Help Print this page 
Title and reference
Europæisk referenceramme for kvalifikationer

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Europæisk referenceramme for kvalifikationer

En fælles referenceramme for kvalifikationer kan hjælpe medlemsstaterne, uddannelsesinstitutionerne, arbejdsgiverne og borgerne med at sammenligne kvalifikationer, der er erhvervet i forskellige europæiske uddannelsessystemer. Dette redskab er uundværligt, hvis der skal etableres et europæisk arbejdsmarked.

DOKUMENT

Europa‑Parlamentets og Rådets henstilling af 23. april 2008 om etablering af den europæiske referenceramme for kvalifikationer for livslang læring [Den Europæiske Unions Tidende C 111 af 6.5.2008].

RESUMÉ

Medlemsstaterne opfordres til at knytte deres nationale kvalifikationssystemer * til den europæiske referenceramme for kvalifikationer.

Eftersom den europæiske referenceramme for kvalifikationer forbedrer gennemsigtigheden i kompetencer og kvalifikationer, udgør den et instrument til fremme af livslang læring.

Denne referenceramme er fælles for de videregående uddannelser og for erhvervsuddannelsen. Den giver de europæiske borgere en bedre mulighed for at videregive relevante oplysninger vedrørende deres kompetencer og kvalifikationer.

En forbedret gennemsigtighed med hensyn til kvalifikationer * giver borgerne mulighed for at vurdere kvalifikationernes relative værdi, og giver arbejdsgiverne mulighed for bedre at bedømme en ansøgers profil samt kvalifikationernes indhold og relevans i en ansættelsessituation. Referencerammen vil ligeledes give uddannelsesinstitutionerne mulighed for at sammenligne profil og indhold i deres programmer og at sikre kvaliteten heraf.

Godkendelsen af den europæiske referenceramme for kvalifikationer vil styrke arbejdstageres og studerendes mobilitet. Den europæiske referenceramme for kvalifikationer giver arbejdstagerne mulighed for mobilitet og for at få deres kvalifikationer anerkendt uden for de nationale rammer. Med dette redskab anerkendes skift mellem den erhvervsaktive tilværelse og uddannelse og omvendt gennem hele livet.

Sådan fungerer det og sådan gennemføres det

Den europæiske referenceramme for kvalifikationer skal ses som et redskab, der bygger på læringsresultater og ikke på studiernes varighed. De vigtigste indikatorer for referenceniveauet er:

 • evner *
 • kompetencer *
 • viden.

Hovedbestanddelen i referencerammen består af otte referenceniveauer, som beskriver:

 • det, den lærende ved
 • det, den lærende forstår
 • det, den lærende er i stand til at gøre, uanset i hvilket system kvalifikationen er erhvervet.

I modsætning til systemer, der på grundlag af studietid sikrer anerkendelse af akademiske uddannelser, dækker den europæiske referenceramme al læring, bl.a. læring erhvervet uden for den formelle uddannelse og uden for uddannelsesinstitutioner.

I 2010 skal der være etableret et system til sammenligning mellem de nationale systemer og den europæiske referenceramme i alle medlemsstaterne. Fra 2012 henvises der automatisk i alle nye kvalifikationsbeviser fra postgymnasiale uddannelsesinstitutioner i EU til et af de otte kvalifikationsniveauer i den europæiske referenceramme.

Generelt redskab til brug ved samarbejde

Den europæiske referenceramme skal ikke erstatte de enkelte nationale kvalifikationssystemer, men supplere medlemsstaternes tiltag ved at fremme samarbejdet mellem disse. Udgangspunktet for dette europæiske initiativ er de nationale referencerammer for kvalifikationer, selv om disse ikke bygger på én ensartet model.

For at gennemføre denne ramme for et fælles samarbejde i medlemsstaterne understreger Kommissionen nødvendigheden af gensidig tillid og et vist niveau for de forskellige parters engagementet på nationalt, regionalt eller sektormæssigt niveau.

Kommissionen foreslår i øvrigt, at der oprettes et nationalt center, som får overdraget koordinationen mellem de nationale referencerammer og den europæiske referenceramme for kvalifikationer, og at der inden april 2009 oprettes en rådgivende gruppe for den europæiske referenceramme bestående af repræsentanter for medlemsstaterne, de europæiske arbejdsmarkedsparter og andre berørte parter.

Den europæiske referenceramme for kvalifikationer burde også give de internationale sektororganisationer * mulighed for at sikre overensstemmelse mellem deres egne kvalifikationssystemer og dette fælles system i medlemsstaterne.

Kontekst

Bolognaerklæringen fra juni 1999 har medvirket til mobilitet og gennemsigtighed i EU inden for uddannelsesområdet. På grundlag af resultaterne af Bolognaprocessen for de videregående uddannelser kan man fremme lignende foranstaltninger inden for erhvervsuddannelser.

Den europæiske referenceramme for kvalifikationer svarer til ét af målene i Lissabonstrategien for beskæftigelse, der sigter på overgangen til det videnbaserede samfund. Dette instrument indgår mere præcist i gennemførelsen af arbejdsprogrammet "Uddannelse og erhvervsuddannelse 2010".

Nøglebegreber

 • Nationalt kvalifikationssystem: alle aspekter af en medlemsstats aktivitet, der vedrører anerkendelse af læring og andre mekanismer, der knytter uddannelse og erhvervsuddannelse til arbejdsmarkedet og civilsamfundet. Dette omfatter udvikling og gennemførelse af institutionelle ordninger og processer vedrørende kvalitetssikring, evaluering og tildeling af kvalifikationer. Et nationalt kvalifikationssystem kan bestå af flere delsystemer og kan omfatte en national referenceramme for kvalifikationer.
 • Kvalifikation: et formelt anerkendt resultat af en evaluerings- og valideringsproces, der opnås, når en kompetent myndighed fastslår, at en bestemt person har opnået læringsresultater i henhold til bestemte standarder.
 • Færdigheder: evnen til at anvende viden og knowhow til at udføre opgaver og løse problemer. I den europæiske referenceramme for kvalifikationer beskrives færdigheder som kognitive (brug af logisk, intuitiv og kreativ tænkning) eller praktiske (brug af praktisk håndelag og af metoder, materialer, værktøj og instrumenter).
 • Kompetence: en dokumenteret evne til at anvende viden, færdigheder og personlige, sociale og/eller metodologiske evner i arbejds- eller studiesituationer og i faglig og personlig udvikling. I den europæiske referenceramme for kvalifikationer beskrives kompetence i form af ansvar og selvstændighed.
 • International sektororganisation: en sammenslutning af nationale organisationer, herunder f.eks. arbejdsgiverforeninger og fagforbund, der repræsenterer de nationale sektorers interesser.

Referencer

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Frist for gennemførelsen i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Henstilling af 23.4.2008

23.4.2008

-

EUT C 111 af 6.5.2008

Seneste ajourføring: 16.05.2008

Top