Help Print this page 
Title and reference
Timeshares og længerevarende ferieprodukter

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Timeshares og længerevarende ferieprodukter

Den europæiske lovgivning regulerer de rettigheder og forpligtelser, der følger af kontrakter om køb af timeshares og lignende produkter. Denne harmonisering tilsigter at styrke forbrugerbeskyttelsen, herunder i forbindelse med kontrakter af international karakter.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/122/EF af 14. januar 2009 om beskyttelse af forbrugerne i forbindelse med visse aspekter ved timeshareaftaler, aftaler om længerevarende ferieprodukter, videresalgs- og bytteaftaler (EØS-relevant tekst).

RESUMÉ

Markedet for timeshareprodukter * og lignende er i udvikling. Dette direktiv harmoniserer bestemte aspekter af markedsføring, salg og videresalg * af denne type produkter.

Disse bestemmelser gør det muligt at udstrække den beskyttelse, som Fællesskabets regler i forvejen yder forbrugere af timeshares, langtidsferier * samt bytte- * og videresalgsaftaler. De gælder for kontrakter, som indgås med erhvervsdrivende.

Ret til oplysninger

Forud for indgåelsen af en aftale skal forbrugeren modtage oplysninger om den ejendom, han står for at anskaffe, om hans rettigheder og om de samlede omkostninger i forbindelse med kontrakten. Han skal oplyses, hvorvidt der findes en fortrydelsesret, om dens varighed og om betingelserne for at udøve den. Disse oplysninger er en integrerende del af aftalen og kan ikke ændres.

Oplysningerne gives gratis på et varigt medium og en standardformular tilpasset aftaletypen (bilag I-IV). Oplysningerne skal være klare, forståelige og præcise. Forbrugeren kan vælge, på hvilket sprog disse oplysninger skal gives, det kan være sproget i hans bopælsland eller hans nationalsprog, forudsat at det er et officielt sprog i Den Europæiske Union (EU).

Medlemsstaterne skal sikre, at forbrugeren får besked om retten til førkontraktlige oplysninger, når han modtager reklamemateriale eller deltager i et salgsarrangement.

Indgåelse af aftalen

Kontrakten skal fremlægges skriftligt på papir eller på et andet varigt medium. Forbrugeren vælger det sprog, på hvilket kontrakten skal udformes, det være sig sproget i hans bopælsland eller hans nationalsprog, forudsat at det er et officielt EU-sprog, og at kravene i den medlemsstat, som er hans opholdsland, overholdes. Forbrugeren skal modtage mindst ét eksemplar af aftalen på det tidspunkt, den indgås.

Fortrydelsesret

Direktivet udvider forbrugerens fortrydelsesret, som, når den udøves, ophæver parternes forpligtelser samt supplerende aftaler. Fortrydelsesretten kan udøves uden begrundelse inden for en frist på fjorten kalenderdage. Fristen regnes fra underskrivelsen eller modtagelsen af aftalen eller andet bindende dokument.

Denne mulighed, som tilbydes kunden, skal beskrives i den førkontraktuelle standardoplysningsformular. Hvis denne forpligtelse ikke overholdes, udvides fortrydelsesfristen til ét år og fjorten dage. Såfremt den erhvervsdrivende ikke har udleveret de førkontraktlige oplysninger, kan fortrydelsesretten udøves inden for tre måneder og fjorten dage,

Forudbetaling og betaling

Forudbetaling, garantistillelse, reservation af et beløb eller anerkendelse af gæld eller andet vederlag fra forbrugeren til den erhvervsdrivende eller tredjepart må ikke ske inden udløbet af fortrydelsesfristen.

For så vidt angår videresalgsaftaler er forudbetaling forbudt, før salget er gennemført, eller før aftalen er afsluttet på anden måde.

Betalinger i henhold til længerevarende feriekontrakter skal ske med lige store årlige afdrag. Efter betaling af det andet afdrag kan forbrugeren bringe aftalen til ophør uden derved at pådrage sig sanktioner, hvis han reagerer inden for 14 kalenderdage efter modtagelse af betalingsopkrævningen.

Opsigelse af tilknyttede aftaler

Hvis forbrugeren benytter sig af sin fortrydelsesret, ophæves enhver kontrakt, der er tilknyttet hovedaftalen, automatisk. Forbrugeren skal ikke betale nogen opsigelsesafgift. Betingelserne for opsigelse af disse aftaler fastsættes af medlemsstaterne.

Internationale aftaler

De rettigheder, som er nedfældet i dette direktiv, kan også gælde for aftaler, der er underlagt loven i et land uden for Den Europæiske Union, såfremt:

  • en fast ejendom, som et omfattet af aftalen, befinder sig på Fællesskabets område
  • det ikke drejer sig om fast ejendom, men den erhvervsdrivende udøver sin virksomhed i en medlemsstat.

Bilæggelse af tvister

Medlemsstaterne sørger for, at forbrugeren oplyses om de klagemuligheder, som den nationale lovgivning giver. De tilskynder til, at der etableres procedurer for udenretlig bilæggelse.

Kontekst

Dette direktiv ophæver direktiv 94/47/EF for derved at tage hensyn til udviklingen ferieproduktmarkedet.

Definitioner

  • Timeshare: vedrører en aftale af mere end et års varighed, hvorved en forbruger mod vederlag erhverver retten til at benytte et eller flere logier med overnatningsmulighed i mere end én brugsperiode.
  • Længerevarende ferie: vedrører en aftale af mere end et års varighed, hvorved en forbruger mod vederlag primært erhverver retten til at få rabatter eller andre fordele i forbindelse med logi.
  • Bytte: aftale, hvorved en forbruger mod vederlag deltager i en bytteordning, hvorefter vedkommende får brugsret til et logi med overnatningsmulighed eller andre tjenesteydelser og til gengæld giver andre personer midlertidig adgang til at udnytte de rettigheder, som han har i kraft af sin egen aftale.
  • Videresalgsaftale: hvorved en erhvervsdrivende mod vederlag bistår en forbruger med at sælge eller købe brugsretten til en ejendom eller et produkt.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2008/122/CEEF

2.2.2009

23.2.2011

EUT L 33 af 3.2.2009

Seneste ajourføring: 05.06.2009

Top