Help Print this page 
Title and reference
Fællesskabets strategi til reduktion af alkoholrelaterede skader

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Fællesskabets strategi til reduktion af alkoholrelaterede skader

I denne meddelelse fastsættes en EU-strategi til støtte for medlemsstaterne i deres bestræbelser på at reducere skader i forbindelse med et skadeligt og farligt alkoholforbrug. Den fastsætter således, hvilke områder der skal prioriteres, indkredser de forskellige aktionsniveauer og kortlægger de foranstaltninger, som medlemsstaterne har iværksat for at fremme god praksis. Kommissionens foranstaltninger skal supplere de nationale strategier på området.

DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen af 24. oktober 2006 "En EU-strategi til støtte for medlemsstaterne i deres bestræbelser på at reducere alkoholrelaterede skader" [KOM(2006) 625 endelige - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

RESUMÉ

Denne strategi tager specifikt sigte på det skadelige og farlige alkoholforbrug og ikke på selve produkterne. Målet er at reducere skaderne i forbindelse med et sådant forbrug både på det sundhedsmæssige plan og med hensyn til de økonomiske og sociale konsekvenser.

Fem hovedtemaer

Strategien omfatter fem prioriterede områder med henblik på at reducere det skadelige og farlige forbrug af alkohol i Den Europæiske Union. For hver af disse fem områder fremlægges der en begrundelse for aktionen, og der gives eksempler på god praksis i de forskellige medlemsstater.

Beskytte unge og børn

Tre mål vil blive søgt virkeliggjort:

  • reducere mindreåriges alkoholforbrug og reducere farligt alkoholforbrug blandt unge
  • reducere skaderne for børn i familier med alkoholproblemer
  • reducere indtagelse af alkohol under graviditet.

Den offentlige politik kan effektivt medvirke til at begrænse unges skadelige alkoholforbrug. Eksempler på foranstaltninger, der er blevet gennemført i medlemsstaterne, er begrænsninger, hvad angår salg, adgang til alkohol og reklame, som kan influere de unge.

På dette område kan alkoholindustrien og detailhandelen spille en afgørende rolle.

Bekæmpe spirituskørsel

Ca. hver fjerde trafikulykke skyldes alkohol. Blandt unge er trafikulykker den hyppigste dødsårsag.

Risikoen for alkoholrelaterede trafikulykker stiger med førerens alkoholkoncentration i blodet. Derfor har alle medlemsstater indført promillegrænser. God praksis på området omfatter hyppige stikprøvekontroller i form af alkoholtest og undervisnings- og oplysningskampagner. Et andet eksempel er indførelsen af en lavere grænse eller en grænse på nul for alkoholkoncentration i blodet for unge bilister og for chauffører i offentlige transportmidler samt førere af last- og varebiler.

Reducere alkoholrelaterede skader blandt voksne

Strategien tager sigte på at:

  • reducere alkoholrelaterede kroniske fysiske og psykiske sygdomme
  • reducere antallet af alkoholrelaterede dødsfald
  • informere forbrugerne således, at de kan træffe et velovervejet valg
  • reducere alkoholrelaterede skader på arbejdspladsen.

Skadelig og farlig indtagelse af alkohol er en af hovedårsagerne til for tidlig død. Den har også en negativ indvirkning på produktiviteten (sygefravær f.eks.).

En række tiltag ser ud til at kunne forebygge alkoholrelaterede skader blandt voksne og afværge de negative konsekvenser på arbejdspladsen. Det drejer sig bl.a. om håndhævelse af reglerne om alkoholbevilling, uddannelse af tjenere, initiativer på arbejdspladsen og kampagner, som fremmer et moderat alkoholforbrug.

Gennemføre oplysningskampagner

Strategien går ud på at øge EU-borgernes bevidsthed om konsekvenserne af et skadeligt og farligt alkoholforbrug for sundheden, arbejdsevnen og bilkørslen.

