Help Print this page 
Title and reference
Grænseoverskridende betalinger i euro - EUR-Lex

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Grænseoverskridende betalinger i euro

Betalingstransaktioner (for eksempel via banker) inden for en medlemsstat eller mellem to medlemsstater skal have de samme omkostninger. Forordningen vedrører alle elektroniske betalingstransaktioner, herunder overførsler, opkrævninger, hævninger i pengeautomater, betalinger med debit- og kreditkort samt overførsel af midler.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 924/2009 af16. september 2009 om grænseoverskridende betalinger i Fællesskabet og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2560/2001 (EØS-relevant tekst).

RESUMÉ

Denne forordning sikrer, at nationale og grænseoverskridende betalinger inden for Fællesskabet underlægges ens regler, hvad angår bankgebyrer.

Anvendelsesområde

De pågældende betalinger skal gennemføres i euro eller i den nationale valuta i de medlemsstater, som ønsker at gennemføre forordningen. Således gælder, efter Sveriges anmodning, princippet om lige omkostninger også for betalinger, der gennemføres i svenske kroner.

Forordningen gælder ikke for betalinger, der gennemføres af udbydere af betalingstjenester for egen regning eller for andre, lignende udbydere Den gælder ej heller for vekselgebyrer.

Lige store gebyrer for betalinger

Serviceudbyderne skal opkræve de samme gebyrer for:

  • grænseoverskridende betalinger, dvs. elektroniske transaktioner, når betalerens, henholdsvis modtagerens betalingsserviceudbyder befinder sig i forskellige stater
  • nationale betalinger, dvs. elektroniske transaktioner, når de to udbydere befinder sig i samme stat.

Nemmere automatisering af betalinger

Betalingstjenesteudbyderen skal give hver kunde et internationalt bankkontonummer (IBAN) og hvis nødvendigt en bankidentifikationskode (BIC). Kunden skal benytte disse koder til sine grænseoverskridende transaktioner. Hvis han ikke gør det, kan han opkræves ekstra gebyrer. Serviceudbyderen skal oplyse kunden om størrelsen af de ekstra gebyrer, før transaktionen finder sted.

Fra 1. februar 2014 skal overførsler ske i overensstemmelse med SEPA (Single Euro Payments Area - Det fælles eurobetalingsområde) standarderne, hvad end de er nationale eller på tværs af grænserne.

Betalingsudbyderne vil fra den 1. februar 2016 ikke længere stille krav til betalingsudbyderne om at angive BIC ved grænseoverskridende overførsler.

Overholdelse af forordningens krav

Medlemsstaterne udnævner de kompetente myndigheder, som skal sørge for, at kravene i denne forordning overholdes.

Hvis bestemmelserne overtrædes af udbyderne, kan brugerne af tjenesterne eller andre interesserede parter klage til de nationale myndigheder.

Medlemsstaterne skal fastlægge procedurer for indgivelse af klage og for udenretlige klageveje. De udpeger eller opretter de dertil kompetente organer.

Medlemsstaterne bestemmer, hvilke sanktioner der skal anvendes ved overtrædelse af forordningen.

Grænseoverskridende samarbejde

De kompetente myndigheder og de organisationer, der har ansvaret for klageprocedurerne eller for de udenretlige klageveje, skal samarbejde med omhu for at løse grænseoverskridende tvister.

Kontekst

For at facilitere det indre markeds funktion. Det er nødvendigt at skabe et integreret marked for betalinger i euro, hvor der ikke er nogen forskel mellem national og grænseoverskridende betaling. For at sikre dette introducerer det fælles eurobetalingsområde (SEPA) en fælles betalingstjeneste, som omfatter hele den Europæiske Union og som erstatter den eksisterende nationale betalingstjeneste.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Frist for gennemførelse i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 924/2009

1.11.2009

-

EUT L 266 af 9.10.2009

Forordning (EU) nr. 260/2012

1.4.2012

-

EUT L 94 af 30.03.2012

TILHØRENDE DOKUMENTER

Meddelelse fra Kommissionen af 10. september 2009 om gennemførelsen af det fælles eurobetalingsområde: en køreplan for tidsrummet 2009-2012 [ KOM(2009) 471 endelig udgave - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Køreplanen, som Kommissionen har fremlagt, udpeger prioriteringerne for det fælleseuropæiske betalingsområde (SEPA) for 2009-2010. Disse prioriteringer vedrører de medlemsstater, som har indført Euroen, eller som forbereder sig på dette, samt Sverige. Prioriteringerne skal gøre det muligt at:

  • accelerere finansielle produkters og betalingsstandarders overgang til SEPA-produkter
  • øge synligheden af SEPA og tilhørende produkter
  • gennemføre det juridiske grundlag for SEPA og styrke overensstemmelsen mellem SEPA-standarderne og standarderne fra Det Europæiske Betalingsråd
  • sikre standardisering, interoperabilitet og sikkerhed for betalingstransaktioner
  • forbedre styringen af SEPA gennem etableringen af en ny kompetent struktur på europæisk plan.

Meddelelse 2002/C fra Kommissionen 165/08 af 11. juli 2002 i henhold til artikel 9 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2560/2001 [EU-Tidende C 165 af 11.7.2002].

Den 28. juni 2002 modtog Kommissionen meddelelse om de svenske myndigheders beslutning om, at forordningen også skal omfatte den svenske krone.

06.12.2013

Top