Help Print this page 
Title and reference
EUROPASS – For mobile borgere

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

EUROPASS – For mobile borgere

Europass er en dokumentmappe, der består af fem standardiserede dokumenter samt en elektronisk mappe, der giver borgerne mulighed for at fremlægge deres kvalifikationer klart og enkelt overalt i Europa. Hensigten med Europass er at fremme mobiliteten for de personer, de ønsker at uddanne sig og arbejde forskellige steder i Europa.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 2241/2004/EF af 15. december 2004 om en samlet fællesskabsramme for større gennemsigtighed i kvalifikationer og kompetencer (Europass).

RESUMÉ

Europass blev oprettet i 2005 og er en dokumentmappe, der består af fem forskellige dokumenter samt en elektronisk mappe. Formålet med mappen er, at den skal indeholde en beskrivelse af den uddannelse, de officielle kvalifikationer, den erhvervserfaring og kvalifikationer, som indehaveren har erhvervet over flere år. Alle dokumenterne har samme fælles mærkenavn (Europass) og logo. Europass er gratis, findes på 28 sprog og kan hentes i elektronisk format på Europass-portalen. Siden 2012 har det været muligt for enkeltpersoner at samle Europass-dokumenter i det europæiske kvalifikationspas, en brugervenlig elektronisk mappe, der hjælper indehaveren med at opbygge en personlig liste over de personlige kvalifikationer, personen har erhvervet.

Europass består af følgende elementer:

Europass-curriculum vitæ (Europass-cv'et)

Det er en skabelon til indehaverens curriculum vitæ. Det er et centralt element i dokumentmappen, som er udarbejdet til at præsentere indehaverens kvalifikationer.

Europass-mobilitetsbevis

Europass-mobilitetsbeviset, der er en fælles europæisk model, indeholder dokumentation for alle udlandsophold, der er tilbragt i uddannelsesøjemed, uanset hvilket niveau der er tale om: praktikantophold i en virksomhed, undervisningssemester på en videregående uddannelsesinstitution eller enhver anden uddannelseserfaring.

Europass-tillæg til eksamensbeviser

Europass-tillægget til eksamensbeviser indeholder oplysninger om indehaverens uddannelse fra en videregående uddannelsesinstitution. Det beskriver uddannelsens art, niveau, kontekst, indhold og status, for så vidt angår de studier, borgeren har gennemført. Det erstatter dog ikke det originale bevis. Tillægget er udviklet af Europarådet og UNESCO i fællesskab og udfyldes af institutionen samtidig med eksamensbeviset.

Tillægget til eksamensbeviset består af 8 afsnit, der indeholder oplysninger om indehaveren af eksamensbeviset, eksamensbeviset, uddannelsens niveau, indholdet af uddannelsen, de opnåede resultater, rettigheder forbundet med uddannelsen, en bekræftelse af tillæggets ægthed samt oplysninger om det nationale videregående uddannelsessystem.

Europass-tillæg til erhvervsuddannelsesbeviser

Europass-tillægget til erhvervsuddannelsesbeviser beskriver nærmere, hvilke faglige kvalifikationer indehaverne af et givet erhvervsuddannelsesbevis besidder. Tillægget indeholder bl.a. oplysninger om erhvervede kompetencer, stillinger, som erhvervsuddannelsesbeviset giver adgang til, udstedende organisationer, erhvervs-uddannelsesbevisets niveau, samt optagelsesbetingelser og muligheder for adgang til videreuddannelse. Det erstatter ikke det originale bevis og udgør ikke automatisk en anerkendelse heraf. Det udstedes af de kompetente nationale myndigheder.

Europass-sprogmappe

Sprogmappen giver borgerne mulighed for at præsentere deres sproglige og kulturelle kundskaber. Den indeholder Europass-sprogpasset, som præciserer indehaverens sproglige færdigheder i overensstemmelse med fælles kriterier, der er anerkendt i hele Europa, indehaverens erfaringer inden for de enkelte sprog samt en samling eksempler på personlige arbejder, som illustrerer de opnåede sprogkundskaber.

Det europæiske kvalifikationspas

Det europæiske kvalifikationspas er en elektronisk dokumentmappe, der giver personer mulighed for at forbedre fremlæggelsen af deres cv ved at samle uddannelses- og erhvervsuddannelsesbeviserne ét sted, som dokumenterer de kvalifikationer, der fremgår af cv'et. Passet findes på 28 sprog på Europass-portalen, hvor et onlineredigeringsprogram hjælper brugerne med at oprette deres individuelle pas. Det er et tillæg til Europass-cv'et.

Europass-initiativet understøttes af en internetportal, som forvaltes på EU-plan. Via netstedet kan borgerne udfylde deres eget Europass-cv og sprogpas og få oplysninger om de øvrige Europass-dokumenter.

Europass er implementeret gennem et netværk af nationale Europass-centre. De har på nationalt plan til opgave at koordinere Europass-aktiviteterne og tilskynde til brug af Europass. De nationale Europass-centre finansieres af EU og med national samfinansiering.

Kommissionen forelægger en evalueringsrapport for Europa-Parlamentet om gennemførelsen af dette direktiv hvert fjerde år.

Med hensyn til beskrivelsen af de fælles modeller til Europass-dokumenter, henvises til bilaget til beslutningen.