Af foranstaltninger på dette område kan nævnes gennemførelse af omfattende og grundige uddannelsesprogrammer vedrørende sundhed, der påbegyndes i barndommen og ideelt set fortsætter i ungdommen. Denne type af tiltag kan øge bevidstheden om alkoholens farer og begrænse risikofyldt adfærd. Oplysningskampagner i medierne som f.eks. Euro-Bob mod spirituskørsel kan også bruges til at informere og bevidstgøre.

Indsamle pålidelige data

Kommissionen vil udarbejde og opdatere statistikker om alkoholforbruget og virkningen af de politiske foranstaltninger. Disse oplysninger kan være en støtte for udarbejdelsen og gennemførelsen af foranstaltninger mod et skadeligt og farligt alkoholforbrug.

Aktionsniveauer

Aktioner på nationalt niveau

Medlemsstaterne har hovedansvaret for den nationale alkoholpolitik. De fleste af dem har gennemført lovgivning og politikker vedrørende alkoholmisbrug. Endvidere meddelte femten medlemsstater i 2005, at de havde vedtaget nationale handlingsplaner eller havde oprettet koordineringsorganer for alkoholpolitik.

Spektret af foranstaltninger, som er blevet gennemført i medlemsstaterne, er meget bredt og omfatter initiativer som f.eks. uddannelse, oplysning, færdselskontrol, fastsættelse af promillegrænser, tilladelser til salg af alkohol samt fastsættelse af niveauet for alkoholbeskatning.

Europa-Kommissionens foranstaltninger

EU's rolle, når det gælder denne strategi, er at supplere medlemsstaternes indsats, tilføje en merværdi til deres initiativer og løse problemer, som ikke kan løses på nationalt plan.

Kommissionen vil bl.a. medvirke gennem to fællesskabsprogrammer:

Koordinering af aktioner på EU-niveau

Kommissionen vil søge at forbedre den indbyrdes sammenhæng mellem politikker, som har indvirkning på foranstaltninger, som er blevet truffet på alkoholområdet. Kommissionen har også til hensigt at oprette et forum for alkohol og sundhed inden juni 2007, som skal samle eksperter fra interesseorganisationer samt repræsentanter for medlemsstaterne og EU-institutionerne. Forummet vil støtte gennemførelsen af den europæiske strategi på alkoholområdet.

Kommissionen vil i samarbejde med interessenter fremme en ansvarlig markedsføring af alkoholholdige drikkevarer særlig med hensyn til reklamer. Et at målene med dette samarbejde vil være at nå frem til en aftale med repræsentanter for en række berørte sektorer (restauranter, producenter, medier og reklamebranchen osv.) om en kodeks for markedsføring, der skal gennemføres på nationalt niveau og på EU-niveau. Kommissionen vil desuden regelmæssigt foretage en undersøgelse af reklamepraksis og virkningen af selvreguleringskodekserne på unges drikkevaner og erhvervslivets overholdelse af disse kodekser.

Kontekst

Alkoholmisbrug udgør et alvorligt folkesundhedsproblem i EU. Det skønnes, at alkohol er skyld i 7,4 % af alle sundhedsproblemer og for tidlige dødsfald i EU. De unge er særlig udsatte: i aldersgruppen 15-29 år skyldes 10 % af dødsfaldene blandt unge kvinder og 25 % af dødsfaldene blandt unge mænd et skadeligt alkoholforbrug. Et skadeligt forbrug af alkohol blandt unge bliver mere og mere udbredt i medlemsstaterne; der er navnlig en stigende tendens til kraftigt lejlighedsdrikkeri ("binge-drinking"). Dertil kommer, at 10 000 mennesker dræbes i alkoholrelaterede trafikulykker hvert år.

Denne strategi falder helt i tråd med to dokumenter fra Rådet:

See also

  • Generaldirektoratet for Sundhed og Forbrugere: Alkohol

Seneste ajourføring: 30.06.2011

Top