Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Rammestrategi for flersprogethed

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Rammestrategi for flersprogethed

I denne meddelelse defineres Kommissionens strategi for fremme af flersprogethed i det europæiske samfund, på det økonomiske område og inden for Kommissionen selv. Formålet er at øge borgernes sprogfærdigheder, indtil alle borgere har praktiske færdigheder på mindst to sprog ud over deres modersmål.

DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen af 22. november 2005 - En ny rammestrategi for flersprogethed [KOM(2005) 596 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

RESUMÉ

Begrebet flersprogethed refererer både til en persons evne til at anvende flere sprog og til forskellige sprogsamfunds sameksistens inden for et givet geografisk område.

Kommissionens politik for flersprogethed har tre mål:

 • at tilskynde til sprogindlæring og fremme sproglig mangfoldighed i samfundet
 • at fremme en sund flersproget økonomi
 • at give borgerne adgang til EU-lovgivning, -procedurer og -informationer på deres eget sprog.

I meddelelsen præsenteres de forskellige foranstaltninger, der har til formål at forbedre sprogindlæring og sproglig mangfoldighed:

 • Lingua -, Socrates - og Leonardo da Vinci -programmerne
 • programmerne Kultur, Aktive unge og Livslang læring
 • ungdomsudveksling
 • venskabsby (esdeenfr)-projekter
 • den europæiske volontørtjeneste
 • den økonomiske støtte til Det Europæiske Kontor for Mindre Udbredte Sprog (en ikke-statslig organisation, der repræsenterer de over 40 millioner borgere, som tilhører samfund, hvor der tales et regionalt sprog eller et mindretalssprog)
 • den økonomiske støtte til Mercator-netværkerne (ES) (EN) (FR) af universiteter, som forsker i mindre udbredte sprog i Europa
 • det forskningsprogram, som har til formål at fjerne sprogbarrierer ved hjælp af nye informations- og kommunikationsteknologier
 • forskningsprogrammet for samfundsvidenskab og humanistiske videnskaber, der yder støtte til forskning i sprog

Hovedindsatsområder

Kommissionen foreslår en indsats på følgende områder til fordel for et flersproget samfund:

 • at gennemføre den europæiske indikator for sprogkundskaber (esdeenfr) i samarbejde med medlemsstaterne
 • at fremme debat og udarbejde en henstilling om metoder til opdatering af sproglæreruddannelsen
 • at offentliggøre en undersøgelse af eksempler på bedste praksis inden for tidlig sprogundervisning i 2006
 • ved hjælp af det foreslåede program for livslang læring at støtte oprettelse af lærestole inden for områder med tilknytning til flersprogethed og tværkulturelle studier
 • fortsat at støtte sprogundervisning og -læring ved hjælp af samarbejdsprogrammer inden for områder, som vedrører almen uddannelse, erhvervsuddannelse, ungdom, medborgerskab og kultur
 • i det 7. rammeprogram for forskning at udbygge forskning og teknologisk udvikling af sprogrelaterede informationssamfundsteknologier.

Kommissionen opfordrer medlemsstaterne til:

 • at udarbejde nationale planer, som kan strukturere, koordinere og styre aktioner til fremme af flersprogethed og i den forbindelse øge brugen og tilstedeværelsen af en række forskellige sprog i hverdagen
 • at revidere deres eksisterende ordninger for uddannelse af fremmedsprogslærere på baggrund af resultaterne af "European Profile for Language Teacher Education"-undersøgelsen
 • at revidere deres eksisterende ordninger for tidlig sprogundervisning på baggrund af eksempler på bedste praksis fra hele Europa
 • at gennemføre det luxembourgske formandskabs konklusioner med hensyn til integreret indholds- og sprogindlæring.

EN FLERSPROGET ØKONOMI

I denne meddelelse defineres det, på hvilke områder EU har brug for en mere mobil arbejdsstyrke med sprogkundskaber.

Flersprogethed og konkurrenceevne

Kommissionen har til hensigt at udvide opfølgningen af sin aktionsplan vedrørende kvalifikationer og mobilitet fra 2002. Sprogkundskaber vil være blandt de emner, der behandles i det europæiske år for arbejdstagernes mobilitet i 2006.

Flersprogethed og forbrugere

Direktiv 2005/29/EF om virksomheders urimelige handelspraksis over for forbrugerne, som blev vedtaget for nylig, skærper beskyttelsen med hensyn til det sprog, der anvendes ved eftersalgsservice.

Flersprogethed i informationssamfundet

Kommissionen søger at fremme flersprogethed som led i i2010-initiativet, som skal fremme vækst og job i informationssamfundet og medieindustrierne. Programmerne eContent (esdeenfr), eContent plus (esdeenfr), Media og eLearning støtter oprettelse og spredning af flersproget europæisk indhold og viden.

Oversættelse

Den øgede brug af maskinoversættelse online viser, at en hovedsagelig mekanisk funktion af denne slags ikke kan erstatte en oversætters tankeproces, og understeger på den måde oversættelseskvalitetens betydning. Tiltag som den europæiske standard for oversættelse bør give kunderne større sikkerhed for kvalitet.

Tolkning

Behovet for uddannede tolke stiger på et vækstmarked især i de over- og internationale organisationer. Tolke hjælper institutioner i flersprogede samfund med at fungere. De støtter indvandrere, når de er i kontakt med domstolene, hospitaler, politiet og immigrationsmyndighederne. Veluddannede tolke bidrager således til at sikre menneskerettighederne og de demokratiske rettigheder.

