Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sikring af sammenlignelige statistikker over uddannelse og livslang læring

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Sikring af sammenlignelige statistikker over uddannelse og livslang læring

Udarbejdelsen af sammenlignelige statistiske data er af afgørende betydning for udviklingen af strategier for uddannelse og livslang læring og for at overvåge gennemførelsen af sådanne strategier.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 452/2008 af 23. april 2008 om udarbejdelse og udvikling af statistikker over uddannelse og livslang læring.

RESUMÉ

Udarbejdelsen af sammenlignelige statistiske data er af afgørende betydning for udviklingen af strategier for uddannelse og livslang læring og for at overvåge gennemførelsen af sådanne strategier.

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

Den fastlægger fælles retningslinjer for statistiske standarder for udarbejdelse af harmoniserede data inden for uddannelse og livslang læring.

HOVEDPUNKTER

Forordningen dækker følgende områder:

 • 1.

  uddannelses- og erhvervsuddannelsessystemer

 • 2.

  voksnes deltagelse i livslang læring

 • 3.

  andre statistikker over uddannelse og livslang læring (læring gennem hele en persons levetid, uanset om dette sker af personlige eller faglige årsager).

Udarbejdelsen af statistikker for hele Den Europæiske Union (EU) gennemføres ved hjælp af individuelle statistiske aktioner, herunder:

 • regelmæssige og rettidige indberetninger af statistikker fra EU-landene for område 1 og 2
 • anvendelse af andre statistiske informationssystemer og undersøgelser til fremskaffelse af yderligere statistiske variabler og indikatorer inden for område 3
 • udvikling, forbedring og ajourføring af standarder og manualer vedrørende statistiske rammer, begreber og metoder
 • forbedring af kvaliteten af data inden for kvalitetsrammen.

I forbindelse med ovenstående aktioner tager Kommission EU-landenes kapacitet i betragtning. For de indsamlede data vil der blive taget hensyn til regionale forhold og køn, når det er muligt.

Kommissionen (Eurostat) vil også samarbejde med de Forenede Nationers Organisation for Uddannelse, Videnskab og Kulturs Institut for Statistik, Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling og andre internationale organisationer for at sikre sammenlignelighed og undgå dobbeltarbejde vedrørende data på internationalt plan.

Uddannelsessystemer (UOE)

Skoleåret 2010-2011 og 2011-2012: Kommissionens forordning (EU) nr. 88/2011 af 2. februar 2011 for så vidt angår statistikker over uddannelses- og erhvervsuddannelsessystemer.

Fra skoleåret 2012-2013 og fremover: Kommissionens forordning (EU) nr. 912/2013 af 23. september 2013 for så vidt angår statistikker over uddannelses- og erhvervsuddannelsessystemer.

Voksenundervisningsundersøgelsen -Adult Education Survey (AES)

AES 2011: Kommissionens forordning (EU) nr. 823/2010 af 17. september 2010 for så vidt angår statistikker over voksnes deltagelse i livslang læring.

AES 2016: Kommissionens forordning (EU) nr. 1175/2014 af 30. oktober 2014 for så vidt angår statistikker over voksnes deltagelse i livslang læring.

BAGGRUND

Den strategisk ramme for europæisk samarbejde på uddannelsesområdet vedtaget i maj 2009 sætter en række benchmarks, der skal nås inden 2020. Fremskridt vurderes i EU-landene gennem den årlige landeanalyse, og desuden udsteder EU henstillinger.

På grundlag af de fremkomne oplysninger vil en fælles rapport i 2015 identificere prioriterede områder og konkrete problemstillinger for det fremtidige arbejde på europæisk plan. Den fælles rapport forventes at blive vedtaget i november 2015.

For yderligere oplysninger henvises til Eurostats websted om statistikker om uddannelse og erhvervsuddannelse.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 452/2008

24.6.2008

-

EUT L 145 af 4.6.2008, s. 227-233

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens forordning (EU) nr. 823/2010 af 17. september 2010 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 452/2008 om udarbejdelse og udvikling af statistikker over uddannelse og livslang læring, for så vidt angår statistikker over voksnes deltagelse i livslang læring (EUT L 246 af 18.9.2010, s. 33-72).

Kommissionens forordning (EU) nr. 88/2011 af 2. februar 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 452/2008 om udarbejdelse og udvikling af statistikker over uddannelse og livslang læring, for så vidt angår statistikker over uddannelses- og erhvervsuddannelsessystemer (EUT L 29 af 3.2.2011, s. 5-27).

Kommissionens forordning (EU) nr. 912/2013 af 23. september 2013 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 452/2008 om udarbejdelse og udvikling af statistikker over uddannelse og livslang læring, for så vidt angår statistikker over uddannelses- og erhvervsuddannelsessystemer (EUT L 252 af 24.9.2013, s. 5-10).

Kommissionens forordning (EU) nr. 1175/2014 af 30. oktober 2014 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 452/2008 om udarbejdelse og udvikling af statistikker over uddannelse og livslang læring for så vidt angår statistikker over voksnes deltagelse i livslang læring og om ophævelse af Kommissionens forordning (EU) nr. 823/2010 (EUT L 316 af 4.11.2014, s. 4-43).

seneste ajourføring 24.07.2015

Top