Help Print this page 
Title and reference
Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme

Overførbare sygdomme kan udgøre en alvorlig trussel mod borgernes sundhed, så meget mere som de meget hurtigt kan sprede sig til hele verden. For at kunne reagere effektivt og tidligt på udbrud af epidemier er det nødvendigt at øge EU's kapacitet i tilfælde af sygdomsudbrud. De europæiske myndigheder har derfor besluttet, at der skal oprettes et europæisk center for forebyggelse af og kontrol med sygdomme.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 851/2004 af 21. april 2004 om oprettelse af et europæisk center for forebyggelse af og kontrol med sygdomme.

RESUMÉ

Sygdommen alvorligt akut luftvejssyndrom (SARS) er et aktuelt eksempel på, hvor hurtigt nye sygdomme kan opstå og spredes. På få uger spredte SARS sig fra Sydkina til Canada, Europa og i Asien. Skal udbruddet af smitsomme sygdomme begrænses, og skal spredningen bremses så tidligt som muligt, er det derfor afgørende at have en ordning, der gør det muligt at reagere hurtigt og effektivt.

EU har allerede et net til epidemiologisk overvågning af og kontrol med overførbare sygdomme i Fællesskabet. Det blev oprettet i 1991 og forvaltes af Kommissionen. Nettet er baseret på samarbejde mellem medlemsstaterne, men er ikke tilstrækkelig effektivt til at sikre EU-borgerne en passende beskyttelse mod de trusler, de er udsat for fra overførbare sygdomme, herunder truslen om forsætlig spredning af smitsomme agenser (" bioterrorisme "). Det har derfor vist sig at være absolut nødvendigt at oprette et europæisk center, så Fællesskabets indsats bliver mere sammenhængende og effektiv.

KOMMISSORIUM OG OPGAVER

Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme har til opgave at identificere, vurdere og formidle oplysninger om, hvilke trusler overførbare sygdomme kan udgøre for sundheden.

Inden for sit kommissorium har centret følgende opgaver:

  • at søge, indsamle, sammenholde, evaluere og formidle relevante videnskabelige og tekniske data
  • at afgive videnskabelige udtalelser og yde videnskabelig og teknisk bistand, herunder uddannelse
  • at levere oplysninger rettidigt til Kommissionen, medlemsstaterne, fællesskabsagenturerne og internationale organisationer, der beskæftiger sig med folkesundhedsspørgsmål
  • at koordinere europæisk netværkssamarbejde mellem organer, der beskæftiger sig med områder, som hører under centrets kommissorium, herunder netværk, som står for specifikke overvågningsnetværk
  • at udveksle oplysninger, ekspertise og god praksis og at lette udvikling og gennemførelse af fælles aktioner.

HOVEDOPGAVER

Centrets hovedopgaver er at varetage epidemiologisk overvågning, at sørge for tidlig varsling og reaktion, at afgive videnskabelige udtalelser, at yde medlemsstaterne og tredjelande teknisk bistand og at støtte og udvikle et beredskab ved nye sundhedstrusler.

Epidemiologisk overvågning og netværkssamarbejde mellem laboratorier

Centret skal udvikle epidemiologisk overvågning på europæisk plan. Det skal gradvist overtage de operationelle opgaver, der hidtil er blevet varetaget af det europæiske net til overvågning af og kontrol med overførbare sygdomme. Centret står for de specifikke overvågningsnet og støtter derigennem netværksaktiviteter mellem kompetente organer, der er anerkendt af medlemsstaterne. Det harmoniserer i denne forbindelse arbejdsmetoderne og overvåger og evaluerer de specifikke overvågningsnetværks aktiviteter for at sikre, at de fungerer optimalt. Ved at tilskynde til samarbejde mellem ekspert- og referencelaboratorier sørger centret for at skabe tilstrækkelig kapacitet til diagnosticering, påvisning, identificering og karakterisering af smittebærere, der kan true folkesundheden.