Sprogundervisning, -testning og -certificering

Sprogcertificering er blevet så god en forretning, at forbrugerne har svært ved at vælge de mest formålstjenlige certifikater på markedet. Kommissionen ønsker at medvirke til at gøre udbuddet mere gennemsigtigt ved at offentliggøre en oversigt over de eksisterende systemer på nettet.

Kommissionen foreslår en indsats på følgende områder for at fremme en flersproget økonomi:

 • at offentliggøre en undersøgelse af manglende sprogkundskabers indvirkning på den europæiske økonomi i 2006
 • at offentliggøre en oversigt over de eksisterende sprogcertificeringssystemer i EU i 2006
 • at iværksætte en undersøgelse af mulighederne for at gøre større brug af tekstning af film og tv-programmer til fremme af sprogindlæring
 • at offentliggøre den interinstitutionelle flersprogede database IATE (Inter-Agency Terminology Exchange) med godkendte EU-relaterede udtryk
 • at tilrettelægge en konference om uddannelse af oversættere på universiteter i 2006
 • under i2010 at lancere et initiativ, som skal være flagskibet inden for digitale biblioteker, for at gøre det lettere og mere interessant at anvende multimediekilder
 • at samle og koordinere europæiske forskningsgruppers arbejde inden for natursprogsteknologi, maskinoversættelse og udarbejdelse af sprogkilder, f.eks. ordbøger og tesaurusser.

Medlemsstaterne opfordres til at revidere universiteternes undervisningsprogrammer.

FLERSPROGETHED I FORBINDELSE MED KOMMISSIONENS KONTAKT MED BORGERNE

Denne meddelelse minder om, at Rådets allerførste forordning definerer EU som en flersproget enhed, fastsætter, at lovgivning skal offentliggøres på de officielle sprog, og kræver, at institutionerne skal kommunikere med borgerne på de officielle sprog, borgerne ønsker at anvende.

Institutionernes oversættelses- og tolketjenester tegnede sig sammenlagt for 1,05 % af EU's samlede budget i 2004, svarende til 2,28 EUR pr. borger pr. år.

I de seneste ti år har Kommissionen iværksat adskillige flersprogede initiativer (Borger i EU, Dialog med borgerne, Dit Europa og Borgernes Vejviserservice) med det formål at hjælpe borgerne med at forstå, hvordan EU-lovgivningen påvirker dem, hvilke rettigheder de har, når de flytter til et andet land, og hvordan de skal benytte sig af dem i praksis.

Kommissionen agter at gøre følgende:

 • gennem et internt netværk at sikre, at alle afdelinger er konsekvente, når de gennemfører strategien for flersprogethed
 • fortsat at fremme flersprogethed på internetportalen (Europa) og i sine offentliggørelser
 • at lancere en sprogportal på Europa-serveren
 • at give oversættelseskontorerne i medlemsstaterne en større rolle i forbindelse med fremme af flersprogethed, navnlig ved at Kommissionens meddelelser tilpasses til lokale målgrupper
 • at afholde seminarer om flersprogethed på højt niveau i medlemsstaterne med journalister og andre opinionsdannere som målgruppe
 • fortsat at tilbyde universiteter legater og undervisningsbistand til konferencetolkning, hjælpe med at udvikle fjernundervisningsredskaber og finansiere stipendier og uddannelsesophold
 • fortsat at udvikle omkostningseffektive konference- og kommunikationsredskaber
 • at støtte de europæiske mastergrader i konferencetolkning og kongresorganisation
 • fortsat at deltage fuldt ud i "the International Annual Meeting on Language Arrangements, Documentation and Publication"
 • fortsat at forsyne universiteter med en standardlæseplan for mastergraden i oversættelse og udsende gæsteoversættere
 • at organisere en international oversættelseskonkurrence for skoler i medlemsstaterne for at fremme sprogviden og sprogerhvervene.

Kommissionen har allerede henstillet til medlemsstaterne, at de aflægger rapport i 2007 om de foranstaltninger, de har truffet for at nå målene for handlingsplanen til fremme af sprogindlæring og sproglig mangfoldighed.

Meddelelsens konklusioner

 • Kommissionen har til hensigt at oprette en højtstående gruppe for flersprogethed, bestående af uafhængige eksperter.
 • Der vil blive afholdt en ministerkonference, således at medlemsstaterne kan udveksle oplysninger om hidtidige fremskridt og planlægge det fremtidige arbejde.
 • Kommissionen forelægger endnu en meddelelse med forslag til en samlet tilgang til flersprogethed i EU.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Meddelelse fra Kommissionen af 1. august 2005 - Den europæiske indikator for sprogkundskaber [KOM(2005) 356 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Meddelelse fra Kommissionen af 24. juli 2003 - Fremme af sprogindlæring og sproglig mangfoldighed: Handlingsplan 2004-2006 [KOM(2003) 449 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1934/2000/EF af 17. juli 2000 om Det Europæiske Sprogår 2001 [Den Europæiske Unions Tidende L 232 af 14.9.2000].

Rådets resolution af 16. december 1997 om undervisning i unionssprogene på et tidligt stadium af skolegangen [Den Europæiske Unions Tidende C 1 af 3.1.1998].

See also

For yderligere oplysninger, se sprogportalen på Europa-serveren eller netstedet for Generaldirektoratet for Uddannelse og Kultur (DE) (EN) (FR).

Seneste ajourføring: 20.01.2006

Top