbejde inden for rammerne af det europæiske initiativ for demokrati og menneskerettigheder. Dette samarbejde skal især tage sigte på at støtte programmer fra civilsamfundet på følgende områder:

 • lettere adgang til domstolsprøvelse og sundhedsydelser
 • forebyggelse af vold
 • styrkelse af kapaciteten i de nationale administrationer, relevante civilsamfundsorganisationer og andre faggrupper, der arbejder med vold mod kvinder, årsagerne hertil og konsekvenserne heraf.

Seneste ajourføring: 24.09.2010

Top