Help Print this page 
Title and reference
Kosmetik (fra 2013)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html FR html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Kosmetik (fra 2013)

Denne forordning erstatter fra den 11. juli 2013kosmetikdirektivet, som indtil nu har sikret den frie bevægelighed for produkter, samtidig med at den sikrer et højt brugerbeskyttelsesniveau. Forordningens bestemmelser har til formål at sikre forbrugersundhed og forbrugeroplysning ved at overvåge produkternes sammensætning og etikettering. Forordningen foreskriver ligeledes en sikkerhedsevaluering af produkterne og et forbud mod dyreforsøg.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1223/2009 af 30. november 2009 om kosmetiske produkter (EØS-relevant tekst).

RESUMÉ

Kosmetiske produkter er stoffer eller blandinger af stoffer, der er beregnet til at komme i kontakt med menneskekroppens overfladedele (hud, hårsystemer, negle osv.) eller med tænder eller mundhulens slimhinder, udelukkende eller hovedsagligt med det formål at rense dem, at parfumere dem, at ændre deres udseende, at beskytte dem, at holde dem i god stand eller at korrigere kropslugt.

Disse produkter er i fri handel på det indre marked, hvis de overholder denne forordning.

Overvågning af markedet

En ansvarlig person, som er hjemmehørende i Fællesskabet, skal udpeges for hvert produkt, som bringes på markedet. Denne person er garant for, at produktet overholder forordningens bestemmelser. Personen skal særligt garantere, at kravene om forbrugerbeskyttelse og forbrugeroplysning overholdes. Personen opbevarer et dossier med oplysninger om produktet, som er til rådighed for de offentlige myndigheder.

For at sikre produktets sporbarhed skal den ansvarlige person kunne identificere de forhandlere, til hvem de kosmetiske produkter er leveret, indtil tre år efter det pågældende parti af det kosmetiske produkt blev leveret og var til rådighed for forhandleren. Dette gælder også for alle andre, som er involveret i leveringskæden.

I tilfælde af at et produkt ikke opfylder bestemmelserne, skal den ansvarlige person tage foranstaltninger til at bringe produktet i overensstemmelse, trække det tilbage fra markedet eller hjemkalde det til produktionsvirksomheden i alle medlemsstater, hvor produktet er tilgængeligt. Hvis den ansvarlige person ikke tager alle behørige foranstaltninger, kan de kompetente nationale myndigheder tage de nødvendige korrigerende foranstaltninger.

Hvis et produkt, som opfylder forordningens bestemmelser, udgør eller kunne udgøre en alvorlig risiko for menneskers helbred, skal de kompetente nationale myndigheder tage alle de nødvendige, provisoriske foranstaltninger til at tilbagetrække, hjemkalde elle begrænse tilgængeligheden af produktet på markedet.

Begrænsninger for visse stoffer

Bilagene til denne forordning giver en fortegnelse over stoffer, som det er forbudt at bruge (bilag II), eller for hvilke brugen er begrænset (bilag III) i kosmetiske produkter. Visse farvestoffer (ud over dem i bilag IV), konserveringsmidler (ud over dem i bilag V) og ultraviolette filtre (ud over dem i bilag VI) er også forbudt.

Forordningen forbyder brugen af stoffer, som anses for værende kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske (CMR-stoffer) bortset fra særlige tilfælde. Den foreskriver en høj grad af beskyttelse af menneskers helbred, hvis der bruges nanomaterialer i kosmetiske produkter.

Forbrugeroplysning

Mærkningen af produkterne bidrager til forbrugerbeskyttelsen. Beholdere eller emballager skal være påført skriftlige oplysninger med uudslettelig, letlæselig og synlig skrift. Disse oplysninger omhandler

 • navn eller firmanavn og adresse på den person, der er ansvarlig for produktet
 • oprindelsesland for importerede produkter
 • vægt eller rumfang på fremstillingstidspunktet
 • seneste dato for brugen af produktet opbevaret under passende betingelser
 • sikkerhedsforanstaltninger ved brug, herunder for kosmetik til professionel brug
 • fabrikationspartinummer eller en reference, der gør det muligt at identificere produktet
 • fortegnelse over indholdsstoffer, dvs. alle stoffer eller blandinger, som er brugt med overlæg til fremstilling af produktet.

Medlemsstaten, hvor produktet stilles til rådighed for slutbrugeren, bestemmer, på hvilket sprog disse oplysninger skal udformes.

Dyreforsøg

Dyreforsøg skal erstattes med alternative metoder. Forordningen forbyder udførelse af dyreforsøg i Fællesskabet på:

 • slutprodukter
 • indholdsstoffer eller kombinationer af indholdsstoffer.

Forordningen forbyder også markedsføring i Fællesskabet af:

 • produkter, hvis endelige sammensætning har været genstand for dyreforsøg
 • produkter med indholdsstoffer eller kombinationer af indholdsstoffer, som har været genstand for dyreforsøg.

En undtagelse fra forbuddet mod markedsføring er meddelt indtil den 11. marts 2013 til at afprøve toksiciteten af stoffer, der benyttes i gentagne doser, og virkningen af bestemte stoffer på reproduktion samt for at undersøge produkternes toksikokinetik .

Undtagelsesvis kan en medlemsstat bede Kommissionen om at meddele en undtagelse efter at have hørt Den Videnskabelige Komité for Forbrugersikkerhed (VKF), hvorvidt et indholdsstof i udbredt brug, og som ikke kan erstattes, giver grund til alvorlig bekymring.

Komité

Kommissionen bistås af Det Stående Udvalg for Kosmetiske Produkter (DE) (EN) (FR).

Kontekst

Denne forordning er en omskrivning af direktiv 76/768/EØF som følge af de mange ændringer, der har været, og nye ændringer, der var påkrævet.

Den nye forordning gælder fra 2013; men der er dog visse af dens bestemmelser, der gælder fra den 1. december 2010: Det drejer sig om bestemmelser vedrørende kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske stoffer (CMR-stoffer).

REFERENCER

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Frist for gennemførelse i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 1223/2009

11.7.2013; 1.12.2010 (artikel 15 stk. 1 og 2, artikel 14, 16, 31 og 32) 11.1.2013 (artikel 16, stk. 3, andet afsnit)

-

EUT L 342 af 22.12.2009

TILHØRENDE DOKUMENTER

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET vedrørende dyreforsøg og markedsføringsforbud og status i forhold til metoder indenfor kosmetik [KOM (2013) 135 endelig udgave].

Meddelelsen bekræfter, at kommissionen er villig til at overholde deadlinen den 11. marts 2013 fastsat ved forordning om kosmetik om fuldstændigt at forbyde salget af kosmetik i den Europæiske Union, som er blevet testet på dyr. Kommissionen ønsker fortsat at støtte udviklingen af metoder, som kan fungere som alternativ til dyreforsøg eftersom det endnu ikke er muligt helt at annullere brugen af dyreforsøg. For at gennemføre dette har Kommissionen allokeret 238 mio. EUR til forskning mellem 2007 og 2011. Kosmetikindustrien har også bidraget med 25 mio. EUR til SEURAT initiativet mellem 2011-2015. Kommissionen ønsker at tilskynde tredjelande til at efterligne den Europæiske Union og udarbejde metoder, som kan fungere som alternativ til dyreforsøg, en prioritet for den Europæiske Union indenfor handel og internationale relationer.

Seneste ajourføring: 08.11.2013

Top