Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EU-importtoldpræferencer for udviklingslande

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

EU-importtoldpræferencer for udviklingslande

Den Europæiske Unions arrangement med generelle toldpræferencer tilbyder udviklingslandene nedsættelser af toldafgifter på deres eksport til EU, hvilket hjælper dem med at sætte skub i økonomien.

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

I 2012 vedtog EU nye regler for at refokusere det system, som har været anvendt siden 1971. De gør systemet mere transparent og forudsigeligt for begunstigede lande, særligt set i lyset af de ændrede globale handelsmønstre i de seneste årtier. Systemet er rettet mod de lande, som har størst behov.

Det omfatter ikke lande, som allerede nyder godt af fordelene af frihandelsaftaler med EU eller andre »autonome« ordninger med blokken (som regel midlertidige og afventende mere omfattende, langsigtede aftaler med EU).

HOVEDPUNKTER

Ordningens tre dele

  • standard GSP ¾ takster for varer importeret fra et udviklingsland reduceres eller indstilles. Undtagelse ¾ dette gælder ikke lande, som af Verdensbanken er blevet klassificeret som lande med høj indkomst eller indkomst over middel i de tre år op til EU's opdatering af listen over begunstigede lande.
  • GSP+ (ansporende ordning) ¾ endnu lavere takster for lande, som ratificerer og gennemfører 27 specificerede internationale konventioner, der dækker menneske- og arbejdsrettigheder, miljø og god regeringsførelse.
  • EBA (Alt undtagen våben-initiativet) for mindst udviklede lande ¾ fuld told- og kvotefri import på alle varer fra lande, som af FN er defineret som de mindst udviklede lande, bortset fra våben.

Suspension af lande

EU kan i nogle tilfælde suspendere de lavere takster af grunde såsom:

  • krænkelse af grundlæggende principper i konventionerne om menneske- og arbejdsrettighederne
  • illoyale handelspraksisser
  • alvorlige mangler i toldkontrollen (f.eks. eksport eller forsendelse af illegale stoffer)
  • Hvis den nationale lovgivning i et land under GSP+-ordningen ikke længere inkorporerer de relevante konventioner (eller lovgivningen ikke er effektivt implementeret).

Diskontinuitet i landes udvikling

Nogle lande er fattige, men udvikler samtidig en yderst konkurrencedygtig eksportindustri. Så snart det sker, er der ikke behov for præferencer for vellykket indtrængen på EU's markeder.

GSP-arrangementet tilbagetrækker præferencer fra lande med en sådan konkurrencedygtig produktsektor med brug af en »gradueringsmekanisme«.

Mere stabil og forudsigelig

Den nye GSP, som er gyldig i ti år (mod den seneste ordnings tre år), giver importører og eksportører mere stabilitet og forudsigelighed.

Eksportørerne ved, at i tilfælde af, at der laves ændringer på listen over begunstigede lande, følger der en overgangsperiode på minimum et år. Landene har nu den sikkerhed, at de kun vil blive fjernet fra listen over begunstigede lande, hvis FN vurderer dem som lande med høj indkomst eller indkomst over middel tre år i træk.

Midlertidige importrestriktioner

EU kan anvende sikkerhedsforanstaltninger (midlertidige restriktioner), hvis import fra begunstigede lande forårsager eller truer med at forårsage »alvorlige vanskeligheder« for en EU-producent. EU kan også anvende tilsynsforanstaltninger for landbrugsprodukter. Ingen af disse foranstaltninger er blevet sat i kraft i den tid, arrangementet har eksisteret.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den trådte i kraft den 20. november 2012.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 978/2012 af den 25. oktober 2012 om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 732/2008 (EUT L 303 af 31.10.2012, s. 1-82)

Efterfølgende ændringer af forordning (EU) nr. 978/2012 er blevet integreret i grundteksten. Denne konsoliderede version er kun til orientering.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1213/2012 af 17. december 2012 om suspension af toldpræferencerne for visse GSP-begunstigede lande med hensyn til visse GSP-afsnit i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 978/2012 om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer (EUT L 348 af 18.12.2012, s. 11-13). Gældende indtil 31. december 2016.

seneste ajourføring 13.12.2015

Top