Help Print this page 
Title and reference
Varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder

Formålet med dette direktiv er at beskytte arbejdstagerne i tilfælde af skift af arbejdsgiver som følge af ændring i virksomhedens ejerforhold. Direktivet fastlægger, hvilke rettigheder og pligter, arbejdstagere, der er berørt af en overførsel, har.

DOKUMENT

Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller af dele af virksomheder eller bedrifter.

RESUMÉ

Overførsel af en virksomhed kan ske som følge af en overdragelse eller en fusion. Som følge af overførslen bliver erhververen * af virksomheden arbejdsgiver for de ansatte i den virksomhed, der overføres af overdrageren *.

I de tilfælde overgår arbejdstagernes rettigheder og forpligtelser i henhold til en arbejdskontrakt eller et arbejdsforhold til varetagelse af erhververen. Nærværende direktiv gælder for alle typer arbejdsforhold uden skelnen vedrørende

  • antal arbejdstimer, der er præsteret eller skal præsteres
  • type ansættelseskontrakt (tidsubegrænset, tidsbegrænset eller vikaransættelse).

Direktivet gælder for alle virksomheder, både offentlige og private, der udøver en økonomisk aktivitet, uanset om de opererer med gevinst for øje.

Overførsel af ansættelsesforhold

Arbejdstagernes rettigheder og forpligtelser opretholdes, når en virksomhed overføres. Disse rettigheder og forpligtelser er bundet til en ansættelseskontrakt eller et ansættelsesforhold.

På samme måde giver overførsel af en virksomhed ikke begrundelse for at foretage afskedigelser. Afskedigelser kan udelukkende ske af økonomiske, tekniske eller organisatoriske årsager.

Medlemsstaterne kan sikre, at overdrageren giver erhververen underretning om alle de rettigheder og forpligtelser, der vil blive overført til erhververen. Overdragerens manglende underretning af erhververen herom berører ikke overførslen af disse rettigheder eller forpligtelser.

I princippet opretholdes medarbejdernes arbejdsvilkår i gyldighedsperioden for virksomhedens kollektive overenskomst. Arbejdsvilkårene kan ændres mindst et år efter virksomhedsovertagelsen, hvis medlemsstaterne giver tilladelse hertil.

Arbejdstagernes rettigheder og forpligtelser ifølge supplerende sociale sikringsordninger overføres ikke. Medlemsstaterne træffer foranstaltninger til beskyttelse af retten til alderspensionsydelser optjent under sådanne ordninger.

Arbejdstagernes rettigheder og forpligtelser opretholdes ikke, når der mod overdrageren er indledt konkursbehandling eller en anden tilsvarende insolvensbehandling. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger med henblik på at forhindre misbrug af insolvensbehandling og konkurs på en sådan måde, at arbejdstagerne fratages deres rettigheder.

Orientering og høring af arbejdstagerne

Ved overførslen opretholder arbejdstagerrepræsentanterne deres funktion, indtil tidspunktet for nyudpegning af repræsentanter. Arbejdstagerne skal fortsat være repræsenteret, også i tilfælde af konkursbehandling eller en anden tilsvarende insolvensbehandling.

Derudover skal fagforeningsrepræsentanter høres forud for vedtagelsen af tiltag, der berører arbejdstagerne.

Arbejdstagerne underrettes om vilkårene for overførsel direkte eller gennem deres repræsentanter. Underretningerne vedrører især datoen eller den foreslåede dato for overførslen, grunden til overførslen, overførslens juridiske, økonomiske og sociale følger for arbejdstagerne, samt de påtænkte foranstaltninger over for arbejdstagerne.

Når en voldgiftssag foreligger i den pågældende medlemsstat kan underretnings- og høringspligten begrænses til tilfælde, hvor en overførsel forårsager ulemper for en stor del af arbejdstagerne.

Endelig opretholder fagforeningsrepræsentanterne deres rettigheder, også selvom deres mandat ophører i forbindelse med overførslen.

Dokumentets nøglebegreber

  • Overførsel: overførsel af en økonomisk enhed, der bevarer sin identitet, defineret som en helhed af midler, der er organiseret med henblik på udøvelse af en økonomisk aktivitet.
  • Erhverver: enhver fysisk eller juridisk person, der overtager rollen som arbejdsgiver i den overførte virksomhed.
  • Overdrager: enhver fysisk eller juridisk person, der ophører som arbejdsgiver i den overførte virksomhed.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2001/23/EF

11.4.2001

16.2.1979

EFT L 82, 22.3.2001

Seneste ajourføring: 23.05.2011

Top