Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Reklame og sponsorering til fordel for tobaksvarer (trykte medier, radio og tv, informationssamfundet)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Reklame og sponsorering til fordel for tobaksvarer (trykte medier, radio og tv, informationssamfundet)

Ved dette direktiv indføres et EU-dækkende forbud mod reklame for tobaksvarer i trykte medier, radio og tv og informationssamfundets tjenester. Formålet er også at forbyde sponsorering af arrangementer, som har virkninger på tværs af grænserne, og som er til fordel for tobaksvarer.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/33/EF af 26. maj 2003 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om reklame for tobaksvarer og sponsorering til fordel for disse.

RESUMÉ

Anvendelsesområde

Ved dette direktiv tilsigtes en indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om reklame for og salgsfremme af tobaksvarer. Direktivet vedrører ikke spørgsmål i forbindelse med indirekte reklame, overvågning af tobaksvirksomheders reklamebudget eller salg via cigaretautomater. Disse spørgsmål vil blive behandlet i en henstilling fra Rådet. Direktivet berører heller ikke spørgsmålet om fjernsynsreklamer, da direktiv 2007/65/EF Direktiv om fjernsyn uden grænser allerede forbyder alle former for fjernsynsreklamer for cigaretter og andre tobaksvarer.

Forbud mod og begrænsning af reklamer for tobaksvarer

Reklame for tobaksvarer er generelt forbudt i:

  • trykte medier (aviser og andre publikationer)
  • informationssamfundets tjenester
  • enhver form for radio- og tv-programmer.

Reklame er kun tilladt i publikationer, der udelukkende henvender sig til fagfolk i tobaksbranchen, og i publikationer, der udgives og trykkes i tredjelande, hvis de ikke hovedsageligt er bestemt for fællesskabsmarkedet.

Sponsorering

Radio- og tv-programmer eller internationale arrangementer må ikke sponsoreres af foretagender, der har til formål eller som effekt at fremme tobaksvarer. Gratis uddeling af tobaksvarer i forbindelse med sponsorering af sådanne arrangementer er heller ikke tilladt.

Sponsorering af arrangementer eller aktiviteter, der ikke har en grænseoverskridende virkning, er dog ikke omfattet af direktivet.

Sanktioner

Medlemsstaterne skal fastsætte en effektiv og forholdsmæssig sanktionsordning, der skal anvendes i tilfælde af manglende overholdelse af de nationale bestemmelser, der er vedtaget til gennemførelse af dette direktiv.

Gennemførelse

Kommissionen har oprettet en uformel kontaktgruppe om tobaksreklame bestående af embedsfolk fra medlemsstaterne. Gruppen formidler udveksling af god praksis og information vedrørende anvendelse af direktivet.

På nationalt plan afhænger gennemførelsen af de offentlige myndigheder samt af de ikke-statslige organisationers direkte klageret.

Baggrund

Nærværende direktiv er en opfølgning på direktivet fra juni 2001 om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer og indgår i den overordnede strategi til bekæmpelse af rygning, som aktivt føres af De Europæiske Fællesskaber.

Denne indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger gennem fælles bestemmelser om reklamer for tobak tager ligeledes sigte på at sikre et højt sundhedsbeskyttelsesniveau. Tobaksvarer er årligt skyld i over 650.000 menneskers død i EU.

Denne tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om reklame for og sponsorering til fordel for tobaksvarer kan fjerne enhver risiko for konkurrencefordrejning i det indre marked, som skyldes forskelle i de nationale bestemmelser.

Dette direktiv erstatter direktiv 98/43/EF af 6. juli 1998, som blev annulleret af Domstolens afgørelse C-376/98 af 5. oktober 2000, da visse af bestemmelserne ikke var i overensstemmelse med det retsgrundlag, som direktivet var vedtaget på. Efter en anmodning fra Forbundsrepublikken Tyskland fandt Domstolen, at direktivet, i strid med den lovgivende magts erklærede hensigter, ikke havde til formål at lette gennemførelsen af det indre marked. Efter Domstolens opfattelse havde direktivet udelukkende til formål at beskytte folkesundheden, som med enkelte undtagelser hører til medlemsstaternes kompetenceområder. Domstolen bekræftede i sin afgørelse C-380/03 af 12. december 2006, at direktiv 2003/33/EF er det gældende retsgrundlag.

De Europæiske Fællesskaber bidrager til etablering af internationale retningslinjer mod reklamer fra tredjelande. En rammekonvention om bekæmpelse af tobaksrygning blev vedtaget i maj 2003 af Verdenssundhedsorganisationen (WHO) (EN) (ES) (FR). I denne første internationale traktat, som er forhandlet i WHO's regi, fastlægges en række bindende internationale regler, som skal supplere dette direktivs bestemmelser.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2003/33/EF

20.6.2003

31.7.2005

EUT L 152 af 20.6.2003

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/37/EF af 5. juni 2001 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer. Ved dette direktiv reguleres fremstillingen, præsentationen og salget af tobaksvarer i EU-medlemsstaterne. Direktivet omhandler navnlig sundhedsadvarslerne på emballagen, forbuddet mod forskellige betegnelser såsom "mild" og "light", cigaretternes maksimumsindhold af nikotin, tjære og kulilte samt forbuddet mod tobak, der indtages oralt.

Rådets henstilling 2003/54/EF af 2. december 2002 om forebyggelse af rygning og om initiativer til forbedring af bekæmpelse af tobaksrygning [Den Europæiske Unions Tidende L 22 af 21.1.2003]. Formålet med denne henstilling er at opfordre medlemsstaterne til at forstærke bekæmpelsen af tobaksrygning, navnlig med henblik på at styrke forebyggelsen af tobaksrygning hos børn og unge.

Seneste ajourføring: 18.05.2011

Top