Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Nøglekompetencer til livslang læring

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Nøglekompetencer til livslang læring

Nøglekompetencer i form af viden, færdigheder og holdninger, der er bestemt af konteksten, er afgørende for den enkelte person i et videnbaseret samfund. De skaber merværdi på arbejdsmarkedet, social samhørighed og aktivt medborgerskab ved at fremme fleksibilitet og tilpasningsevne, tilfredshed og motivation. Da de bør kunne erhverves af alle, foreslår denne anbefaling et referenceværktøj til landene i Den Europæiske Union (EU) med det formål at sikre, at disse nøglekompetencer bliver fuldt integreret i landenes strategier og infrastrukturer, særligt i forbindelse med livslang læring.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets henstilling 2006/962/EF af 18. december 2006 om nøglekompetencer for livslang læring [Den Europæiske Unions Tidende L 394 af 30.12.2006].

RESUMÉ

Nøglekompetencer for livslang læring er en kombination af viden, færdigheder og holdninger, der er bestemt af konteksten. De er især nødvendige, for at det enkelte individ kan opnå personlig udfoldelse og udvikling, blive integreret socialt, blive en aktiv medborger og begå sig på arbejdsmarkedet.

Nøglekompetencer er afgørende i et vidensamfund og sikrer en større fleksibilitet i arbejdsstyrken, idet den bliver i stand til hurtigere at tilpasse sig i et internationaliseret samfund i hurtig forandring. De er også en afgørende faktor for innovation, produktivitet og konkurrenceevne, og de bidrager til arbejdstagernes motivation og tilfredshed og arbejdskvaliteten.

Nøglekompetencer skal erhverves af:

 • unge efter grundlæggende almen- og erhvervsuddannelse, så de rustes til voksenlivet, særligt arbejdslivet, og der dannes grundlag for yderligere uddannelse
 • voksne gennem hele livet i en proces, hvor færdigheder udvikles og ajourføres.

Tilegnelse af nøglekompetencer understøtter principperne om lighed og adgang for alle. Denne referenceramme gælder også særligt for dårligt stillede grupper, hvis uddannelsesmæssige potentiale bør understøttes. Som eksempel på disse grupper kan nævnes personer med lave grundlæggende færdigheder, personer der har forladt skolen tidligt, langtidsledige, handicappede, indvandrere, etc.

Otte nøglekompetencer

Referencerammen fastlægger otte nøglekompetencer og beskriver væsentlig viden, færdigheder og holdninger for hver af disse. De otte nøglekompetencer er følgende:

 • Kommunikativ kompetence på modersmålet betegner evnen til at udtrykke og tolke begreber, koncepter, tanker, følelser, faktiske forhold og meninger mundtligt og skriftligt (lytte, tale, læse og skrive) og til at bruge sproget hensigtsmæssigt og kreativt i alle samfundsmæssige og kulturelle sammenhænge.
 • Kommunikativ kompetence på fremmedsprog, der, ud over at kræve de samme færdigheder som den kommunikative kompetence på modersmålet, også kræver evner til formidling og forståelse af andre kulturer. Graden af beherskelse afhænger af flere faktorer samt evnen til at lytte, tale, læse og skrive.
 • Matematisk kompetence og naturvidenskabelig og teknologisk basiskompetence. Den matematiske kompetence er evnen til at udvikle og anvende matematisk tankegang med henblik på at løse problemer i dagligdagen med vægt på processen, aktiviteten og på viden. Den naturvidenskabelige kompetence er evnen og viljen til at anvende den viden og de metoder, der bruges til at forklare naturen. Kompetence inden for naturvidenskab og teknologi kræver forståelse af de ændringer, der opstår som følge af menneskets aktiviteter, og ansvarsbevidsthed som borger.
 • Digital kompetence omfatter en sikker og kritisk brug af informationssamfundets teknologier (IST) og dermed grundlæggende færdigheder inden for informations- og kommunikationsteknologi (IKT).
 • Læringskompetencen "at lære at lære" er evnen til at påbegynde og fortsætte en læreproces, at planlægge egen læring, både individuelt og i grupper, i overensstemmelse med egne behov og med kendskab til både metoder og muligheder.
 • Sociale kompetencer og medborgerkompetencer. Disse kompetencer — personlige, interpersonelle, interkulturelle, sociale og medborgerlige — dækker alle former for adfærd, der ruster et individ til at deltage effektivt og konstruktivt i samfundslivet og arbejdslivet. Social kompetence er forbundet med personligt og socialt velfærd. Det er væsentligt at forstå de bredt accepterede adfærdsmønstre og vaner i forskellige samfund og miljøer, som den enkelte person bevæger sig i. Medborgerkompetence, og særligt viden om sociale og politiske koncepter og strukturer (demokrati, retfærdighed, lighed, medborgerskab og borgerrettigheder), ruster den enkelte til at deltage aktivt i de demokratiske processer.
 • Initiativ og iværksætterånd er evnen til at omsætte ideer til handling. Begrebet omfatter kreativitet, innovation og risikotagning og evnen til at planlægge og forvalte projekter for at nå bestemte mål. Det hjælper individet med at være bevidst om sin arbejdsmæssige kontekst og ruster det til at udnytte muligheder. Det er grundlaget for de mere specifikke færdigheder og den mere specifikke viden, som individet har brug for for at starte eller bidrage til samfundsmæssige eller erhvervsmæssige aktiviteter. Det bør omfatte bevidsthed om etiske værdier og fremme god ledelse.
 • Kulturel bevidsthed og udtryksevne indebærer anerkendelse af vigtigheden af kreativt at kunne udtrykke idéer, erfaringer og følelser i forskellige medier, herunder musik, udøvende kunstarter, litteratur og visuel kunst.

