Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Søgsmål med påstand om forbud på området forbrugerbeskyttelse - EUR-Lex

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Søgsmål med påstand om forbud på området forbrugerbeskyttelse

Søgsmål med påstand om forbud skal være tilstrækkeligt effektive for at bringe lovovertrædelser, som skader forbrugernes kollektive interesser, til ophør. Nærværende harmonisering af de nationale lovgivninger på dette område sigter på at styrke den gode funktion af det indre marked.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/22/EF af 23. april 2009 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser (kodificeret udgave) (EØS-relevant tekst).

RESUMÉ

Søgsmålene med påstand om forbud har til hensigt at bringe lovovertrædelser, som går imod forbrugernes kollektive interesser, til ophør. Tilnærmelsen af lovgivningerne, som iværksættes ved dette direktiv, gør det muligt at øge effektiviteten af disse søgsmål samt af det indre markeds gode funktion.

De her betragtede overtrædelser omfatter blandt andet forbrugerkredit, pakkeferier og pakketure, urimelige bestemmelser i kontrakter, som indgås med forbrugere, aftaler vedrørende fjernsalg og urimelige handelspraksis. De pågældende direktiver anføres i bilag I.

Søgsmålene med påstand om forbud kan resultere i, at:

  • en overtrædelse bringes til ophør eller forbydes, i givet fald som en hastesag
  • de fortsatte virkninger af overtrædelsen fjernes, for eksempel ved offentliggørelse af afgørelsen
  • den sagsøgte tvinges til at gennemføre en afgørelse, ved at vedkommende pålægges en tvangsbøde.

Med forbehold for internationale privatretsbestemmelser er den gældende ret normalt enten den i medlemsstaten, hvor overtrædelsen er begået, eller i den, hvor den har haft virkninger.

Organer/organisationer, som har beføjelse til at indlede et søgsmål med påstand om forbud, er de, som har en legitim interesse i, at forbrugernes kollektive interesser respekteres, og at det indre marked fungerer godt. Dette er tilfældet med uafhængige offentlige organer, som specifikt har til opgave at beskytte forbrugernes kollektive interesser, eller med forbrugerbeskyttelsesorganisationer. En liste over disse blev udfærdiget af hver medlemsstat og udgivet i en meddelelse fra Kommissionen i 2013.

En fortegnelse over godkendte myndigheder, som kan handle i tilfælde af overtrædelser inden for Fællesskabet, er opstillet af Kommissionen og offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende. I givet fald skal de godkendte organer/organisationer på fortegnelsen være i stand til at rette henvendelse til de retlige eller administrative myndigheder i den medlemsstat, hvor overtrædelsen har fundet sted.

Den medlemsstat, hvor et søgsmål skal indgives, kan træffe afgørelse om nødvendigheden af en forudgående høring mellem parterne med eller uden tilstedevær af et godkendt organ/organisation fra medlemsstaten. Hvis overtrædelsen varer ved ud over en frist på to uger efter modtagelse af kravet om høring, kan søgsmålet med påstand om forbud indledes øjeblikkeligt.

Kontekst

Direktiv 98/27/EF ophæves pr. 29. december 2009 ved direktiv 2009/22/EF. Sidstnævnte medtager de efterfølgende ændringer til direktiv 98/27/EF.

REFERENCER

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Frist for gennemførelse i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2009/22/EF

29.12.2009

1.1.2001

EUT L 110 af 1.5.2009

TILHØRENDE DOKUMENTER

Meddelelse fra Kommissionen om artikel 4, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/22/EF om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser, der kodificerer direktiv 98/27/EF, vedrørende nationale organer/organisationer, som er beføjet til at anlægge søgsmål i medfør af artikel 2 i ovennævnte direktiv [De Europæiske Fællesskabers Tidende C 97 af 31.3.2012].

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/11/EU af 21. maj 2013 om alternativ tvistbilæggelse i forbindelse med tvister på forbrugerområdet og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 og direktiv 2009/22/EF [Den Europæiske Unions Tidende L165 af 18.6.2013].

Dette direktiv generaliserer og harmoniserer alternativ tvistbilæggelse i forbindelse med forbrug inden for EU. Det giver forbrugerne adgang til enkle, effektive, hurtige og billige måder at løse tvister på, både nationalt og på tværs af grænser. Dette indbefatter tvister, der kan opstå ved salg af varer eller tjenesteydelser. Direktivet gælder udelukkende klager indgivet af forbrugere mod handelsdrivende og dækker både kontrakter indgået online og offline.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 524/2013 af 21. maj 2013 om onlinetvistbilæggelse i forbindelse med tvister på forbrugerområdet og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 og direktiv 2009/22/EF [Den Europæiske Unions Tidende L 165 af 18.6.2013].

Denne forordning, som er et tillæg til direktiv 2013/11/EU, sørger for etableringen af en platform for online tvistbilæggelse. Den tilbyder forbrugere og handelsdrivende et enkelt indløbspunkt for alternativ tvistbilæggelse ved tvister, der er opstået som resultat af salg online og ved tjenesteydelseskontrakter indgået mellem en forbruger og en handelsdrivende i EU ved hjælp af de organer, der kan kontaktes via platformen.

Meddelelse fra Kommissionen om artikel 4, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/22/EF om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser, der kodificerer direktiv 98/27/EF, vedrørende nationale organer/organisationer, som er beføjet til at anlægge søgsmål i medfør af artikel 2 i ovennævnte direktiv [Den Europæiske Unions Tidende C 323 af 8.11.2013].

Seneste ajourføring: 09.04.2014

Top