Help Print this page 
Title and reference
Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug

Denne forordning udgør en omarbejdning af forordningen om oprettelse af Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EONN) samt en udvidelse af dettes mandat. Overvågningscentret er ansvarligt for at tilvejebringe til Den Europæiske Union (EU) og EU-landene objektive, pålidelige og sammenlignelige oplysninger om narkotika og narkotikamisbrug og dets konsekvenser på europæisk plan.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1920/2006 af 12. december 2006 vedrørende Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (omarbejdning).

RESUMÉ

Som følge af udviklingen i Den Europæiske Union (EU), bl.a. udvidelsen, er det blevet nødvendigt at omarbejde Rådets forordning (EØF) nr. 302/93 om oprettelse af et europæisk overvågningscenter for narkotika og narkotikamisbrug (EONN). Det synes desuden nødvendigt at ajourføre bestemmelserne for at udvide EONN's rolle til også at omfatte undersøgelse af nye tendenser i narkotikamisbruget, navnlig blandingsbrug, herunder samtidig brug af ulovlige og lovlige rusmidler eller lægemidler.

Rolle og aktiviteter

EONN's rolle er at behandle og tilvejebringe oplysninger af statistisk, dokumentarisk og teknisk art om narkotika og narkotikamisbrug, som skal give EU og EU-landene et samlet overblik over narkotikaproblemet i Europa, når de skal træffe foranstaltninger eller fastlægge aktioner på deres respektive kompetenceområder. EONN skal begrænse sig til at sikre generel oplysning og må under ingen omstændigheder indsamle personoplysninger.

Denne retsakt styrker EONN's rolle. Fremover vil EONN's aktiviteter med at indsamle, registrere og analysere oplysninger blive udvidet til også vedrøre oplysninger om nye tendenser inden for narkotikamisbrug. I den nye forordning understreges betydningen af udvekslinger af oplysninger om bedste praksis i EU-landene.

De prioriterede områder for EONN's arbejde består af

 • overvågning af narkotikaproblemet og nye tendenser, specielt inden for blandingsbrug
 • overvågning af de foranstaltninger, der iværksættes for at afhjælpe narkotikarelaterede problemer, levering af oplysninger om bedste praksis i EU-landene og fremme af gensidig udveksling heraf
 • opretholdelse af et varslingssystem til hurtig udveksling af oplysninger og evaluering af risiciene ved nye psykoaktive stoffer
 • udvikling af redskaber og instrumenter, der skal gøre det lettere for EU-landene at overvåge og evaluere deres nationale politikker på narkotikaområdet.

Tilrettelæggelsen af EONN's arbejde og EONN's arbejdsmetoder er fastsat således, at der sikres objektive forskningsresultater, dvs. mulighed for at sammenligne kilder og metoder i forbindelse med oplysninger om narkotikamisbrug. Dette omfatter følgende opgaver

 • indsamling og analyse af foreliggende oplysninger
 • forbedring af metoderne til sammenligning af oplysninger
 • formidling af oplysninger
 • samarbejde med europæiske og internationale organisationer og organer samt ikke-EU-lande
 • formidling af information om nye udviklinger og tendenser.

EONN bistås af et videnskabeligt udvalg.

EONN råder også over Det Europæiske Informationsnet for Narkotika og Narkotikamisbrug (Reitox). Nettet består af et kontaktpunkt for hvert EU-land og for hvert land, der har indgået en aftale om deltagelse i EONN, samt et kontaktpunkt for Kommissionen.

Centret skal tage hensyn til de aktiviteter, der udføres af andre organer såsom Den Europæiske Politienhed (Europol).

Juridisk og organisatorisk status

EONN har status som juridisk person. Dem Europæiske Unions Domstol har kompetence til at træffe afgørelse i tilfælde af klager over EONN. Centret har hjemsted i Lissabon (Portugal).

EONN ledes af en direktør, der har ansvar for centret daglige ledelse. Bestyrelsen, der bistås af forretningsudvalget, vedtager centrets

 • 3-årige arbejdsprogrammer
 • årsprogrammer (under de 3-årige arbejdsprogrammer)
 • årsberetning.

EONN er også åbent for deltagelse af ikke-EU-lande, der tillægger narkotikaproblemet samme betydning som EU og EU-landene. I forordningen præciseres det, hvilken status de bestyrelsesmedlemmer, der repræsenterer disse lande, har.

EONN udfører gradvis sine opgaver afhængig af de mål, der fastsættes i de treårige programmer og årsprogrammerne, og af de disponible midler. Kommissionen iværksætter hvert sjette år en ekstern evaluering. Evalueringen skal også omfatte Reitox-nettet.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 1920/2006

16.1.2007

-

EUT L 376, 27.12.2006

See also

 • Netstedet for EONN (EN)

Seneste ajourføring: 17.05.2011

Top