Nøglekompetencerne er alle indbyrdes afhængige, og for dem alle er der lagt vægt på kritisk tænkning, kreativitet, initiativ, problemløsning, risikovurdering, beslutningstagning og konstruktiv håndtering af følelser.

En europæisk referenceramme for landene i Den Europæiske Union (EU) og Europa-Kommissionen

Disse nøglekompetencer udgør en referenceramme, der skal understøtte den nationale og den europæiske indsats for at nå de målsætninger, der fastlægges. Referencerammen er til brug for politiske beslutningstagere, uddannelsesudbydere, arbejdsmarkedsparterne og de lærende selv.

Den er et referenceværktøj til EU-landene til brug ved udarbejdelse af uddannelsespolitikken. EU-landene skal sikre at:

 • grundlæggende almen uddannelse og erhvervsuddannelse giver alle unge mulighed for at udvikle nøglekompetencerne i et sådant omfang, at de er rustet til voksenlivet, og således at de danner grundlag for yderligere uddannelse og arbejdslivet
 • der træffes hensigtsmæssige foranstaltninger for unge, som er uddannelsesmæssigt dårligt stillet og derfor har behov for særlig støtte til at realisere deres uddannelsespotentiale
 • voksne kan udvikle og opdatere deres nøglekompetencer hele livet igennem, og at der navnlig sættes fokus på målgrupper såsom enkeltpersoner med behov for at opdatere deres kundskaber
 • der forefindes hensigtsmæssige infrastrukturer for efter- og videreuddannelse af voksne, at der er foranstaltninger, der skal sikre lige adgang til både livslang læring og til arbejdsmarkedet, samt støtte til lærende, hvor der tages hensyn til voksnes forskellige behov og kompetencer
 • der opnås sammenhæng i voksenundervisningen gennem tæt samordning af de forskellige relevante politikker.

Referencerammen danner grundlag for indsatsen på EU-plan, navnlig under arbejdsprogrammet Uddannelse og Erhvervsuddannelse 2010 og mere generelt i forbindelse med EU's uddannelses- og erhvervsuddannelsesprogrammer. I den sammenhæng bør Kommissionen gøre en særlig indsats med henblik på:

 • at støtte medlemsstaterne i at udvikle deres systemer for almen uddannelse og erhvervsuddannelse og anvende referencerammen for at lette peer learning og udveksling af eksempler på god praksis, følge op på udviklingen og gøre status over fremskridt i de halvårlige rapporter, der aflægges i forbindelse med arbejdsprogrammet for 2010 vedrørende uddannelses- og erhvervsuddannelsessystemerne
 • at anvende referencerammen som reference til at gennemføre fællesskabsprogrammerne for almen uddannelse og erhvervsuddannelse og sikre, at disse programmer fremmer tilegnelse af nøglekompetencer
 • at anvende referencerammen i forbindelse med beslægtede fællesskabspolitikker (beskæftigelses-, ungdoms-, kultur- og socialpolitikken) og skabe flere forbindelser til arbejdsmarkedsparterne og andre organisationer, som arbejder inden for disse områder
 • at vurdere de konsekvenser, som referencerammen får for arbejdsprogrammet for 2010 vedrørende uddannelses- og erhvervsuddannelsessystemerne, og inden den 18. december 2010 aflægge rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om de indhøstede erfaringer og følgerne for fremtiden.

Kontekst

Nøglekompetencerne er afgørende via deres tværgående karakter. De skaber merværdi på områderne beskæftigelse, social samhørighed og unge (Den Europæiske Ungdomspagt), hvilket illustrerer vigtigheden af livslang læring med hensyn til forandringstilpasning og integration. Referencekriterierne, der gør det muligt at måle fremskridtet i den europæiske indsats, der omtales i en rapport fra 2005 med modstridende resultater.

Som reaktion på den bekymring, der blev udtrykt ved Europarådet i Lissabon 23.-24. marts 2000, og som også fremgår af den reviderede Lissabonstrategi i 2005, er nøglekompetencerne en del af målsætningerne i arbejdsprogrammet Uddannelse og erhvervsuddannelse 2010, Meddelelse fra Kommissionen fra 2001 om at oprette et europæisk område for livslang læring samt efterfølgende Rådets resolution vedtaget i 2002. De to sidstnævnte fremsætter konkrete forslag til, hvordan nøglekompetencer kan gøres til et prioritetsområde for alle aldersgrupper. Endelig danner den fælles midtvejsrapport fra 2004 om status på arbejdsprogrammet Uddannelse og erhvervsuddannelse 2010 grundlag for udarbejdelse af fælles europæiske referencerammer og principper.

Seneste ajourføring: 03.03.2011

Top