Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Forebyggelse af tobaksrygning

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Forebyggelse af tobaksrygning

Denne henstilling har til hensigt at tilskynde medlemsstaterne til at styrke bekæmpelsen af tobaksforbrug, især med henblik på forebyggelse af tobaksrygning blandt børn og unge.

DOKUMENT

Rådets henstilling 2003/54/EF af 2. december 2002 om forebyggelse af rygning og om initiativer til forbedring af bekæmpelse af tobaksrygning [Den Europæiske Unions Tidende L 22 af 25.1.2003].

RESUMÉ

I overensstemmelse med EF-traktatens artikel 152 tilstræber Fællesskabet at sikre et højt niveau for folkesundhedsbeskyttelsen ved at bidrage til medlemsstaternes politikker. Tobaksrygning er den almindeligste af de dødsårsager, der kan forebygges, i Europa. Tobaksindustrien fremmer tobaksforbruget gennem sine reklame-, marketing- og salgsfremmende strategier, og bidrager således til at øge den døds- og sygdomsrate, som knytter sig til brug af tobaksvarer. Nogle af dens strategier er specielt målrettet mod unge i skolealderen. Undersøgelser har konkret vist, at 60 % af rygerne begynder at ryge, inden de er tretten år, og 90 %, inden de er atten. Derfor drejer denne henstilling sig specifikt om forebyggelse af tobaksrygning blandt børn og unge.

De foreslåede foranstaltninger supplerer bestemmelserne i direktivet om tobaksvarer, vedtaget i 2001, såvel som dem i direktivet om reklame og sponsorering til fordel for disse produkter, som blev vedtaget i maj 2003. De europæiske lovgivere har desuden set til, at disse foranstaltninger hænger sammen med dem, der er vedtaget med WHO's rammekonvention om tobakskontrol (EN) (ES) (FR), som endnu var under forhandling, da denne henstilling blev vedtaget.

Begrænsning af udbuddet af tobaksvarer til børn og unge

Henstillingen tilskynder medlemsstaterne til at vedtage lovgivnings- og/eller administrative foranstaltninger med henblik på at hindre salg af tobaksvarer til børn og unge, for eksempel ved at:

 • pålægge sælgere af tobaksvarer at sikre sig, at køberne har den nødvendige alder som fastsat i de nationale love;
 • fjerne tobaksvarer fra selvbetjeningshylder;
 • begrænse adgangen til salgsautomater;
 • begrænse fjernsalg, for eksempel via internettet;
 • forbyde salg af slik og legetøj, som er beregnet til børn og fremstillet med den hensigt, at varen eller emballagen skal ligne en tobaksvare;
 • forbyde stykvis salg af cigaretter eller i pakker med færre end 19 styk.

Begrænsning af reklamering og salgsfremstød for tobaksvarer

Henstillingen opfordrer medlemsstaterne til at vedtage forholdsregler til at forbyde følgende former for reklamering og salgsfremstød:

 • brug af tobaksvaremærker på andet end tobaksvarer;
 • brug af reklamegenstande (askebægere, tændere, parasoller etc.) og af tobaksvareprøver;
 • brug og videregivelse af salgsfremmende teknikker som rabatter, gaver, præmier eller muligheder for at deltage i en konkurrence eller et reklamespil;
 • brug af skilte, plakater og andre inden- eller udendørs reklameteknikker (for eksempel reklamer på salgsautomater med tobaksvarer);
 • biografreklamer.

Foranstaltninger over for tobaksfabrikanter

Medlemsstaterne opfordres til at træffe foranstaltninger til at tvinge tobaksfabrikanterne til at oplyse deres udgifter til reklame, marketing, sponsorater og salgsfremstød.

Beskyttelse mod passiv rygning

Medlemsstaterne tilskyndes til at vedtage lovgivning for at sikre en hensigtsmæssig beskyttelse mod passiv rygning på arbejdspladser, på lukkede offentlige steder og i offentlige transportmidler. Det anbefales navnlig, at der tages særligt hensyn til undervisningsinstitutioner, til institutioner, hvor der foretages helbredspleje, og til børneplejeinstitutioner.

Andre foranstaltninger

Henstillingen opfordrer medlemsstaterne til at styrke de programmer, som har til hensigt at afskrække fra at begynde at ryge og til at komme ud af tobaksafhængighed. De opfordres ligeledes til at vedtage og iværksætte hensigtsmæssige foranstaltninger med hensyn til tobakspriser for at afskrække fra brug af tobak.

Opfølgning

Hvert andet år skal medlemsstaterne informere Kommissionen om virkningerne af denne henstilling. Senest ét år efter at have modtaget disse informationer fra medlemsstaterne skal Kommissionen fremlægge en rapport om gennemførelsen af de foreslåede foranstaltninger, i hvilken den kan overveje nødvendigheden af nye handlinger.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/33/EF af 26. maj 2003 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om reklame for tobaksvarer og sponsorering til fordel for disse [Den Europæiske Unions Tidende L 152 af 20.6.2003].

Dette direktiv har til formål at forbyde reklamer for tobaksvarer i trykte medier, radio og tv og informationssamfundets tjenester. Formålet er også at forbyde sponsorering af arrangementer, som har virkninger på tværs af grænserne, og som er til fordel for tobaksvarer.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/37/EF af 5. juni 2001 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer [Den Europæiske Unions Tidende L 194 af 18.7.2001].

Dette direktiv regulerer fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer i EU-medlemsstaterne. Det vedrører blandt andet advarslen på pakkerne, forbud mod tekster som »mild« eller »light«, cigaretternes maksimale indhold af nikotin, tjære og kulilte samt forbud mod tobak, som indtages oralt.

Seneste ajourføring: 30.05.2006

Top