Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Produkter med dobbelt anvendelse

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Produkter med dobbelt anvendelse

EU kontrollerer eksport af produkter med dobbelt anvendelse, dvs. produkter, der kan anvendes til både civile og militære formål såsom uran, som kan anvendes til både elproduktion og nukleare våben. Disse kontroller har til formål at sikre, at de overholder internationale forpligtelser og ansvar, særligt i forbindelse med ikkespredning (dvs. forebyggelse af spredningen af nukleare våben).

DOKUMENT

Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 af 5. maj 2009 om en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse.

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

Den fastsætter et fælles system i Den Europæiske Union (EU) til kontrol af eksport, overførsel, transit og mæglervirksomhed (mellemhandlere, der køber og sælger på vegne af andre) i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse. Den fastsætter en fælles EU-kontrolliste og regler for gennemførelsen af forordningen. Der kræves en udførselstilladelse for at eksportere et produkt med dobbelt anvendelse fra EU- til et ikke-EU-land.

HOVEDPUNKTER

Produkter med dobbelt anvendelse er varer, der kan anvendes både til ikkeeksplosive formål og til på enhver måde at fremme fabrikation af nukleare våben eller andre nukleare sprænglegemer. Handel med varer med dobbelt anvendelse er steget støt i årenes løb og udgør en betydelig del af EU's udenrigshandel. I 2013 tegnede eksporten fra EU af kontrollerede produkter med dobbelt anvendelse sig for 85 mia. EUR.

Udførselstilladelse: Bilag I indeholder en liste over produkter med dobbelt anvendelse, som kræver godkendelse.

Eksporten af visse produkter med dobbelt anvendelse, som ikke er nævnt i bilag I, kan kræve godkendelse, når der er grund til at tro, at de er bestemt til anvendelse i forbindelse med et program for biologiske, kemiske, nukleare våben eller ballistiske missilvåben eller til overtrædelse af en våbenembargo.

I undtagelsestilfælde kan EU-landene pålægge yderligere kontroller på varer, der ikke er angivet på listen, af hensyn til den offentlige sikkerhed eller menneskerettigheder.

EU-landene anvender også restriktioner for mæglervirksomhed i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse samt for transit af sådanne produkter gennem EU.

Forordning (EU) nr. 388/2012 ajourfører bilag I. Den tilpasser det til de internationale regler og tilsagn i forbindelse med EU's deltagelse i Australien-Gruppen, Ordningen for kontrol af missilteknologi, Gruppen af leverandører af nukleart materiale, Wassenaararrangementet om kontrol med eksporten af konventionelle våben samt produkter og teknologi med dobbelt anvendelse og konventionen om kemiske våben.

Fri bevægelighed for produkter med dobbelt anvendelse inden for EU: med undtagelse af nogle følsomme produkter på listen i forordningens bilag I (som elektrisk aktiverede detonatorer) kan produkter med dobbelt anvendelse frit handles inden for EU.

Udførselstilladelser omfatter fire typer:

 • 1.

  Generelle EU-udførselstilladelser (EUGEA'er) tillader eksport af produkter med dobbelt anvendelse til visse lande under visse betingelser (se forordningens bilag II). De dækker:

  • eksport til lande som Australien, Canada, Japan, New Zealand, Norge, Schweiz og USA
  • eksport efter reparation/udskiftning
  • midlertidig eksport til udstillinger/messer
  • telekommunikation og kemikalier.
 • 2.

  Nationale udførselstilladelser (NGEA'er) kan udstedes af EU-lande, hvis de ligger i forlængelse af eksisterende EUGEA'er og ikke omhandler produkter, der er angivet i forordningens bilag II (f.eks. uran, humane og animalske patogener såsom visse vira, herunder ebola).

 • 3.

  Globale licenser udstedes af nationale myndigheder til én eksportør og kan dække flere produkter til flere lande eller slutbrugere.

 • 4.

  Individuelle licenser udstedes af nationale myndigheder til én eksportør og dækker eksport af et eller flere produkter med dobbelt anvendelse til én slutbruger eller modtager i et ikke-EU-land.

Netværk af udførselskontrolmyndigheder: Forordningen opretter et netværk af nationale udførselskontrolmyndigheder, som udveksler oplysninger.

Ajourføring af listen over produkter med dobbelt anvendelse

For at muliggøre regelmæssige ajourføringer af EU's lister over produkter med dobbelt anvendelse giver forordning (EU) nr. 599/2014 Europa-Kommissionen beføjelse til at vedtage retsakter. Hvis Europa-Parlamentet eller Rådet gør indsigelser, træder den delegerede retsakt ikke i kraft.

Den politiske revision af eksportkontrollen

Forordningen kræver, at Europa-Kommissionen udfører en politisk revision af eksportkontrollen. I oktober 2013 fremlagde Kommissionen en rapport om gennemførelses- og konsekvensanalyse for Rådet og Europa-Parlamentet. Den konkluderer, at den aktuelle ordning for kontrol med udførsel er baseret på et solidt retligt og institutionelt grundlag, men at den bør ajourføres for at kunne skabe den moderne kontrolkapacitet, som EU har brug for i fremtiden. I april 2014 blev en meddelelse, der skitserede en langsigtet vision for EU's strategiske eksportkontrol og konkrete politiske muligheder for moderniseringen af eksportkontrolsystemet, vedtaget. Kommissionen udfører i øjeblikket en konsekvensanalyse og planlægger at fremlægge ny lovgivning i starten af 2016.

Se Europa-Kommissionens websted om kontrol med produkter med dobbelt anvendelse for yderligere oplysninger.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 428/2009

27.8.2009

-

EUT L 134 af 29.5.2009, s. 1-269

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EU) nr. 1232/2011

7.1.2012

-

EUT L 326 af 8.12.2011, s. 26-44

Forordning (EU) nr. 388/2012

15.6.2012

-

EUT L129 af 16.5.2012, s. 12-280

Forordning (EU) nr. 599/2014

2.7.2014

-

EUT L 173 af 12.6.2014, s. 79-83

TILHØRENDE DOKUMENTER

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet - Revision af eksportkontrolpolitikken: Sikkerhed og konkurrenceevne i en verden i forandring (COM(2014) 244 final af 24.4.2014).

seneste ajourføring 01.03.2015

Top