I beslutningen fremhæves det, at det er vigtigt at sikre den overordnede sammenhæng med andre instrumenter, der bidrager til at fremme mobilitet på europæisk og internationalt plan, bl.a.:

 • det europæiske arbejdsformidlingsnetværk (EURES);
 • det europæiske netværk af nationale informationscentre vedrørende akademisk anerkendelse og mobilitet (ENIC-NARIC), som er oprettet af Europarådet og Unesco.

REFERENCER

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Beslutning (EF) nr. 2241/2004

1.1.2005

-

EUT L 390 af 21.12.2004

TILHØRENDE DOKUMENTER

Beretning fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om den første evaluering af Europass-initiativet [ KOM(2008) 427 endelig – Ikke udgivet i De Europæiske Fællesskabers Tidende].

Beretningen indeholder de eksterne evalueringseksperters vigtigste konklusioner og anbefalinger vedrørende Europass-initiativet, samt Kommissionens konklusioner og påtænkte opfølgningsforanstaltninger. Evalueringen konkluderer, at Europass-initiativet når sin målsætning om at være et mobilitetsredskab for borgerne og er relevant for deres behov, da det bidrager til at gøre det lettere for dem at gøre rede for deres kvalifikationer og kompetencer og lettere for dem at opnå godkendelse af disse i læringssammenhænge og på arbejdsmarkedet. De omkostningseffektive værktøjer til gennemførelsen – netværket af nationale Europass-centre (NEC) og internetportalen - værdsættes af de interesserede parter og tilfredsstiller i høj grad brugerne, Samtidig vurderer evalueringen, at initiativet kan udnyttes yderligere. For at forbedre initiativets effektivitet og relevans, anbefaler evalueringen at:

 • fokusere mere på beskæftigelsesmæssig mobilitet via forbedrede implementeringsværktøjer,
 • mere specifikke indikatorer bruges for at forbedre NEC-centrenes aktivitetsrapporter,
 • initiativets kommunikation til studerende og arbejdsgivere øges,
 • CV-værktøjer og særligt modellen og vejledningerne udvikles yderligere,
 • Europass-tillægget til eksamensbeviser og Europass-tillægget til erhvervsuddannelsesbeviser skal integreres bedre i den overordnede ramme,
 • samarbejdet med arbejdsformidlinger og vejledningskontorer skal intensiveres for at øge gennemslagskraften blandt arbejdsløse og lavtuddannede.

Som svar på evalueringen ønsker Kommissionen at:

 • styrke samarbejdet med relevante institutioner for at udbrede kendskabet til initiativet blandt lavtuddannede og arbejdsløse,
 • udvikle en fuldgyldig Europass-cv- og selvevalueringstjeneste,
 • fremme brugen af Europass-mobilitetsbeviset i nationale og regionale mobilitetsaktioner,
 • integrere automatisk udstedelse af Europass-mobilitetsbevis i programmet for livslang læring,
 • tilskynde til koordineret forvaltning af Europass-tillægget til eksamensbeviser og Europass-tillægget til erhvervsuddannelsesbeviser,
 • videreudvikle Europass-tillægget til eksamensbeviser, så der i højere grad fokuseres på læringsresultater,
 • skabe sammenhæng mellem Europass-initiativet og implementeringen af den europæiske referenceramme for kvalifikationer.

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet: Evaluering af Europass-initiativet: anden evaluering af Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om en samlet fællesskabsramme for større gennemsigtighed i kvalifikationer og kompetencer (Europass) [COM(2013) 899 final af 18.12.2013-ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Rapporten ser på, hvad Europass-rammen har opnået efter en ekstern evaluering, der blev udført i 2012. Den understreger, at de oprindelige formål fortsat er relevante, navnlig hvad angår strategirammen for det europæiske samarbejde på uddannelsesområdet (ET 2020), og at Europass har vist sig at være et effektivt middel til at sammenligne kvalifikationer og uddannelsesresultater. Europass, og navnlig Europass-cv'et, er et anerkendt og pålideligt mærke for gennemsigtighed og anerkendelse.

Rapporten påpeger dog også nogle mangler med hensyn til, hvordan Europass håndterer de skiftende uddannelses- og arbejdsmarkedsforhold. Ifølge rapporten fremmer nogle redskaber ikke fleksible læringsforløb. Der er heller ikke mulighed for en omfattende registrering af kvalifikationer erhvervet gennem ikke-formel og uformel læring, herunder gennem internetbaseret undervisning.

Evalueringsdata viser desuden, at de fleste Europass-redskaber stadig ikke når helt ud til store grupper af potentielle brugere. I øjeblikket er Europass-brugerne ofte unge, kvinder og højtuddannede. Rapporten anbefaler en bedre koordinering med tjenester, som giver karrierevejledning, og integration i Europass-rammen for at gøre det muligt at sigte efter store grupper - som f.eks. lavtuddannede arbejdsløse, som måske ikke har de nødvendige færdigheder til at udfylde Europass-dokumenterne, eller som synes, de er for komplekse eller forvirrende. Andre nødvendige forbedringer omfatter større konvergens med andre europæiske referenceredskaber og bedre interoperationalitet mellem Europass-IT- redskaber og EU-redskaber, der anvendes til jobmatching.

Rapporten mener, at den nuværende Europass-struktur bør omdannes til en mere enkel og mere målrettet og ajourført tjeneste, der samtidig bevarer hovedlinjerne i dets oprindelige målsætning om sammenlignelighed og gennemsigtighed af færdigheder og kvalifikationer for at forbedre de lærendes og arbejdstagernes geografiske og erhvervsmæssige mobilitet.

Seneste ajourføring: 07.04.2014

Top