Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ernæring, overvægt og fedme — EU-strategi

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ernæring, overvægt og fedme — EU-strategi

RESUMÉ AF:

Europa-Kommissionens hvidbog om sundhedsproblemer i relation til ernæring, overvægt og fedme (KOM(2007) 279 endelig)

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE HVIDBOG?

 • Europa-Kommissionen fastlægger en integreret EU-strategi, der bidrager til at modvirke dårligt helbred på grund af dårlig ernæring, overvægt og fedme.
 • Den fokuserer på forslag til tiltag, der kan iværksættes på lokalt, regionalt, nationalt og EU-plan af flere partnere for at tackle dette folkesundhedsproblem. Disse tiltag supplerer og støtter de eksisterende foranstaltninger i EU-landene.
 • Den dækker specifikt fedmespørgsmålets socioøkonomiske dimension på grund af dets forbindelse til samfundets dårligt stillede grupper.

HOVEDPUNKTER

Hvidbogens primære mål er at begrænse sundhedsrisici, såsom dårlig ernæring og manglende fysisk aktivitet, der fører til overvægt og fedme.

Den tager sigte på at nå dette ved at fokusere på tiltag, der:

 • gør det muligt for forbrugere at træffe informerede valg for at sikre, at der er adgang til sunde valgmuligheder (f.eks. mere næringsrige fødevarer) i butikker og kantiner
 • opfordrer til inddragelse af den private sektor:
  • får fødevareindustrien til at ændre opskrifterne, især ved at reducere indholdet af salt, sukker og fedt
  • får arbejdsgiverne til at opfordre til en sund livsstil (f.eks. ved at gå eller cykle til arbejde)
 • motiverer befolkningen til at motionere mere ved at understrege fordelene ved fysisk aktivitet.

Partnerskaber

 • Denne hvidbog understreger vigtigheden af at opbygge partnerskaber i hele EU for at gennemføre tiltag i marken, dvs. på lokalt, regionalt, nationalt samt EU-plan. Disse omfatter samarbejde mellem den private sektor (f.eks. fødevareproducenter og reklameindustrien), sundhedssektoren og civilsamfundets organisationer (f.eks. sportsklubber og forbrugerorganisationer).
 • Hvidbogen bygger videre på EU-platformen for ernæring, fysisk aktivitet og sundhed, der blev lanceret i 2005, og foreslår, at lignende platforme oprettes på nationalt eller lavere plan i EU-landene. Inddragelsen af lokale interessenter (f.eks. organisationer og små virksomheder) er meget vigtig for strategiens succes, da det skaber gruppedynamik og samler så mange aktører som muligt på alle niveauer.
 • EU-landenes myndigheder er ansvarlige for:
  • koordinering, der skal sikre, at foranstaltningerne på området for folkesundhed er relevante
  • at tilskynde medierne til at deltage i udviklingen af fælles budskaber og kampagner.
 • Gruppen på højt plan, der beskæftiger sig med sundhed, ernæring og fysisk aktivitet, fremmer udvekslingen af praksis og en forbedret kontakt med regeringerne. Den har til formål at sikre, at EU-landene (samt Norge og Schweiz) udveksler idéer og god praksis inden for alle politikker på området.

Tværfaglig tilgang

 • Selv om folkesundhed er kernen i spørgsmålet, fremhæver hvidbogen, udover sit fokus på partnerskaber på alle niveauer, at kampen mod overvægt og fedme kræver en samordnet strategi, der omfatter flere politikområder. Eksempler på disse omfatter:
  • uddannelse: udvikle oplysningskampagner til både børn og voksne
  • forbrugerpolitik: give klare og omfattende oplysninger om valget af fødevarer, f.eks. næringsdeklarationer
  • idræt: gøre organiserede idrætsaktiviteter mere tilgængelige og opfordre til større deltagelse i fysisk aktivitet
  • byplanlægning og bæredygtig transport: opfordre til »aktiv transport«, f.eks. at gå eller cykle til arbejde og andre aktiviteter
  • forskning: få mere viden om determinanter, der bestemmer valget af fødevarer, især ved hjælp af aspektet fødevarer og sunde kostvaner i Horisont 2020
  • landbrug: gøre sundere fødevarer mere tilgængelige ved at opfordre til at donere overproduktion til skolekantiner og feriecentre for børn med henblik på at fremme sundere kost.

Internationalt samarbejde

Kommissionen har haft et tæt samarbejde med Verdenssundhedsorganisationen om oprettelsen af et fælles register for ernæring og fysisk aktivitet som opfølgning til det europæiske charter mod fedme, der blev vedtaget i Istanbul den 16. november 2006.

Overvågning og evaluering af politikker

Data om fedme og overvægt overvåges på:

 • makroplan for at indhente sammenhængende og sammenlignelige data om de overordnede resultatindikatorer inden for rammerne af EU-nøgleindikatorerne på sundhedsområdet med hensyn til kost og fysisk aktivitet
 • landeplan for at vurdere de nuværende aktiviteter og deres effekt
 • individuelt plan for de enkelte tiltag.

Aktiviteternes effekt evalueres systematisk for at kortlægge dem, der fungerer godt.

Opfølgning

I juli 2014 vedtog Rådet konklusioner om ernæring og fysisk aktivitet. Konklusionerne bemærker, at op til 7 % af sundhedsbudgetterne hvert år anvendes direkte på sygdomme, der er knyttet til fedme, og at andre indirekte omkostninger er resultatet af tabt produktivitet og for tidlig død. Konklusionerne opregner derfor de foranstaltninger, der skal iværksættes for at håndtere situationen.

BAGGRUND

Behovet for EU-tiltag på området for ernæring og fysisk aktivitet stammer fra det faktum, at dårlig kost og lav fysisk aktivitet i Europa udgør seks af de syv vigtigste risikofaktorer for dårligt helbred i Europa. Forekomsten af overvægt og fedme er steget betydeligt siden 1980’erne. I størstedelen af EU-landene er mere end 50 % af voksne nu overvægtige eller fede, og antallet af overvægtige børn er højt og stigende.

For yderligere oplysninger henvises til:

DOKUMENT

Hvidbog om en EU-strategi om sundhedsproblemer i relation til ernæring, overvægt og fedme (KOM(2007) 279 endelig udg. af 30.5.2007)

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rådets konklusioner om ernæring og fysisk aktivitet (2014/C 213/01) (EUT C 213 af 8.7.2014, s. 1-6)

seneste ajourføring 18.04.2016

Top