Help Print this page 
Title and reference
Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (EUROFOUND)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (EUROFOUND)

Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (EUROFOND) er et treparts EU-organ, som blev oprettet i 1975 med henblik på at bidrage til planlægning og tilvejebringelse af bedre livs - og arbejdsvilkår i Europa. Mere konkret vurderer og analyserer instituttet leve- og arbejdsvilkårene, giver autoritativ vejledning og rådgivning til beslutningstagere på det socialpolitiske område, bidrager til forbedret livskvalitet og udarbejder rapporter om udviklinger og tendenser, især for så vidt disse medfører ændringer.

DOKUMENT

Rådets Forordning (EØF) nr. 1365/75 af 26. maj 1975 om oprettelse af et europæisk institut til forbedring af livs- og arbejdsvilkårene [Se ændringsretsakt(er)].

RESUMÉ

EUROFOND's formål er at bidrage til udformning og gennemførelse af bedre leve- og arbejdsvilkår gennem en indsats, der fokuserer på at udvikle og udbrede viden, som kan fremme en sådan forbedring.

Under udførelsen af disse opgaver tager instituttet højde for den eksisterende fællesskabspolitik på disse områder og oplyser institutionerne om relevante mål og retningslinjer, bl.a. ved at forsyne dem med videnskabelige og tekniske oplysninger.

Som led i forbedringen af leve- og arbejdsvilkårene beskæftiger instituttet sig især med følgende spørgsmål:

  • Arbejdsvilkår, herunder arbejdets tilrettelæggelse, arbejdstid, fleksibilitet og styring af ændringer i arbejdsvilkårene;
  • levevilkår dvs. alle aspekter, som har indflydelse på EU-borgernes dagligliv, herunder bedre balance mellem arbejde og privatliv, adgang til offentlige sociale serviceydelser og fremme af integrationen på arbejdsmarkedet;
  • arbejdsmarkedsrelationer, herunder industrielle ændringer, omstrukturering af virksomheder, medarbejderdeltagelse i beslutningsproceduren og europæisering af forholdet mellem arbejdsmarkedets parter.

Instituttet understøtter udveksling af information og erfaringer, idet det fremmer kontakter mellem universiteter, myndigheder, arbejdsmarkedets organisationer og sociale organer og tilskynder til samordning af foranstaltninger. Det afholder kurser, konferencer og seminarer og deltager i undersøgelser. Endvidere stiller det data og råd fra uafhængige og komparative undersøgelser til rådighed for regeringerne, arbejdsgiverne, arbejdstagerorganisationerne og Kommissionen.

Instituttet samarbejder så tæt som muligt med nationale eller internationale institutter, fonde og særlige organer. Det sørger bl.a. for et passende samarbejde med Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur.

Instituttet har status som juridisk person og har fast sæde i Irland (Dublin). Det består af en bestyrelse, et forretningsudvalg, en direktør og en vicedirektør:

  • Bestyrelsen er sammensat af 78 medlemmer, hvoraf 25 repræsenterer medlemsstaternes regeringer, 25 repræsenterer arbejdsgiverorganisationerne, 25 repræsenterer arbejdstagerorganisationerne, og tre udpeges af Kommissionen. Medlemmernes mandatperiode løber i tre år, og genudnævnelse kan finde sted. Bestyrelsen leder instituttet og fastlægger dets almindelige retningslinjer. På grundlag af et udkast fra direktøren vedtager bestyrelsen instituttets årlige program og dets fireårige rullende programmer i forståelse med Kommissionen.
  • Direktøren er ansvarlig for ledelsen af instituttet såvel som for gennemførelsen af de beslutninger, som bestyrelsen vedtager. Direktøren udnævnes af Kommissionen for en periode på højst fem år. Mandatet kan fornys. Direktøren udarbejder hvert år inden den 1. juli et årligt arbejdsprogram ledsaget af et skøn over de nødvendige udgifter.
  • Forretningsudvalget består af 11 medlemmer. Det består af bestyrelsesformand og tre næstformænd, en koordinator for hver af de tre grupper af repræsentanter (arbejdsgivere, arbejdstagere og regering), samt endnu en repræsentant for hver af de tre grupper og en repræsentant for Kommissionen. Forretningsudvalget fører tilsyn med gennemførelsen af bestyrelsens beslutninger og træffer alle foranstaltninger, der måtte være nødvendige for at sikre en korrekt forvaltning af instituttet mellem bestyrelsesmøderne.

Bestyrelsen kan på forslag af direktøren udpege uafhængige eksperter og indhente udtalelser fra disse om særlige emner i forbindelse med gennemførelsen af det fireårige rullende arbejdsprogram og det årlige arbejdsprogram.

Siden november 2003 har forordningen om oprettelse af Dublin-instituttet, været i overensstemmelse med den nye finansforordning, som gælder for De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (juni 2002) og med forordningen om offentlighedens aktindsigt (maj 2001).

Instituttet har for nylig oprettet Det Europæiske Overvågningscenter for Forandringer (EMCC), som har til opgave at analysere og foregribe ændringer i erhvervslivet og i virksomhederne for at støtte den socioøkonomiske udvikling.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelse i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EØF) nr. 1365/75

2.6.1975

-

EFT L 139 af 30.5.1975

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EØF) nr. 1947/93

26.7.1993

-

EFT L 181 af 23.7.1993

Forordning (EF) nr. 1649/2003

1.10.2003

-

EUT L 245 af 29.9.2003

Forordning (EF) nr. 1111/2005

4.8.2005

-

EUT L 184 af 15.7.2005

See also

  • For yderligere oplysninger, se Instituttets netsted (EN)

Seneste ajourføring: 25.05.2007

Top