Help Print this page 
Title and reference
Europæisk referenceramme for kvalitetssikring af erhvervsuddannelse for EUD

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Europæisk referenceramme for kvalitetssikring af erhvervsuddannelse for EUD

Henstillingen fastlægger et nyt referenceinstrument for at hjælpe EU-landene og de deltagende lande med at udvikle, forbedre, styre og evaluere kvaliteten af deres erhvervsuddannelsessystemer. Den europæisk referenceramme for kvalitetssikring skaber gensidig tillid, og dermed mobilitet, ved at tilbyde et fælles instrument til udvikling af kvalitetsstyringspraksis.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets henstilling af 18. juni 2009 om fastlæggelse af en europæisk referenceramme for kvalitetssikring af erhvervsuddannelserne[Den Europæiske Unions Tidende C 155 af 8.7.2009].

RESUMÉ

Den europæiske referenceramme for kvalitetssikrikring er et nyt referenceinstrument, der hjælper EU-landene med at fremme og overvåge forbedringen af deres erhvervsuddannelsessystemer.

Kvalitetssikring kan anvendes som en systematisk tilgang til modernisering af uddannelssesystemer, særligt ved at forbedre uddannelsernes effektivitet. Det bør derfor understøtte alle initiativer inden for erhvervsuddannelserne (EUD).

EU-landene opfordres til at videreudvikle og anvende instrumentet på frivillig basis. De vigtigste brugere af referencerammen vil være nationale og regionale myndigheder såvel som offentlige og private organer med ansvar for kvalitetssikring og –forbedring af erhvervsuddannelsessystemer.

Gennemførelse

Som referenceinstrument leverer referencerammen en metode, som vil understøtte EU-landene i at foretage en klar og sammenhængende evaluering, forudsat at de nødvendige foranstaltninger for kvalitetsforbedringen af erhvervsuddannelsessystemerne er blevet gennemført, og forudsat at en revision er nødvendig.

Konkret bygger den i forbindelse med referencerammen foreslåede metode på:

  • en cyklus bestående af fire faser(planlægning, gennemførelse, evaluering/vurdering og revision) beregnet til erhvervsuddannelsesinstitutioner/-systemer
  • kvalitetskriterier og indikative deskriptorer til hver fase i cyklussen (bilag I)
  • fælles indikatorer, der gør en evaluering af mål, metoder, processer og resultater af erhvervsuddannelse mulig. Visse indikatorer skal baseres på statistiske oplysninger, andre på kvalitative data (bilag II).

Denne henstilling sætter fokus på en kvalitetsforbedringskultur og på ansvarlighed på alle niveauer, dvs. erhvervsuddannelsessystemer, erhvervsuddanelsesinstitutioner og andre kvalifikationsgivende niveauer. Referencerammen fokuserer på systematisk selvevaluering. Den omfatter interne og eksterne evalueringsmekanismer, som defineres af EU-landene. Denne håndtering gør feedback mulig med hensyn til opnåede mål.

Medlemsstaterne skal, på basis af, referencerammen udvikle metoder til forbedring af deres nationale kvalitetsikringssystemer inden den 18. juni 2011. Alle berørte parter skal inddrages i dette udviklingsarbejde.

Europæisk netværk for kvalitetssikring

Henstillingen tilskynder EU-landene til at deltage aktivt i det europæiske netværk for kvalitetssikring af erhvervsuddannelse ved at tage dette som et grundlag for videreudviklingen af fælles principper og redskaber til kvalitetsforbedring af erhvervsuddannelserne på nationalt, regionalt og lokalt plan.

Henstillingen tilskynder ligeledes EU-landene til at oprette nationale referencepunkter for kvalitetssikring af erhvervsudannelse, for at samle relevante organer og inddragealle berørte parter på nationalt og regionalt plan. Disse referencepunkter fremmer den dynamiske og konkrete udvikling af referencerammen på nationalt plan, understøtter EU-landenes selvevaluering og netværkets aktioner, og de videregiver de relevante oplysninger til alle berørte parter.

Kontekst

Den europæiske referenceramme for EUD indgår i en række europæiske initiativer, der skal fremme mobilitet. Den fremmer gennemførelse af den europæiske referenceramme for kvalifikationer og af det europæiske meritoverførselssystem for erhvervsuddannelse (ECVET).

Denne henstilling stemmer overens med resolutionerne fra Det Europæiske Råds møde i Barcelona i 2002, hvor målet blev fastsat at gøre Europas systemer for almen uddannelse og erhvervsuddannelse til en kvalitetsreference på verdensplan inden 2010. Det indgår ligeledes i Københavnprocessen med henblik på at sætte ny gang i samarbejdet om erhvervsuddannelse.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet af 18. juni 2009 om gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets henstilling af 18. juni 2009 om fastlæggelse af en europæisk referenceramme for kvalitetssikring af erhvervsuddannelse [ COM(2014) 30 final af 28.1.2014 --ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Dette er den første rapport om fremskridt for kvalitetssikring af erhvervsuddannelse i Den Europæiske Union efter vedtagelsen af henstillingen. Rapportens vigtigste konklusioner er at:

  • Europæisk referenceramme for kvalitetssikring af erhvervsuddannelserne (EQAVET) har bidraget til at fremme en kvalitetskultur på erhvervsuddannelsesområdet i europæiske lande samt til dens praktiske gennemførelse særligt gennem udviklingen af operationelle foranstaltninger inden for EQAVET-netværket
  • sådanne foranstaltninger har været koncentreret om institutionelt og skolebaseret udbud (det meste af de grundlæggende erhvervsuddannelser og en del af de fortsatte erhvervsuddannelser) med en mindre synlig indvirkning på arbejdsbaseret læring og ikke-formelt udbud (der udgør størstedelen af de fortsatte erhvervsuddannelser, men også kan spille en nøglerolle i den grundlæggende erhvervsuddannelse i vekseluddannelsessystemer)
  • EQAVET's fleksible tilgang, hvor redskaber gøres tilgængelige for udvælgelses- og tilpasningsformål, har lettet dens anvendelse, men har samtidig reduceret dets potentiale som et fælles sprog og begrebsmæssig ramme på tværs af landene.

Der er derfor et klart behov for et øget samarbejde med andre europæiske instrumenter for kvalitetssikring og gennemsigtighed.

Seneste ajourføring: 15.06.2014

Top