Videnskabelige udtalelser

Centret sørger for uafhængige, videnskabelige udtalelser, ekspertrådgivning, data og informationer. I dette øjemed påser centret, at det råder over den bedst mulige ekspertise. Hvis en uafhængig ekspertise ikke kan indhentes fra de eksisterende specifikke overvågningsnet, kan centret oprette uafhængige ekspertpaneler på ad hoc-basis.

Centret afgiver videnskabelige udtalelser efter anmodning fra Kommissionen, Europa-Parlamentet eller en medlemsstat. Det kan også afgive udtalelser på eget initiativ.

Tidlig varsling og reaktin

Centret støtter og yder Kommissionen bistand med hensyn til driften af systemet for tidlig varsling og reaktion og til i samarbejde med medlemsstaterne at sikre, at der er kapacitet til at reagere på en koordineret måde. Selv om medlemsstaterne og Kommissionen fortsat vil være ansvarlige for at træffe foranstaltninger i en krisesituation, vil centret og dets netværk skulle sørge for den tekniske drift af systemet. Centret vil i givet fald sørge for koordinering med relevante EU-agenturer som f.eks. Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og Det Europæiske Lægemiddelagentur.

Videnskabelig og teknisk bistand og uddannelse

Kommissionen, medlemsstaterne, tredjelande og internationale organisationer (særlig WHO) kan anmode centret om videnskabelig eller teknisk bistand inden for et hvilket som helst område under centrets kommissorium. Sådan bistand kan omfatte bistand med at udarbejde beskyttelsesforanstaltninger til brug i tilfælde af trusler mod menneskers sundhed, ydelse af ekspertbistand samt mobilisering og koordinering af undersøgelseshold.

Centret støtter og koordinerer uddannelsesprogrammer, således at medlemsstaterne og Kommissionen kan have tilstrækkeligt mange uddannede specialister til rådighed, navnlig inden for epidemiologisk overvågning og undersøgelser i marken.

Konstatering af nye sundhedstrusler

Centret indfører i samarbejde med medlemsstaterne procedurer til systematisk søgning, indsamling, sammenholdelse og analyse af oplysninger med henblik på konstatering af nye sundhedstrusler. Centret fremsender desuden en årlig evaluering af bestående og nye trusler til Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen. Det underretter også så hurtigt som muligt Kommissionen og medlemsstaterne om konstateringer, som kræver deres omgående opmærksomhed.

Kommunikation fra centret om dets virksomhed

Centret sikrer, at offentligheden hurtigt får objektive, pålidelige og let tilgængelige oplysninger vedrørende resultaterne af dets arbejde. Til dette formål stiller det informationsmateriale til rådighed for den brede offentlighed, bl.a. gennem et særligt websted.

ORGANISATION

Centret er opbygget ligesom de øvrige uafhængige EU-agenturer. Det omfatter:

  • en bestyrelse, der består af et medlem udpeget af hver medlemsstat, to medlemmer, som udpeges af Europa-Parlamentet, og tre medlemmer, der udpeges af Kommissionen. Bestyrelsen påser, at centret varetager sit kommissorium og udfører de opgaver, det er pålagt, og at det vedtager et arbejdsprogram og sin finansforordning
  • en direktør med eget personale. Direktøren er bl.a. ansvarlig for den daglige ledelse af centret og udarbejdelsen og gennemførelsen af arbejdsprogrammet
  • et rådgivende forum, der består af repræsentanter for de kompetente organer i medlemsstaterne. Det rådgivende forum formidler udveksling af oplysninger om sundhedsfarer og fungerer som videnpulje.

OPERATIONELT SIDEN 2005

Centret er operationelt siden maj 2005. Det har et personale på ca. 100 og et budget på 48 mio. EUR de første tre år af dets virke.

Centret ligger i Stockholm.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelse

Gennemførelse i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 851/2004

20.5.2004

-

EUT L 142 af 30.4.2004

See also

Seneste ajourføring: 17.05.2011

Top